Forskrift om dekning av skyssutgifter til tannbehandling, Vest-Agder

DatoFOR-2008-11-22-1683
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1983-06-03-54-§5-1, LOV-1983-06-03-54-§1-3
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om skyss til tannbeh., Vest-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 22. november 2008 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 5-1 tredje ledd, jf. § 1-3.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for pasienter med rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten § 1-3, litra a-c, som har utgifter til skyss ved nødvendig tannbehandling, jf. lov om tannhelsetjenesten § 2-1.

Forskriften gjelder likevel ikke for pasienter som omfattes av kategoriene under:

1.skoleelever som følger skoleskyss til klinikken, som forutsettes å få dekket utgiftene av vedkommende kommune,
2.pasienter som bor eller er innlagt på institusjon med egen transportordning, eller hvor institusjonen dekker nødvendige transportutgifter for beboerne,
3.pasienter som får kjeveortopedisk- eller annen behandling ved spesialklinikk i Den offentlige tannhelsetjenesten. Reiseutgifter for kjeveortopediske pasienter henvises til refusjon fra vedkommende trygdekontor.
§ 2.Beregningsgrunnlag

Skyssutgifter ved all nødvendig tannbehandling per år inngår i beregningsgrunnlaget for refusjon fra fylkeskommunen. Det forutsettes at pasienten benytter billigste mulige reisemåte.

I beregningsgrunnlaget inngår bare reiser der pasienten møter til behandling etter avtale med tannlegen.

Ved bruk av egen bil benyttes trygdens satser for beregning av kostnad.

§ 3.Egenandel

Egenandelstaket fastsettes årlig av fylkesrådmannen.

Den som i et kalenderår har betalt godkjente egenandeler ut over egenandelstaket, skal ved kalenderårets slutt få refundert det overskytende av fylkeskommunen.

Det er en forutsetning for å kunne kreve refusjon at pasienten selv tar vare på kvitteringer, eller på annen måte kan dokumentere kostnader knyttet til skyss.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.