Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-11-26-1298
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-16-920
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort11.12.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Løten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 26. november 2008 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

1. Definisjoner

§ 1-1.Abonnent 

Abonnent:

Eier/fester av tilknyttet eiendom som er ansvarlig for gebyrene i henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1.

§ 1-2.Bolig, fritidsbolig, boenhet 

Bolig:

Bygning som er registrert som permanent bolig i Matrikkelen (bygningstyper 111-159). 

Fritidsbolig

Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstyper 161-163). 

Boenhet

Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

§ 1-3.Bruksareal (BRA)

Bruksareal for en bygning eller bruksenhet er registrert i Matrikkelen, og beregnes med utgangspunkt i NS-3940. Bruksareal er alt areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger.

§ 1-4.Avløpsledning

Ledning som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller annen bygning med innlagt vann.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Når det skal kreves engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløp skal betales:

-Ved nybygg
-Ved økning i antall boenheter i boliger og fritidsboliger
-Ved utvidelse av bruksareal for øvrig bebyggelse
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 2-2.Beregning av gebyret

For boliger og fritidsboliger beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. boenhet. Det kan i gebyrregulativet fastsettes en høy sats for ordinære boenheter (større enn 70 m² BRA) og en lav sats for små boenheter (inntil 70 m² BRA).

For øvrig bebyggelse beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. m² BRA.

For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler, og alle typer isolerte lager, herunder kjøle-, og fryserom, kan det fastsettes en lavere gebyrsats pr. m² BRA enn for øvrig bebyggelse. Dette gjelder også for deler av bygg som benyttes som slike lokaler.

Det kan ved arealberegningen kreves fradrag for tidligere tilknyttet bebyggelse på tomten når denne rives.

§ 2-3.Midlertidig tilknytning

For bebyggelse som blir tilknyttet 12 måneder eller mindre betales ikke tilknytningsgebyr, men kun årsgebyr. Det samme gjelder skur, arbeidsbrakker og boligbrakker som oppføres til bruk under bygge- og anleggsarbeider, selv om disse blir stående lenger enn 12 måneder.

§ 2-4.Faktura og betaling

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten når tillatelse til tilknytning er gitt. Tilknytningsgebyret forfaller normalt til betaling senest ved tilknytning.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Årsgebyrets sammensetning

Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.

§ 3-2.Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr kan differensieres etter brukerkategori. Eksempler på brukerkategorier er boliger, fritidsboliger, næringsbygg/offentlig bygg mv.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp, som fremkommer av Gebyrregulativet. For boliger og fritidsboliger beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet.

§ 3-3.Forbruksgebyr

Forbruksgebyr skal være basert på målt vannforbruk. I særlige tilfeller kan forbruksgebyret fastsettes på grunnlag av stipulert forbruk.

Forbruksgebyr for både vann og avløp betales i henhold til målt (ev. stipulert) vannforbruk og gjeldende m³ -pris. (Vann inn = avløp ut.).

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal forbruksgebyret for avløp baseres på den avløpsmengde som stipuleres av kommunen. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret for avløp skal være basert på målt avløpsmengde hvis dette er teknisk mulig.

Det kan monteres reduksjonsmåler og fratrekkes forbruksgebyr avløp for vann som medgår i bedrifters produkter eller prosesser.

Det kan monteres reduksjonsmåler og fratrekkes forbruksgebyr avløp for hagevann.

Utgifter til måling i henhold til tredje, fjerde og femte ledd, belastes abonnenten særskilt.

§ 3-4.Starttidspunkt for beregning av årsgebyr

Årsgebyr beregnes fra det tidspunkt måler er installert eller fra det tidspunkt gebyrplikten oppstår i medhold av § 1 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.

§ 3-5.Stipulert tillegg i forbruk ved lekkasje på stikkledning

Ved lekkasjer på eiendommens vannledning før vannmåler, eller ved innlekking på avløpsledning som medfører økt belastning på kommunens avløpsanlegg, stipuleres et tillegg i det forbruket som blir målt over vannmåleren. Tillegget begynner å løpe 1 måned etter at fristen for utbedring er utløpt. Tillegget er 50 % av eiendommens gjennomsnittlige vann- og/eller avløpsgebyr for de 3 siste år. Tillegget beregnes for hvert påbegynte kvartal inntil pålegget er etterkommet.

§ 3-6.Restriksjoner i vannleveranser m.m.

Restriksjoner eller kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

4. Fastsettelse av gebyrsatser

§ 4-1.Fastsettelse av gebyrsatser

Gebyrsatsene for kommende år fastsettes hvert år av kommunestyret under budsjettbehandlingen.

5. Installasjon og bruk av vannmålere

§ 5-1.Krav om vannmåler

Alle abonnenter skal ha installert vannmåler. I særlige tilfeller kan kommunen gi dispensasjon fra kravet om måler.

Måleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. For dekning av utgifter til anskaffelse og bytting av måleren kan kommunen fastsette en årlig leie.

§ 5-2.Installasjon, tilgjengelighet, feil, kontroll m.m.

Alle bygg skal ha vannmåler montert fra det tidspunkt tilkobling skjer. Dette gjelder også bygg under oppføring.

Kommunen står for innkjøp og bytting av måleren. Utgifter til installasjon og eventuell flytting eller fjerning av måleren betales av abonnenten.

Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for kontroll, avlesning og vedlikehold. Blir en måler i uorden eller skadet, skal abonnenten snarest mulig melde fra om dette til kommunen. Kommunen har rett til å kreve full erstatning for tap eller skade som følge av forhold abonnenten er ansvarlig for.

Kommunen har anledning til å foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en misvisning på minst 5 %, må måleren justeres eller skiftes uten utgift for abonnenten.

Hvis abonnenten krever kontroll av måleren, og kontrollen viser et avvik på mindre enn 5 %, kan kommunen kreve utgiftene ved kontrollen refundert av abonnenten.

Når måleren har vært ute av drift eller eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittlig forbruk de 3 siste år før feilen er oppstått der dette er mulig.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig de tekniske bestemmelser i kommunens sanitærreglement.

§ 5-3.Avlesning

Kommunen sender hvert år i desember ut melding om avlesning av måler innen en fastsatt frist. Abonnenten er ansvarlig for at måleren blir avlest og at målerstand meldes til kommunen innen fristen.

Abonnenter som unnlater å melde inn måleravlesning innen fristen vil få forbruket stipulert eller beregnet etter gjennomsnittlig forbruk de 3 siste år.

Ved manglende innmelding av målerstand to år etter hverandre vil kommunen lese av måleren. Abonnenten må da betale et gebyr for avlesning utført av kommunen.

6. Innbetaling av årsgebyr

§ 6-1.Betalingsterminer og avregning

Årsgebyret fordeles over 2 eller flere terminer pr. år. Eiendommer som avregnes etter målt forbruk belastes hver termin med et à kontobeløp som er basert på foregående års forbruk. Avregning skjer da første termin etterfølgende år.

Boligblokker, rekkehus etc. som er organisert som selveierleiligheter, kan betale gebyrene samlet ved at det for disse eiendommer etableres en egen forening e.l., for eksempel en huseierforening.

7. Klager

§ 7-1.Klager

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

8. Ikrafttreden

§ 8-1.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009.