Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner, Strand kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-10-15-1145
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort30.10.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Strand

Hjemmel: Fastsatt av Strand kommunestyre 15. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner/tønner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e)sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)halmbrenning i jordbruket,
h)nedbrenning bygninger i forbindelse med nødvendige brannøvelser for Strand brannvesen.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbud i § 4 etter skriftlig søknad.

Brannvesenet gis generell dispensasjon i forbindelse med øving og opplæring av egne mannskaper og annet personell.

Dette gjelder brenning av kondemnable bygninger, samt brenning av bensin/diesel i brennkar.

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 8.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. november 2008.

* Forskriften skal ikke avgrense virkeområdet for tilgrensende forskrifter. Det henvises til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 9b.