Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øyer kommune, Oppland

DatoFOR-2008-10-30-1179
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse06.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort06.11.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Øyer

Hjemmel: Fastsatt av Øyer kommunestyre 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

1.åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
2.brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
3.brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
4.sankthansbål, (avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke brennes på sankthansbål).
5.ranke- og flatebrenning i skogbruket,
6.vårbrenning av halm i landbruket og brenning av tørt ryddingsvirke, (greiner m.m.) fra beiter og innmark og kantsoner rundt jorder, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 m.

I følge brannlovgivningen er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt tillatelse.

Planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.