Vedtekter for skattetakster over fast eiendom, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2008-11-13-1229
PublisertII 2008 hefte 5
IkrafttredelseF o m skatteåret 2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-1975-06-06-29-§33§9, LOV-1975-06-06-29-§6
Kunngjort20.11.2008   kl. 16.00
KorttittelVedtekter for eiendomsskattetakster, Halden

Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre 13. november 2008 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt § 33, jf. byskattelovens § 9 jf. § 6.

§ 1.Sammensetning og valg av takstnemnder

Til å foreta verdsettelse av fast eiendom i Halden kommune i henhold til byskattelovens § 4 velger kommunestyret en eller flere skattenemnder og en overskattetakstnemnd. En skattetakstnemnd skal bestå av minst tre personer - leder, nestleder og medlem. Overskattetakstnemnda skal bestå av 6 medlemmer. Medlemmene velges for den aktuelle valgperioden. Dersom et medlem fratrer for godt velger kommunestyret et nytt medlem for resten av perioden.

Nemndene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet i nemndene er lederens stemme avgjørende.

§ 2.Valgbarhet og inhabilitet

Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.

Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når:

1.Han/hun selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen.
2.Han/hun er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under nr. 1 i opp eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken.
3.Han/hun er eller har vært gift/samboer med eller forlovet med eller er fosterfar eller fosterbarn til en eier.
4.Han/hun er verge for en person som er nevnt under nr. 1.
5.Han/hun er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen.
6.Likedan er han/hun inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

§ 3.Nemndas arbeid

Nemnda (samtlige nemnder) trer sammen før den alminnelige takseringen påbegynnes til felles drøftelser og vedtagelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Slike møter avholdes også ellers når det finnes påkrevet. Det føres protokoll fra møtene. Vedtak som treffes med alminnelig flertall er av rettledende art.

§ 4.Nemndas leder

Nemndas leder skal planlegge og lede arbeidet med takseringen innenfor sitt område. Han/hun plikter i dette arbeidet å samarbeide med lederne for de øvrige nemnder. Han/hun skal spesielt påse at de retningslinjer og rutiner som ligger til grunn for takstmennenes arbeid gir pålitelige takster i hele kommunen.

§ 5.Skattepliktige eiendommer

Skatteplikten gjelder alle faste eiendommer i de skattepliktige områder. Skatteplikten gjelder også verk og bruk utenfor disse områder.

Kommunestyret kan bestemme at visse eiendommer skal fritas skatteplikten etter eiendomsskattelovens § 7.

Består eiendom av så vel bebygd som ubebygd grunn, skal bygning og grunn takseres som en eiendom i den utstrekning tomten etter sin beskaffenhet og størrelse må anses som en naturlig del av eiendommen. Den øvrige del av eiendommen, samt løse grunnstykker, takseres og ilegges eiendomskatt som for ubebygde tomtearealer.

En eiendom anses som bebygd når det er oppført bygning, skur, bod og lignende på den som ikke er av ren midlertidig art, men beregnet på å bruke i et lengre tidsrom.

Når den oppførte bygningsmasse er kondemnabel skal eiendommen takseres og ilegges eiendomsskatt som på ubebygd grunn.

§ 6.Takst og overtakst

Skattetakstnemndene fastsetter skattetakstene av forskjellige grunnlag av forslag fra engasjerte takstmenn. Takstene avrundes til nærmeste 1.000.

Overtakst fastsettes av skattetakstnemnda på grunnlag av ny besiktigelse av eiendommen av en annen takstmann.

Ved industrielle anlegg og andre større og kompliserte eiendommer kan nemnda engasjere to takstmenn til å foreta besiktigelse og fremme forslag til taksten. En av takstmennene kan være fagkyndig på det maskintekniske området.

§ 7.Takstprotokoll

Hver nemnd fører en takstprotokoll med opplysninger om når takst er avholdt, hvilke eiendommer det gjelder og takstsummen. Takstprotokollen underskrives ved avslutning av hvert møte.

§ 8.Takstforslaget

For boligeiendommer skal takstmannens takstforslag baseres på en utvendig besiktigelse av eiendommen og så vidt mulig innhente opplysninger fra eier om eiendommens beskaffenhet og andre opplysninger som måtte ha betydning for verdifastsettelsen, og/eller tilsvarende opplysninger som kommunen selv måtte ha.

Manglende opplysninger fra eier er ikke til hinder for taksering av en eiendom.

For næringseiendommer skal det derimot normalt foretas en utvendig og innvendig besiktigelse av eiendommen etter avtale med eier. I samråd med nemnda innhenter takstmannen nødvendig dokumentasjon fra eier for å kunne foreslå en mest mulig korrekt takst på eiendommen.

§ 9.Varsling

Det påligger lederen av den enkelte nemnd å påse at eiendommens eier eller dennes fullmektige blir varslet før besiktigelse av eiendommen. Varsling skal skje ved annonsering i dagspressen eller direkte tilskrivelse.

§ 10.Omtaksering/nytaksering

Ved omtaksering/nytaksering i tiden mellom de alminnelige takseringer legges taksten til grunn for beregning av eiendomsskatt fra 1. januar i det nærmeste følgende skatteår etter at taksten er avholdt. Unntak gjelder for takster avholdt etter 1. januar, men hvor de forandringer som har foranlediget taksten har vært foretatt før 1. januar. I slike tilfeller skal allikevel eiendomsskatten beregnes fra 1. januar i vedkommende skatteår.

Nye bygninger som i alt vesentlig er ferdig eller helt eller delvis tatt i bruk pr. 31. desember ilegges eiendomsskatt fra 1. januar i det påfølgende skatteår selv om ferdigattest ikke er utstedt.

Når en bygning er revet eller ødelagt av brann eller lignende, må dette meldes til eiendomsskattekontoret innen 31. desember for å innvirke på skattegrunnlaget for det påfølgende skatteår.

Ved omtaksering/nytaksering mellom de alminnelige takseringer skal det så vidt mulig brukes samme verdigrunnlag som ved siste alminnelige taksering.

§ 11.Begjæring om overtakst

Formannskapet så vel som vedkommende skatteyter kan forlange overtakst. Begjæringen om overtakst må sendes eiendomsskattekontoret innen 4 uker fra det tidspunktet det er kunngjort at skattelista er lagt ut til offentlig gjennomsyn iht. eiendomsskattelovens § 15. Overtakst avholdes innen rimelig tid etter at klagen er mottatt.

Selv om begjæring om overtakst er fremsatt i tide, plikter skatteyter å betale eiendomsskatt etter den fastsatte takst. Ved endringer i taksten gjennom overtakst, blir eiendomsskatten å etterberegne etter resultat av overtaksten.

§ 12.Takstmennene

Nemndas leder i samarbeid med eiendomsskattekontoret engasjerer det antall takstmenn som er nødvendig for å gjennomføre takseringen og fastsetter godtgjørelsen til disse. Nemndas leder skal påse at takstmennene har de nødvendige kvalifikasjoner for utførelse av takstoppdraget.

Takstmennene skal bekrefte skriftlig sin taushetsplikt iht. eiendomsskatteloven § 29. Bestemmelsene om inhabilitet i § 2 gjelder likelydende for de takstmenn som kommunen engasjerer til å foreslå takstene.

§ 13.Selvstendige boenheter

Selvstendige boenheter tilkommer bunnfradrag i eiendomsskatten etter Eiendomsskattelovens § 11 med det beløp som til enhver tid fastsettes av kommunestyret.

En selvstendig boenhet består av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd til helårs privatbolig for en eller flere personer. Boligen må ha egen inngang og bygningsarealet må være godkjent for varig opphold. I tillegg skal det legges betydelig vekt på om bygningsarealet har eget kjøkken og bad/WC.

Den/de som bebor bygningsarealet må dessuten kunne anses som egen husstand. Ved denne vurdering skal det legges vekt på om det betales husleie for det aktuelle bygningsarealet.

§ 14.Betalingsfrister

Eiendomsskatten forfaller til betaling på de forfallstidspunkt som til enhver tid gjelder for de kommunale avgifter.

§ 15.Ikrafttredelse

Disse vedtekter er å anse som et supplement til lov om eiendomsskatt 6. juni 1975 nr. 29 og er ment å regulere forhold som ikke er direkte omtalt i loven.

Vedtektene tar til å gjelde f.o.m. skatteåret 2009.