Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Vestre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2008-10-16-1147
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse16.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-930-§15-9
Kunngjort30.10.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om avfallsplaner mv. Vestre Toten

Hjemmel: Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 16. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyrer til dekning av kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn i forbindelse med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr etter gjeldende satser for bygge- og rivesaker der det etter avfallsforskriften kap. 15 er krav om innsending av avfallsplan og ev. miljøsaneringsbeskrivelse.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens gebyrregulativ. Fra ikrafttredelsesdato og frem til første revisjon av gebyrregulativet gjelder følgende satser: 

Nybygg/tilbygg: kr 1000,-

Riving/rehabilitering med forenklet miljøsaneringsbeskrivelse: kr 1000,-

Riving/rehabilitering med omfattende miljøsaneringsbeskrivelse: kr 2000,-

Tiltak som genererer over 10 tonn bygge- og anleggsavfall: 2000,-.

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn.

§ 3.Innbetaling av gebyr

Kommunen sender faktura til tiltakshaver når innsendt avfallsplan og ev. miljøsaneringsbeskrivelse er godkjent, med forfall etter 30 dager.

§ 4.Innkreving av gebyr

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven.

Kommunen kan når særlige grunner foreligger redusere eller frafalle gebyret.

§ 5.Klage

Enkeltvedtak etter § 4 annet ledd om å redusere eller frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 16. oktober 2008.