Forskrift om adgang til å føre brannverntilsyn i 1890-gårder/eldre murgårder og omsorgsboliger i Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-11-12-1548
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse08.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskr om brannverntilsyn i eldre gårder, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 12. november 2008 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om brannverntilsyn bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensene av brann i nærmere bestemte bygninger som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser i særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir kommunen som lokal tilsynsmyndighet rett til å føre brannverntilsyn i 1890-gårder/eldre murgårder og omsorgsboliger i Oslo kommune. Med 1890-gårder/eldre murgårder menes murgårdsbebyggelsen oppført i perioden ca. 1860-1930 med yttervegger og bærevegger i murt teglstein og hvor etasjeskillere er av tre.

Med omsorgsboliger menes boliger som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål og som er bygget med omsorgsstandard (utvidet livsløpsstandard).

§ 3.Brannverntilsyn

Brannverntilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven er ivaretatt. Dette tilsynet omfatter også oppfølging og eventuelle reaksjoner etter tilsynet. Formålet med brannverntilsynet er å påse at lovens krav til brannsikkerhet i disse bygningene er ivaretatt, samt at sannsynligheten for brann og konsekvenser av brann i disse bygningene reduseres.

§ 4.Gjennomforing av brannverntilsynet

Brannverntilsynet i bygninger som følger av § 2 skal i utgangspunktet gjennomføres i den utstrekning som fremgår av mål utarbeidet av kommunen som lokal tilsynsmyndighet. Gjennom dette tilsynet med nevnte bygninger skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 5.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.