Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2008-11-13-1639
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort05.02.2009   kl. 14.30
KorttittelForskr. om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Råde

Hjemmel: Fastsatt av Råde kommunestyre 13. november 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. 

§ 1 til og med § 13 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, og erstatter kravene i forurensningsforskriftens § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse og rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Råde kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Råde kommune, med utslipp mindre enn 50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Svartvann

Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann

Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P

Total fosfor. 

Orto-P

Ortofosfat (løst fosfor, PO4 3- ). 

BOF5

Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB

Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. 

Resipient

Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK-1-kurs

Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002. 

Renseløsninger

Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

NS-EN-12566-3

Europeisk norm; «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (PT) - Del 3: Prefrabrikkert og/eller montert på stedet».

§ 4.Krav om og behandling av utslippssøknad. Dokumentasjonskrav

Etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig iht. forurensningsforskriftens § 12-4. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

I tillegg til punktene a) til i) under § 12-4 første ledd, kan kommunen kreve informasjon (inkl. vannanalyser) om vannkilden.

For fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates forutsatt at avløpsløsninger etableres i samsvar med denne forskrift. Installasjon av vannklossett for fritidsbebyggelse kan godkjennes kun på betingelse av avløp føres til tett tank som kan tømmes i samsvar med kommunens slamtømmeordning.

Ved søknad om utslippstillatelse for gråvann fra infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg skal prosjekteringsdokumentasjon medfølge i tillegg til punktene a) til i) i forurensningsforskriftens § 12-4.

For anlegg med infiltrasjon i stedlige masser, eller hvor det ellers er allment akseptert at det er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal oppnåelse av rensekrav dokumenteres ved utslippssøknaden og omfatte følgende:

-Grunnundersøkelse
-Hydraulisk kapasitet
-Infiltrasjonskapasitet
-Løsmassenes egenskaper som rensemedium
-Risikovurdering (risiko for forurensning).

Ved søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg skal følgende dokumentasjon vedlegges i tillegg til punktene a) til i) i forurensningsforskriftens § 12-4:

Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN-12566-3, inkl. dokumentasjon på at oppnådde renseresultater for Tot-P og BOF5 tilfredsstiller kravene iht. § 6 for den aktuelle anleggstypen.

Kopi av service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak iht. vedlegg 2, 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften.

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66.

Kommunen kan med hjemmel i forurensningsloven § 18 gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp etter denne forskriften. Dersom et område på et senere tidspunkt blir dekket av kommunalt avløpsanlegg kan kommunen gi pålegg om tilknytning når vilkårene i plan- og bygningsloven § 66 er oppfylt.

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn til kommunen.

§ 5.Krav til planlegging, prosjektering og utførelse

Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Ved bruk av naturbaserte løsninger skal prosjekterende også utføre kontroll av utførelsen.

Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK-1 godkjenning.

§ 6.Utslippskrav

Anlegg som slipper ut renset sanitært avløpsvann eller svartvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi. 

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l*
BOF5<25 mg/l*
*Tilsvarer 90 % reduksjon

Der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, osv.) blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet minimum gjennomgå rensing iht. godkjente renseløsninger som beskrevet i § 9.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann eller rekreasjon.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jfr. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Dersom utslippet føres til terreng skal massene ha tilstrekkelig dreneringskapasitet.

Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. Til elv/bekk skal utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning.

§ 8.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 9.Godkjente renseløsninger

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad, jf. § 4 ovenfor. For godkjenning av renseløsning skal utslippskrav i henhold til § 6 oppfylles. Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:

-Lukkede infiltrasjonsanlegg
-Jordhauginfiltrasjonsanlegg
-Filterbedanlegg
-Minirenseanlegg
-Tett tank

Godkjenningen gjelder bare i de tilfellene der ingen andre løsninger er mulige. Bygningen skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Tett tank for alt avløp skal ha et volum på minimum 6 m³ .

-Biologisk filter

Godkjenningen gjelder bare for behandling av gråvann.

-Sandfilter

Godkjenningen gjelder bare for behandling av gråvann.

-Resorpsjonsanlegg

Godkjenningen gjelder bare for behandling av gråvann fra fritidsbebyggelse i perioden 1. april-1. oktober. Videre gjelder den bare der det er tilstrekkelige løsmasser og vegetasjon. Anlegget skal utføres i henhold til kommunens krav.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Basert på fremlagt dokumentasjon og stedlige forhold, vil kommunen vurdere om nye renseløsninger for avløpsvann kan godkjennes.

Nærmere beskrivelse av renseløsninger og krav til utforming av og plassering av slamavskillere finnes i «Teknisk veileder - Utslipp fra mindre avløpsanlegg - Råde kommune ». Her inngår også beskrivelse av begrensninger i, og forutsetninger for, bruken av de enkelte løsningene.

§ 10.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Ved bruk av renseløsninger som inkluderer mekaniske komponenter som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere internt opplegg for opplæring av service/vedlikeholdspersonell. Avtalen skal minimum inneholde de momenter som fremkommer av kommunens avtaleskjema.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak.

Service/vedlikehold skal minimum utføres med følgende tidsintervall:

- Minirenseanlegg:2 ganger pr. år
- Filterbedanlegg:2 ganger pr. år
- Infiltrasjonsanlegg:1 gang hvert annet år

For anlegg tilknyttet fritidsboliger er tilsvarende intervall 1 gang pr. år (minirenseanlegg og våtmarksfilter), og 1 gang hvert 4. år (infiltrasjonsanlegg).

Ved hvert servicebesøk, skal følgende punkter, der dette er aktuelt, sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne servicerapporter:

-Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres).
-Kjemikaliebeholder kontrolleres, og ev. etterfylles.
-Ødelagte deler repareres eller skiftes ut.
-Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager.
-Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes.
-Utløpsvannet skal kontrolleres med portabelt instrument (fotometer m/digital skjerm) for orto-P.
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler.
-For anlegg med mekanisk beluftning i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres.
-Innløps- og utløpsdykker kontrolleres.
-Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret (våtmarksfilter).
-Kontroll av vannivå i filterbedet (våtmarksfilter).
-Kontroll om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann (infiltrasjonsanlegg).
-Kontroll av vannivå i peilerør (infiltrasjonsanlegg).

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service.

Dersom portabelt instrument indikerer for høy verdi av orto-P, skal korrigerende tiltak straks iverksettes. Kopi av servicerapport skal da sendes kommunen, med beskrivelse av korrigerende tiltak. Portabelt instrument skal vedlikeholdes og kalibreres iht. produsentens spesifikasjoner.

Slamavskillere skal tømmes iht. kommunal tømmeordning og iht. retningslinjer fra leverandøren. Hvilken slamtømmeordning som er gjeldende skal fremgå av avtalen mellom kommunen og leverandøren. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget, f.eks. i styringsskapet.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra analyser med portabelt instrument.

Standardisert skjema skal benyttes for årsrapport.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

Kommunen plikter å ta prøver av utløpsvannet med jevne mellomrom. Dette gjennomføres som risikobasert tilsyn, slik at den totale anleggsmassen i gjennomsnitt kontrolleres minimum hvert annet år, og hvert fjerde år for fritidsboliger.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres for følgende parametere:

-Tot-P
-BOF5

Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking på utløp. For infiltrasjonsanlegg regnes tilfredsstillende dokumentasjon iht. § 4 ovenfor å være dokumentasjon på at rensegrad vil bli oppnådd.

Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres iht. SFTs veileder TA-514 «Veiledning for prøvetaking ved avløpsanlegg».

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen avløpsrensing. Ekstern fagkyndig virksomhet skal godkjennes av kommunen, og særskilt avtale skal inngås mellom partene. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll.

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull. Aktuelle sanksjoner kan være pålegg om ytterligere prøver/analyser, pålegg om ekstraordinært servicebesøk, pålegg om utbedringstiltak, tilbaketrekking av utslippstillatelse, eller annullering av avtale mellom kommune og leverandør.

Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik.

§ 12.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldene regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2009.

§ 13.Vedtaksmyndighet og klage

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen ved virksomhet teknisk. Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.