Forskrift for utslipp av avløpsvann, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-11-19-1605
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§12-6
Kunngjort15.01.2009   kl. 16.05
KorttittelForskrift for utslipp av avløpsvann, Kristiansand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Kristiansand kommune 19. november 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Hjemmel

Denne forskriften er fastsatt med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensninger (forurensningsforskriften) kap. 12, § 12-6.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe, jf. forurensningsforskriftens § 12-1.

Virkeområdet er avgrenset til bygg som enten har innlagt vann eller på annen måte har utslipp som medfører fare for forurensning.

§ 3.Søknad og tillatelse

Ved søknad om tillatelse til utslipp skal det fremlegges dokumentasjon for at § 4 - § 11 i denne forskriften er oppfylt. For øvrig gjelder forurensningsforskriftens § 12-3 til § 12-5.

§ 4.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper, og
b)forebygging av lekkasjer.

Det tillates ikke etablert overløp fra private avløpsanlegg.

§ 5.Rensetekniske løsninger

Avløpsanlegg skal planlegges, dimensjoneres og utføres i samsvar med beskrivelse i vedlegg 21 til denne forskriften. Det kan benyttes følgende hovedløsninger for alle typer utslipp:

a)tilknytning til offentlig avløpsnett
b)infiltrasjon i stedlige masser
c)minirenseanlegg med minst 90 % reduksjon av fosfor og BOF5
d)kombinasjon av b og c.

For gråvannsutslipp fra fritidsboliger kan i tillegg benyttes:

e)biofilter

Andre løsninger kan bli vurdert etter særskilt søknad og tillatelse.

1Vedlegg utelatt. Se www.kristiansand.kommune.no.
§ 6.Rensekrav for ny bebyggelse

Det er i vedlegg 11 foretatt en inndeling av vannområder i 4 soner, hvor Kristiansand kommune har resipienter i 3 av sonene. Det fastsettes følgende utslippsbegrensninger for alle typer ny bebyggelse i disse vannområdene: 

Sone 4:

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt. a eller b. 

Sone 2 og 3:

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt. a, b eller c

Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse kravene.

1Vedlegg utelatt. Se www.kristiansand.kommune.no.
§ 7.Rensekrav for eksisterende bebyggelse 

Alle soner/områder:

Rensetekniske løsninger må være i samsvar med § 5, pkt. a, b, c, d eller e. Dette gjelder i alle deler av kommunen.

Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse kravene.

§ 8.Dokumentasjon av rensegrad

Renseeffekter skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon skal ha dokumentasjon av grunnforhold for både gråvanns- og sortvannsanlegg. For øvrig gjelder dokumentasjonskrav i samsvar med § 12-10 i forurensningsforskriften.

§ 9.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at

a)utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 10 m under laveste vannstand, og minst 200 meter fra allment benyttet badeplass.
b)utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Utslippet skal ikke medføre fare for forurensning av drikkevann.

§ 10.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 11.Utforming og drift av renseanlegg

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Ved bruk av minirenseanlegg skal det foreligge særskilt serviceavtale. For øvrige anleggstyper skal det foreligge avtale om tilstrekkelig tømming av slam.

§ 12.Virkning for andre forskrifter

Denne forskriften erstatter § 12-6 til og med § 12-13 i forurensningsforskriften.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009. 

Utfyllende bestemmelser til forskriften. 

Generelt:

Denne forskriften gjelder sammen med forurensningsforskriften kapittel 11 og 12. 

Til § 2, annet ledd

Det skal søkes tillatelse for alle nye utslipp, eller utslipp som økes vesentlig, jf. nasjonal forskrift § 12-3.

Vesentlig økning av utslipp omfatter både standardhevinger som innlagt vann eller wc, og bruksendringer som medfører økt utslipp fra eksisterende bebyggelse.

Bruksendringer behandles som søknad om utslipp fra en ny enhet, med rensekrav som følger av § 6 foran. Dette gjelder bl.a. ved bruksendring fra:

-lager/skibu til fritidsbolig
-fritidsbolig til helårsbolig.

Utslipp fra fritidsboliger som benyttes til utleie vil pga. økt antall bruksdøgn bli behandlet som utslipp fra helårsboliger. 

Til § 3

Ved søknad om utslipp skal det benyttes eget søknadsskjema for Kristiansand kommune. 

Til § 4

Ved planlegging av avløpsnettet skal det tilrettelegges for at avløpsledninger også skal kunne benyttes av eventuell annen nåværende eller fremtidig bebyggelse i området. 

Til § 5

Tilknytning til offentlig avløpsnett er i denne forskriften angitt som foretrukket løsning. Tilknytning til offentlig avløpsnett reguleres av bestemmelsene i § 66 og § 92 i plan- og bygningsloven.

Ved planlegging av renseanlegg skal det tilrettelegges for at anlegget også skal kunne benyttes av eventuell annen nåværende eller fremtidig bebyggelse i området.

Tillatte hovedløsninger i denne bestemmelsen er angitt i prioritert rekkefølge. Biofilter tillates kun for gråvannsutslipp fra hytter.

Det vises ellers til nærmere beskrivelser i vedlegg 2.1

1Vedlegg utelatt. Se www.kristiansand.kommune.no.
 

Til § 8 Av de hovedløsninger som er tillatt i Kristiansand omfattes kun minirenseanlegg av krav til dokumentasjon av rensegrad. Dette fastsettes i tilknytning til serviceavtale, jf. vedlegg 2,1 pkt. D.

Kommunen kan ved behov stille krav til dokumentasjon av rensegrad for andre anleggstyper.

1Vedlegg utelatt. Se www.kristiansand.kommune.no.