Forskrift for husholdningsavfall og slam, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland

DatoFOR-2008-11-04-1680
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1994-11-16
Gjelder forVågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort08.10.2009   kl. 15.25
KorttittelForskrift for husholdningsavfall og slam, Nordland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Moskenes kommunestyre 9. september 2009, Vågan kommunestyre 18. september 2008, Vestvågøy kommunestyre 23. september 2008, Flakstad kommunestyre 4. november 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Målsetting
1.1 Forskriftene har som mål å sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall og slam i kommunene.
1.2 Avfallsbehandlingen skal tilstrebe en størst mulig grad av avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning av avfallet.
1.3 Avfallsselskapet skal aktivt arbeide for økt kunnskap om avfallshåndtering, og påvirke holdninger til bedre miljø- og hygienerettet avfallsbehandling i husholdningene.
§ 2.Virkeområde
2.1 Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling og transport av husholdningsavfall, slamavskillere, tette tanker mv. fra alle bebodde og benyttede eiendommer i kommunen som i henhold til pålegg, lov eller forskrift er pliktig til å delta i den offentlige renovasjonen.
2.2 Enhver gårdeier/fester/husstand i området, hvor tvungen renovasjon er gjort gjeldende, er pliktig til å la renovasjonsselskapet (LAS IKS) utføre tømming av husholdningsavfall mot det gebyr som til enhver tid gjøres gjeldende av medlemskommunene.
2.3 Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatte campingvogner, i det omfang og på den måte som kommunen til enhver tid bestemmer. Med permanent menes her oppstilling på oppstillingsområde i 3 md. eller mer (Se note 2).
2.4 Bygninger som er i bruk mindre enn 90 dager defineres som hytte- og fritidseiendom.
2.5 Forskriften gjelder alle typer avfall som kommunen gjennom forurensningsloven, eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet, er tillagt myndighet over.
2.6 Forskriften omfatter også kompostering og avfallsgebyr.
2.7 Forskriften gjelder også næringseiendommer der det oppstår husholdningsavfall og som er med i den kommunale renovasjonsordningen.
§ 3.Definisjoner 

Som abonnent regnes eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. 

Hver bebodd eiendom skal ha minst ett abonnement. 

Abonnement inntrer for hver selvstendig bruksenhet i eiendom i den grad boligenheten er fast bebodd og/eller eiendommen/boligenheten bebos i minst 90 døgn i året, jf. § 85 i plan- og bygningsloven om midlertidighet. 

Abonnement beregnes i tillegg til hovedabonnement hvis atskilte boenheter er i bruk og har eget sanitærrom/kjøkken/tekjøkken/kjøkkenkrok og ett eller flere oppholdsrom/soverom. Bruk av tilleggsenheten av eieren selv, eller medlem av denne familie som ikke er myndig, skal ikke regnes som ekstra abonnement. 

Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil 2 hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én bruksenhet per 2 hybler (Se note 3). 

Med oppsamlingsenhet menes stativ, merkede bokser, sekker, dunker på hjul, og ev. containere som kommunen til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

Avfall defineres i denne forskrift som kasserte løsøregjenstander og stoffer, jf. forurensningslovens § 27. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med mer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Returpunkt er et lokalt ubetjent oppsamlingssted der husholdninger kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, plast, papp, og lignende. 

Forurensningsloven deler avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Husholdningsavfall defineres som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Næringsavfall defineres som avfall fra offentlig og private virksomheter og institusjoner. 

Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr og natur. 

Matavfall er matrester fra vanlig husholdning og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat, matvareproduksjon, samt rester etter måltider. 

Våtorganisk avfall er lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir. 

Restavfall er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall. Det leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner. 

Smitterisiko og//eller problemavfall er smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinær og lignende. Ordningen omfatter ikke patologisk avfall. 

Kompostering er biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med oksygentilgang. 

Med kommunen menes i disse forskrifter også det interkommunale renovasjonsselskapet (LAS), der dette opptrer på vegne av kommunen(e).

§ 4.Kommunal innsamling av avfall og slam 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

Gjennom lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) er kommunene pålagt å samle inn husholdningsavfall.

Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 i denne forskrift omfattes av denne avfallsordningen.

Kommunen kan etter grunngitt, skriftlig søknad, og etter at ev. kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Dette er omtalt i eget rundskriv «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven» fra Miljøverndepartementet, § 30, 1. avsnitt.

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfeller, stille krav til den enkelte abonnent, eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig god håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse kan ingen samle inn husholdningsavfall i kommunen. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. 

Kommunal renovasjon

Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall og slam, samt ev. annet avfall som er med i den samme ordningen. 

Matavfall fra storhusholdninger

LAS har etablert ordning for innsamling og behandling av våtorganisk avfall fra storhusholdninger. Slikt avfall kan også leveres til annen godkjent mottaker. 

Smitte- og risikoavfall

LAS har egen mottaksordning for innsamlet risikoavfall fra institusjoner, legekontorer og lignende. Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfallet kan også leveres til annen godkjent mottaker. 

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det finnes et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under den grense som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

For farlig avfall til husholdninger tilbyr kommunen mottak ved avfallsselskapets miljøstasjoner og ved anlegget i Haugen.

For farlig avfall fra virksomheter og institusjoner tilbyr kommunen, mot betaling, mottak ved avfallsselskapets miljøstasjoner og i Haugen.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig godkjent avfallsmottak, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av avfall er kun tillatt i godkjente anlegg, jf. SFTs Forskrift om åpen brenning av avfall i småovner. Avfallsbesitter må selv besørge at farlig avfall og næringsavfall blir brakt til godkjent mottaks- og behandlingsanlegg, eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall, kan avfallsselskapet tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den lovpålagte avfallsordningen, tilbyr avfallsselskapet mottak på miljøstasjonene eller på sorteringsanlegget i Haugen.

Avfallsselskapet kan også, der det er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6.Abonnentens plikter og rettigheter

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert av avfallsselskapet. Selv om avfallsselskapets personell har taushetsplikt er abonnenten selv ansvarlig for at avfall vedkommende vil holde konfidensielt er makulert.

Hver eiendom skal ha tilstrekkelig kapasitet (minimum 1 abonnement per bruksenhet) på avfallsdunker for hentefraksjoner av avfall. Abonnenten kan bestemme antall og størrelse på dunkene ut fra behov. Abonnenten har plikt til å melde inn alle bruksenheter på eiendommen til avfallsselskapet.

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenhetene plasseres på et plant og fast underlag, og være så godt festet at vind ikke kan flytte enheten(ene).

Plasseringen må skje slik at ev. branntilløp i oppsamlingsenheten ikke kan spre seg til bygninger.

Om vinteren skal atkomst være ryddet for snø, samt ev. sandstrødd ved behov.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og de vedtak som ellers fattes av kommunen. Abonnenten har ansvar for vedlikehold og renhold av avfallsdunkene. Dunker som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes av abonnent. Abonnenten er ikke økonomisk ansvarlig for skade på dunker som skyldes snøbrøyting eller ugunstige værforhold, så lenge han har fulgt gjeldende renovasjonsforskrift og ikke har utvist uaktsomhet.

Det skal ikke fylles mer i dunken enn at lokket kan lukkes.

Hver enkelt dunk er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Ved bytte av dunk(er) betaler abonnenten et administrasjons- og transportgebyr. Dersom abonnenten selv kan forestå befraktning av dunker ved bytte, blir gebyr for dette ikke fakturert.

I MDs avløpsforskrift fra 2005 er det innført forbud mot påslipp av matavfall fra matavfallskverner til kommunalt avløp. Den enkelte eierkommune vurderer om eventuelt unntak fra forbudet skal gis.

Det er ikke anledning å legge andre typer avfall i dunkene enn det som til enhver tid er gjeldende.

Oppsamlingsenhetene må settes ut senest kl 0600 på tømmedagen, og plasseres nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører. Annen plassering kan gjøres i henhold til avtale med renovatøren.

Farlig avfall fra husstander som inngår i kommunal avfallsordning, kan leveres på miljøstasjonene eller i Haugen. Farlig avfall og småelektronikk må ikke legges i restavfallsdunken.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for en eller flere oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse.

Det er anledning til å inngå avtaler med nabo(er) om samarbeid om en eller flere fraksjoner. Dette må avtales med avfallsselskapet, og det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slikt samarbeid.

Ev. endringer i abonnementsforhold skal umiddelbart meldes til avfallsselskapet (eks. kjøp, salg, flytting). Abonnement løper til dunk er levert til avfallsselskapet (Se note 2).

Et abonnement for husholdningsavfall omfatter rett til å få tømt oppsamlingsenhetene slik: - Matavfall annenhver uke. - Restavfall hver fjerde uke. - Papir/papp hver fjerde uke, slik frekvensen fremgår av tømmekalenderen avfallsselskapet sender ut, ev. bekjentgjør på annen måte.

Dunkene må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller tømming.

Renovatøren tømmer oppsamlingsenhetene og setter de på plass, ev. legger de ned dersom værforholdene tilsier det.

Ev. sikringsordning av dunker skal ikke være til hinder for renovatørens arbeid. Ved bruk av gulsekk til ekstraavfall, eller fra hytte/fritidsbolig, settes sekkene frem på samme måte som dunkene.

§ 7.Avfallsselskapets plikter

Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt, og kostnadseffektivt renovasjonstilbud, inkludert mulighet til å levere kildesortert avfall. Avfallsselskapet har ansvar for at innsamlingen utføres slik at kundene ikke sjeneres unødig av støv, søl, lukt og støy. Avfallsdunkene skal behandles hensynsfullt og forlates i lukket stand, ev. legges ned når det er sterk vind.

Under transporten skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av.

Avfallet skal samles inn regelmessig på fast ukedag, slik utdelt tømmekalender beskriver, unntatt når annet er kunngjort, avtalt, eller når tømmedagen faller på en bevegelig helgedag.

Den som samler inn avfallet er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten.

Avfallsselskapet har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning.

Når forskriftsmessig avfall er samlet inn (tømt) er det avfallsselskapets ansvar og eiendom.

§ 8.Kommunens plikter

Eierkommunene plikter umiddelbart å varsle avfallsselskapet ved eiendomsoverdragelser, og ved utstedelse av brukstillatelse ved nybygg.

§ 9.Krav til veg

Med vei menes her, brøytet offentlig vei som er åpen for allmenn ferdsel, 8 tonn akseltrykk, og hvor renovasjonsbilen lett kan komme frem (Se note 1).

Stikkveier skal ha godkjent snuplass.

Der avfallsselskapet finner det formålstjenlig kan også private veier trafikkeres (krav til vegstandard, bredde, kurvatur, stigning og snuplass).

Om vinteren må veien og ev. snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Det er renovatørens ansvar å vurdere om vegen er kjørbar.

Dersom renovering ikke kan foretas må ledelsen i avfallsselskapet varsles umiddelbart.

§ 10.Kompostering

Hageavfall kan enten komposteres i egen hage eller leveres til miljøstasjonen.

Abonnenter kan inngå kontrakt med avfallsselskapet om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Abonnenter som gjør dette reduserer sin egen avfallsmengde og de oppnår i tillegg en reduksjon i avfallsgebyret. Det knyttes imidlertid flere forutsetninger til en slik ordning: - Dunk for våtorganisk må leveres inn. - Beholder for kompostering må skje i beholder som godkjennes av avfallsselskapet. - Abonnenten må selv skaffe beholder. - Komposteringen må skje på en hygienisk tilfredsstillende måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker til sjenanse for omgivelsene.

Hjemmekomposteringsordningen kan bli kontrollert for å se om kontrakten etterleves.

§ 11.Tømming av slam fra slamavskillere mv.

Obligatorisk tømming av slamavskiller mv. omfatter alle bebodde eiendommer, også fritids- og andre eiendommer med virksomhet som ikke er fritatt fra rensing av avløpsvannet, og som har avløp til slamavskiller, septiktank eller tett tank. Eiendommene må ha vegtilknytning av slik standard at tømmebil kommer frem.

Eier av slamavskiller skal sørge for at denne er lett tilgjengelig for tømming med bil. Når tømmevarsel er sendt ut skal lokkene være ryddet for ev. grus/fyllmasser, snø og is, og låste lokk skal være åpnet, slik at de kan løftes av.

Ved tømming av anlegget har kommunen, eller den som utfører tjenesten for kommunen, rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømming av slamavskiller mv. skal skje iht. vilkår satt i utslippstillatelsen, minimum hvert annet år for fast bebodd eiendom, og minimum hvert fjerde år for ferie- og fritidshus.

Tømming av tett tank foretas etter avtale med eieren.

Tømming av slamavskillere, tette tanker mv. for annen virksomhet enn bolig eller fritidshus, avtales i hvert enkelt tilfelle.

Varsel om tømming sendes i posten, eller kunngjøres på annen måte som avfallsselskapet finner hensiktsmessig.

Tømmingen skal utføres på en hygienisk måte, uten å påføre tank eller eiendom unødige ulemper.

Etter tømmingen skal den som foretar tømmingen forlate anlegget i lukket stand med lokk på plass, og grinder, dører og porter lukket.

Eieren er forpliktet til å holde tanken forsvarlig lukket, ev. med låst lokk.

Tømmingen foretas fortrinnsvis vår, sommer og høst. Avfallsselskapet skal gjennom tilbakemelding fra den som utfører tømmingen føre eget register over dette.

Disse forskrifter omfatter innsamling, avvanning, mellomlagring og behandling av slam.

§ 12.Avfallsgebyr 
12.1 Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av eierkommunene etter vedtak i avfallsselskapets representantskap (jf. § 34 i forurensningsloven og forskrift om selvkostberegning). Kommunen kan her bl.a. bestemme differensierte gebyr i forhold til avfallsmengde (størrelse på oppsamlingsenhet, vekt, eller for de ulike avfallstyper). Avfallsselskapet kan etter søknad differensiere slamtømmingsgebyr for eiendommer tilknyttet flerbruksanlegg i de tilfeller der minstekrav til antall kamre og våtvolum for slamavskiller oppfylles. For eiendommer som innvilges differensiert slamavgift settes gebyr for hver eiendom slik: 
Antall eiendommer Gebyr
2-4 årsavgift x 0,9
5-7 årsavgift x 0,8
8 eller flere årsavgift x 0,7 
12.2 Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskriftene skal betale avfalls- og/eller slamgebyr.
12.3 Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til avfallsselskapet. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.
12.4 Abonnement løper til dunker er levert til avfallsselskapet.
12.5 Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter straks å melde fra til avfallsselskapet dersom han ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall og/eller slam.
12.6 Særskilt gebyr betales ved levering av visse typer avfall på miljøstasjon/behandlingsanlegg, og for ekstra renovasjon.
12.7 Ved ekstraordinær tømming av slamavskillere mv. betales særskilt gebyr. Tømmehyppighet oftere enn en gang annet hvert år regnes som ekstraordinær. Abonnenter kan på bestemte vilkår inngå avtale om hyppigere tømming.
§ 13.Innkreving, renter mv..

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med avfallsselskapet, overlate registrering og innkreving av gebyr til selskapet.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 14.Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i Forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes kommunen via LAS. Dersom klagen ikke tas til følge skal den legges frem for kommunens særskilte klagenemnd.

§ 15.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i disse forskrifter, vil det bli gitt melding om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme dunker inntil avfallet er korrekt sortert.

For å unngå ev. helsemessige problemer kan avfallsselskapet også i slike tilfeller sørge for separat innsamling og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med dunker som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med disse forskrifter.

Overtredelser av disse forskrifter, ut over dette, kan straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 16.Forholdet til helseforskrifter

Det er lokale helsemyndigheters ansvar å se til at håndteringen av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskrift skal skje i samsvar med sentrale og lokale myndigheters retningslinjer og vilkår. 

Note 1:

Krav til vegstandard

-Veggeometri følger krav til liten lastebil, dvs. svingradius tilsvarende bil med totallengde 9 m.
-Akseltrykk 8 tonn.
-Snuplass for tilsvarende kjøretøylengde.
-Stigning maks. 10 %.
-Bredde min. 3 m.
-Fri høyde min. 4 m. 

Note 2:

Hytte og fritidseiendommer.

Kriterier for fritak av gebyr.

Hytter og fritidseiendommer, oppstilte campingvogner og bobiler, er fritatt for renovasjonsgebyr dersom disse brukes mindre enn 90 dager pr. år. Dersom slik eiendom har slamavskiller betales det likevel en årlig slamavgift tilsvarende halv avgift for bebodd eiendom, så lenge bygningen er har innlagt vann og er tilknyttet septiktank.

Boenhet som er i bruk mindre enn 90 dager pr. år defineres som fritidseiendom. Fritak gis når det skriftlig dokumenteres at boenhet ikke er i bruk 1 år eller mer. Fritaket gjelder kun for et år av gangen og faktura vil automatisk etter 1 år bli utsendt på nytt dersom det ikke årlig søkes fritak innen 1. februar.

For boenhet som i løpet av året søkes omgjort til fritidsbolig vil søknader innkommet før 1. august medføre fritak for 2. termin.

Dette gjelder utleieleiligheter, helårsboliger, hytter og fritidseiendommer.

LAS vil foreta jevnlige kontroller over bygninger som er gitt fritak. Dersom det oppdages at bygningen er tatt i bruk på en slik måte at den kommer inn under disse forskrifter, vil fritaket opphøre med tilbakevirkende kraft fra dato fritaket er gitt.

Definisjon for boenhet som ikke er i bruk: Klare tilfeller bør være der hvor boenheten er ubeboelig og der eieren stenger boenheten for eksempel ved langvarig utenlandsopphold, eller der boenheten heller ikke vil bli brukt i ferier o.l. 

Note 3

Definisjon av boenhet - presisering

-Leilighet: 50 m² eller mer
-Hybelleilighet: 30-50 m²
-Hybel: 0-30 m² 

Hytte/fritidsbolig/oppstilt bobil/campingvogn: Boenhet som benyttes mindre enn 90 døgn per år. Angitte arealgrenser gjelder bruksareal. 

Note 4

Henting hos syke og uføre

Den enkelte eierkommune kan lage ordninger for henting av avfall fra eldre og uføre. Ekstrautgiftene dette medfører bekostes av den enkelte kommune.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tid oppheves Renovasjonsforskrifter for kommuner tilsluttet LAS IKS gjeldende fra 16. november 1994.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.