Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Sokndal kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-10-20-1379
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse18.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort18.12.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om tømming av sanitæranlegg, Sokndal

Hjemmel: Fastsatt av Sokndal kommunestyre 20. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 79.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensninger ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2.Definisjoner 

Med forkortelsen DIM menes i denne forskrift Dalane Miljøverk IKS. 

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av tømmeordningen. Dersom eiendommen er leid/festet bort for 30 år eller mer, kan festeren regnes som abonnent. 

Med standard anlegg menes en tank med 1-3 kamre og inntil 4,0 m³ våtvolum for bolig eller hytte/fritidshus. Tanken skal være plassert ikke mer enn 40 meter fra oppstillingsplass for tankbil og mindre enn 7 meter høydeforskjell fra bunn tank til sugestussen på bilen. 

Bomtur kalles frammøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas tømming av forskjellige årsaker, for eksempel veien til tankanlegget ikke er kjørbar på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien, eller at tankanlegget ikke er tilgjengelig for tømming. 

Ekstra tilkjøring kalles frammøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt tømmerute. Ekstra tilkjøring oppstår etter tidligere bomtur eller ekstraordinært tømmebehov.

§ 3.Virkeområde

Denne forskrift gjelder:

-Kommunen Sokndal
-Innsamling av sanitært avløpsvann og slam fra mindre renseinnretninger som slamavskillere, samlekummer/-tanker, minirenseanlegg, priveter og lignende.
-Alle eiendommer med bolig, hytte, fritidshus, forsamlingshus eller bedrifter som har eget sanitæranlegg etter kommunens bestemmelser.
-Abonnentens ansvar for atkomst og klargjøring av sanitæranlegget for tømming.
-Fastsettelse av gebyr for renovasjonstjenesten.
§ 4.Innsamling

I kommunen er det lovpålagt tømming av sanitært avløpsvann og slam. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 3 omfattes av denne avfallsordningen.

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter tømming av private sanitæranlegg for slam.

DIM skal sørge for innsamling av slammet i henhold til denne forskrift.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn sanitært slam i kommunen.

§ 5.Unntak

DIM kan administrativt i enkeltsaker og etter skriftlig søknad gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårds- og bruksnummer.

§ 6.Atkomster

Abonnenten skal sørge for kjørbar atkomstvei til sanitæranlegget slik at dette kan tømmes av tankbil med sugepumpe. Fra biloppstillingsplassen til sanitæranlegget må horisontalavstanden ikke være over 40 meter og sugehøyden ikke over 7 meter målt fra bilens sugestuss til bunn av tank som skal tømmes.

Henting etter privat vei kan bare skje etter skriftlig avtale med veieieren og på de vilkår DIM setter til veistandard og vedlikehold. Som kjørbar vei menes vei som har tilstrekkelig bredde, kurvatur og stigningsforhold. Veien må ha en fri høyde på minst 4,0 meter. DIM skal holdes skadesløs for skader som oppstår ved trafikkering av renovasjonsbil på privat vei.

Renovatøren som utfører tømmearbeidet for DIM, har rett til atkomst og plassering av nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 7.Klargjøring

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes, er lett tilgjengelig. Overdekning på tank- og kumlokk av jord, snø eller is skal fjernes av abonnenten før tømming skal skje. Løsøre, inventar, beplantning mv. skal flyttes eller sikres mot skade i traseen for tømmeslangen.

Trær, busker og kratt langs atkomstveien må være ryddet i tilfredsstillende bredde og høyde, slik at tømmebilen og utstyr kan komme fram uten å påføres skader. Om vinteren må atkomstveien være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 8.Forandring av abonnementsforhold

Abonnenten skal gi melding til DIM om eierskifte, fraflytting, bruksendring eller nedlegging/omlegging av sanitæranlegg.

§ 9.Varsling

DIM vil varsle abonnenten om forestående tømming. Varslingen skal normalt skje skriftlig ca. 10 dager før planlagt tømming.

§ 10.Tømmehyppighet
-Standard slamavskiller for boliger skal normalt tømmes for slam hvert andre år.
-Standard slamavskiller for hytter og fritidshus skal normalt tømmes for slam hvert fjerde år. Dersom brukstiden pr. år overstiger 90 dager, skal anlegget tømmes hvert andre år.
-For forsamlingshus og bedriftsanlegg, samt spesielle avløpsanlegg som tette tankanlegg, minirenseanlegg og priveter, gjelder tømmehyppighet som fastsatt av kommunen for den enkelte eiendom.
§ 11.Utførelse

Tømmingen skal utføres på en hygienisk god måte og slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

§ 12.Renovasjonsgebyrer

Abonnenten skal betale et renovasjonsgebyr for tømmetjenesten etter hver gang tømming er foretatt. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, innsamling, transport og behandling av slammet etter forurensningsmyndighetenes krav. Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret i samsvar med gebyrsatser vedtatt i årsbudsjettet for DIM.

Renovasjonsgebyret fastsettes på grunnlag av kostnader forbundet med tømming av standard anlegg med tillegg for ekstra stort volum, langt slangeutlegg, stor sugehøyde og eventuelt andre ekstratjenester som er nødvendig for å få tømt anlegget.

Dersom abonnenten etter varsling ikke har klargjort anlegget for tømming, ilegges han et tilleggsgebyr som skal dekke utgiftene med det unødvendige frammøte (Bomtur).

Dersom det er nødvendig med tømming utenom ordinær tømmeplan, må abonnenten dekke de faktiske utgiftene for den ekstra tilkjøringen til eiendommen (Ekstra tilkjøring).

Renovasjonsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 13.Klage

Klager på vedtak fattet administrativt av DIM med hjemmel i denne forskrift, rettes skriftlig til kommunen og avgjøres av kommunen.

§ 14.Straff

Ved overtredelse av denne renovasjonsforskrift kan abonnenten straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.