Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Gran kommune, Oppland

DatoFOR-2008-10-21-1220
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.11.2008
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-21-211
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort20.11.2008   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Gran

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gran kommunestyre 21. oktober 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann, hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 3 til § 13 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder § 12-1 til § 12-6 og § 12-14 til § 12-17 i forurensingsforskriften.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.
-Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank.
-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-Med hydrogeologisk kompetanse menes kompetanse om grunnvann og rensing av avløpsvann i infiltrasjonsanlegg. Man må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og vannkjemi, til å kunne vurdere sentrale parametere som: infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet og rensemedium.
§ 3.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper
b)forebygging av lekkasjer, og
c)begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 4.Utslippskrav

Alle utslipp skal tilfredsstille rensekrav satt i forurensingsforskriftens del 4 § 12-8, utslipp til følsomt og normalt område, bokstav a)

Utslippskravet er i tillegg skjerpet i forhold til § 12-8 ved en prioritering av tillatte renseløsninger basert på erfaringer om renseeffekt og driftssikkerhet (kfr. VA-Miljøblad).

For minirenseanlegg og våtmarksfilter er det i § 13 fastsatt krav til prøvetaking og konsentrasjonskrav for utløpsprøver.

Kommunen er i denne forskrift delt inn i 14 soner:

Sone 1: Gran kommune med unntak av sone 2-14

Sone 2: Vigga-vassdraget, vist på kart i vedlegg 1

Sone 3: Langtjern, vist på kart i vedlegg 2

Sone 4: Breitjern, vist på kart i vedlegg 3

Sone 5: Eldtjern, vist på kart i vedlegg 4

Sone 6: Grunningen, vist på kart i vedlegg 5

Sone 7: Oksetjern, vist på kart i vedlegg 6

Sone 8: Stortjern, vist på kart i vedlegg 7

Sone 9: Vesletjern, vist på kart i vedlegg 8

Sone 10: Glorudtjern, vist på kart i vedlegg 9

Sone 11: Skirstadtjern, vist på kart i vedlegg 10

Sone 12: Øyskogtjern, vist på kart i vedlegg 11

Sone 13: Rokotjern, vist på kart i vedlegg 12

Sone 14: Bråtåtjernet, vist på kart i vedlegg 13

Sone 2-14 omfatter nedslagsfeltet til de aktuelle vassdrag/tjern. 

Tillatte renseløsninger i prioritert rekkefølge:

§ 4-1.Sone 1

I prioritert rekkefølge tillates etter denne forskrift følgende renseanlegg benyttet: 

Ny boligbebyggelse:

1)Slamavskilling med påfølgende infiltrasjon i grunnen.
2)Slamavskilling og jordhauginfiltrasjon.
3)Våtmarksfilter.
4)Minirenseanlegg.

For våtmarksfilter må det benyttes filtermedier med høy bindingsevne for løst fosfor, i henhold til VA-Miljøblad nr. 49. 

Eksisterende boligbebyggelse:

Avløpsløsninger tillates i prioritert rekkefølge, som for «Ny boligbebyggelse». I tillegg aksepteres tett tank for svartvann som prioritet nr. 5. Alarm for høy vannstand skal være montert. Volum på tanken skal være minst 6 m³. 

Ny og eksisterende fritidsbebyggelse:

1) Slamavskilling med påfølgende infiltrasjon i grunnen.

2) Slamavskilling og jordhauginfiltrasjon. 

Avløpsfrie toalettløsninger:

I kombinasjon med godkjent løsning for gråvann tillates biologisk toalett benyttet for all bolig- og fritidsbebyggelse.

§ 4-2.Sone 2-14

Samme bestemmelser som for sone 1 gjelder, med følgende unntak:

Anlegg med utslipp til overflateresipient (minirenseanlegg og våtmarksfilter) tillates ikke benyttet i sone 2-14 etter denne forskrift.

§ 4-3.Unntak

I helt spesielle tilfeller, eller ved nye tekniske renseløsninger, kan kommunen etter begrunnet søknad, vurdere å tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i § 4-1 og § 4-2. Kapittel 12 i forurensningsforskriften skal legges til grunn ved behandling av søknader om unntak.

§ 5.Krav til kompetanse

Den som utfører grunnundersøkelse og/eller prosjektering av avløpsanlegg skal ha tilstrekkelig hydrogeologisk kompetanse. Kravet til kompetanse vil variere ut fra de lokale forhold avløpsrenseanlegget skal etableres i. Områdets grunnforhold, ev. krav til områdevurderinger og resipientvurderinger vil være avgjørende i vurderingene av kompetansekrav.

Den som prosjekterer avløpsanlegg med utslipp til overflateresipient, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser. Det kreves dokumenterte kunnskaper på høyskolenivå, med vekt på vannfaglige emner.

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal minimum ha ADK-1 kurs eller ADK-S kurs, og i tillegg 2-dagers kurs om bygging av mindre avløpsrenseanlegg arrangert av Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.

§ 6.Krav til grunnundersøkelser, resipientvurderinger og prosjektering

Forundersøkelser, områdebefaring og detaljundersøkelse ved planlegging av separate avløpsanlegg utføres i henhold til NORVARs prosjektrapport nr. 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg».

Ved planlegging av anlegg med utslipp til overflateresipient skal resipientens tilstand og aktuelle brukerinteresser vurderes.

Prosjektering av avløpsanlegg skal gjennomføres i henhold til anvisninger i VA-Miljøblad.

§ 7.Krav til dokumentasjon

Alle arbeider som utføres i forbindelse med planlegging og bygging av avløpsanlegg skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller EN12566-3 eller tilsvarende standard for renseeffekt/utslippskonsentrasjon, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet, kfr. § 5 og § 6 i denne forskrift.

Prøver inkl. jordprøver for bestemmelse av kornfordelingskurver, skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensingsforskriftens del IV, skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

§ 8.Krav om helhetlig vurdering av spesielle områder

I grupper av bolig- og fritidsbebyggelse i et antall av 8 eller flere, hvor innbyrdes avstand mellom hver boenhet ikke overstiger 100 meter, skal avløpsforholdene for området være helhetlig vurdert og avklart før nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp kan tillates.

§ 9.Oppmalt matavfall (Avfallskvern)

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som tilknyttes private avløpsanlegg.

§ 10.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at

a)utslipp til innsjø/vann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand
b)utslipp til bekk/elv kun forekommer til bekk/elv med helårs avrenning
c)utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 11.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12.Krav til utførelse

Avløpsanlegget skal utføres i henhold til respektive VA-Miljøblad fra NKF og NORVAR.

Alle anlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha kummer for prøvetaking på utløp.

Slamavskilleren skal plasseres og utformes slik at tømming av slam fra hvert kammer er godt mulig med tankbil. Dette medfører at det ikke må være mer enn 50 meter til helårsvei med bæreevne for tyngre kjøretøy og ikke ha større høydeforskjell fra bunn slamavskiller til nivå for tankbil enn 6 meter.

Kumlokket skal være utildekket og lett tilgjengelig for åpning og kontroll.

Ved anlegg på annen manns grunn skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknaden.

§ 13.Krav til drift og vedlikehold

Eieren av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges.

Anlegget skal til enhver tid fungere etter hensikten.

Alle anlegg skal inngå i kommunens tømmeordning for septiktanker/slamavskillere.

Minirenseanlegg skal ha skriftlig avtale om drifts- og vedlikeholdsservice på anlegget. Avtalen skal innholde de obligatoriske punkter beskrevet i VA-Miljøblad nr. 52, vedlegg 2.

Anleggets renseevne skal dokumenteres ved hjelp av prøvetaking av utløpsvann ved hvert driftsbesøk, i henhold til serviceavtale. Utløpskonsentrasjoner skal ikke overskride 1,0 mg/l Tot-P og 20 mg/l BOF5 som årlig middelverdi.

Årsrapportering skal gjennomføres som beskrevet i VA-Miljøblad nr. 52 vedlegg 3. Årsrapport skal oversendes kommunen årlig innen den 1. februar.

Våtmarksanlegg skal ha skriftlig driftsinstruks og driftsjournal i henhold til VA-Miljøblad nr. 49. Gjennom driftsinstruksen skal kontroll av filterets fosforfjerningsevne dokumenteres ved hjelp av et prøvetakingsprogram for utløpsprøver, basert på filterets antatte levetid. Utløpsprøver skal analyseres ved akkreditert laboratorium. Årsrapport bestående av driftsjournal og prøveresultater skal oversendes kommunen årlig innen den 1. februar.

Utløpsprøver skal tilfredsstille forventet utslippskonsentrasjon etter NKF og NORVARs VA-Miljøblad nr. 49 med hensyn på Tot-P, samt TKB dersom utslippstillatelsen krever det.

Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i denne forskrifts § 7 skal benyttes. Prøvetaking og analyser skal bekostes av abonnenten.

Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker.

§ 14.Tilsyn

Gran kommune fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift følges.

§ 15.Gebyr for saksbehandling og kontroll

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrift fastsettes av kommunestyret i medhold av forskrift om begrensning av forurensing, del 4, § 11-4.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. november 2008. Samtidig opppheves forskrift 21. februar 2007 nr. 211 om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Gran kommune, Oppland.

Kommentarer 

Kommentarer til § 4. Utslippskrav:

Kommunen legger vekt på å benytte første prioritets renseløsning der dette er mulig. Muligheten for infiltrasjon må være vurdert før andre renseløsninger benyttes.

Prioritert rekkefølge for renseanlegg, som vist for sone 1, skal følges ved vurdering og valg av renseløsninger.

Unntaksbestemmelsen i § 4-3 gjelder i helt spesielle tilfeller eller ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Eksempelvis vil ikke en søknad om tett tank for hytte komme inn under bestemmelsen om unntak. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes med bil.

Slamavskillere defineres som bruk av slamavskiller og/eller minirenseanlegg/biofilter. 

Kommentar til § 6. Krav til grunnundersøkelser, resipientvurderinger og prosjektering

Ved planlegging/prosjektering av anlegg med utslipp til overflateresipient skal aktuelle brukerinteresser (drikkevann, bading/rekreasjon, jordvanning ev. andre) vannføring og resipientens vannkvalitet vurderes. Hovedplan avløp har langsiktige mål for vannkvalitet og dokumentasjon på vannkvalitet i store områder. Videre har Niva utarbeidet rapporter med dokumentasjon på vannkvalitet i store deler av kommunen. 

Kommentarer til § 8. Krav om helhetlig vurdering av spesielle områder

Mange enkeltutslipp på et begrenset område kan medføre uakseptabel forurensningssituasjon. Derfor stilles krav om helhetlig vurdering i slike områder. Med helhetlig vurdering menes en samlet vurdering av området sett under ett. Hensikten er å kartlegge om området tåler ytterligere utslipp av avløpsvann, vurdert ut fra mulige forurensningsmessige konsekvenser og eventuelle brukerinteresser i området.

Kravet om helhetlig vurdering gjelder kun ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, ikke ved rehabilitering av eksisterende anlegg.