Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim, Oslo og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-11-20-1247
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, FOR-1986-11-28-2110, FOR-1997-12-19-1316, FOR-2004-10-01-1304, FOR-2005-12-16-1479
Kunngjort27.11.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om husleie, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 20. november 2008 med hjemmel i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, forskrift 28. november 1986 nr. 2110 om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim del II, omorganiseringsvedtak 19. desember 1997 nr. 1316, omorganiseringsvedtak 1. oktober 2004 nr. 1304 og omorganiseringsvedtak 16. desember 2005 nr. 1479.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 5,5 %.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009.