Forskrift for husholdningsavfall, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

DatoFOR-2008-12-11-1670
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse28.05.2009
Sist endretFOR-2010-12-09-1831 fra 01.01.2011
EndrerFOR-2000-12-19-1702
Gjelder forHemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort28.05.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, HAMOS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hitra kommunestyre 23. april 2008, Rennebu kommunestyre 19. juni 2008, Snillfjord kommunestyre 26. juni 2008, Rindal kommunestyre 27. august 2008, Frøya kommunestyre 28. august 2008, Agdenes kommunestyre 10. september 2008, Orkdal kommunestyre 10. september 2008, Skaun kommunestyre 22. oktober 2008, Hemne kommunestyre 18. november 2008, Meldal kommunestyre 11. desember 2008 og Surnadal kommunestyre 9. desember 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven), kap. 5, 10 og 11. Endret ved forskrift 9 des 2010 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2011).

I

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 

Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk, og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunen.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall for de områder som kommunen bestemmer skal omfattes av den kommunale renovasjon. Videre kan enkelte områder fritas fra den kommunale renovasjon når særlige grunner foreligger. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Med avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus osv. Om en bolig skal defineres som en privat husholdning, avhenger av om boligen i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Dette vil omfatte både vanlige boligeiendommer, men også f.eks. fritidsboliger og andre eiendommer hvor bofunksjonen er det sentrale. En grense må likevel trekkes mot hoteller og pleieinstitusjoner, hvor hvile og matstell gis som en del av en virksomhet, med høy grad av fellestjenester. Avfall fra slike institusjoner må anses som næringsavfall. 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. I tvilstilfeller avgjør kommunen i første omgang hva som skal regnes som husholdningsavfall. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse og/eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer. 

Som husholdningsabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC. 

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom, herunder campinghytter og -vogner innenfor godkjente plasser, hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår (ved kilden). Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv. 

Med gjenbrukstorg menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenbrukstorgene er som regel betjent. 

Med miljøstasjon menes et anlegg for mottak og behandling av husholdningsavfall og næringsavfall. Miljøstasjonen er betjent. 

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller et gjenbrukstorg. 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall og leveres til forbrenningsanlegg, avfallsdeponi eller annen sluttbehandling. 

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir. 

Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall.

§ 3.Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen for husholdningsavfall uten at det er fattet spesielt vedtak om dette.

Giftig og miljøfarlig avfall fra husholdninger omfattes ikke av denne forskriften. Videre gjelder at flytende avfall, større metallstykker, risikoavfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall ikke kan legges i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til godkjent mottaksanlegg.

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr kommunen mottak på gjenbrukstorg/miljøstasjon. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall mv. som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 4.Avgiftsplikt

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 15 m² (30 m² i Surnadal kommune), av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er dermed avgiftspliktig i henhold til denne forskrift. Avgiftsplikten omfatter også permanente oppsatte campingvogner.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement, i de områder hvor slik ordning er etablert. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 måneder. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell avgiftsplikt inntrer senes etter 6 måneder fra det tidspunktet byggetillatelse gis eller søknad innvilges.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

0Endret ved forskrift 9 des 2010 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2011).

Kap. 2. Innsamling av husholdningsavfall

§ 5.Kildesortering av husholdningsavfall

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av husholdningsavfallet for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Kommunal innsamling gjelder alle eiendommer med fast bosetting og fritidseiendommer. De fraksjoner av husholdningsavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Besitter av slikt avfall skal benytte godkjente gjenvinnings-/behandlingsanlegg.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjente avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjente anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge husholdningsavfall o.l. i naturen.

Abonnenter som omfattes av tvungen kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet for de fraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Kommunen definerer hvordan avfallet skal sorteres. Kommunen sørger for at avfallsfraksjoner hentes med den hyppighet som kommunen bestemmer.

Fraksjoner som omfattes av hentesystemet skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter som står hjemme hos hver abonnent.

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av bringesystemet skal bringes til returpunkt eller miljøstasjon/gjenbrukstorg.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme hos abonnenten, kan leveres til godkjent kommunal miljøstasjon/gjenbrukstorg.

§ 6.Fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunestyret selv bestemmer. Husholdningsavfall fra fritidsbebyggelse skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer.

Som fritidsbebyggelse regnes også permanent oppsatt campingvogn, jf. § 2 og § 4. Med permanent menes her oppstilling på samme område i 4 måneder eller mer.

Kommunen skal med utgangspunkt i reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med grunneier, bestemme hvor mange campingvogner som kommer inn under ordningen.

Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Som fritidsbebyggelse regnes også anneks o.l. som tilfredsstiller kriteriene i § 2 og § 4 og hvor avstanden til hovedhytta eller tunet er over 50 m.

Skogshusvær, jakthytter, seterbuer, rorbuer o.l., som tilfredsstiller kriteriene i § 2 og § 4, vil også kunne regnes som fritidsbebyggelse.

Kommunen kan bestemme at servicegraden på avfallsordningen for fritidsbebyggelse skal differensieres ut fra type område og bebyggelse. Det skilles mellom servicegradene 1, 2 og 3:

-Servicegrad 1 omfatter permanent oppstilte campinghytter og -vogner innenfor godkjente plasser.
-Servicegrad 2 omfatter frittliggende hytter som har bringeordning hvor avfallet leveres til felles hytteavfallscontainere.
-Servicegrad 3 omfatter hyttefelt hvor kommunen kan tilby én kildesorteringsløsning hvor abonnentene bringer de ulike fraksjonene til en felles oppsamlingsplass for hyttefeltet.

Kommunen kan bestemme, innenfor avgrensede områder med karakter av tettbebyggelse, at fritidseiendommer skal ha samme sorteringsordning og gebyrdifferensiering som vanlige husholdningsabonnenter/fastboende. Andre fritidseiendommer kan også be om samme sorteringsordning som fastboende hvis det er gjennomførbart for kommunen.

§ 7.Avfall fra næringsvirksomhet

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning, jf. forurensningslovens § 32. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

§ 8.Oppsamlingsenheter

For de fraksjoner av husholdningsavfallet som kommunen samler inn, skal abonnenten selv holde oppsamlingsenhetene. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsbeholdere som skal benyttes, enhetene skal være av en slik type at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr.

Enhetene eies av abonnenten, likeledes påhviler det abonnenten rengjøring, hvis ikke annet er bestemt. Kommunen kan pålegge abonnenten å reparere eller anskaffe ny beholder når denne er skadet eller ødelagt.

Kommunen er selv ansvarlig for å skifte ut abonnentens oppsamlingsenhet hvis kommunen endrer funksjonskrav til beholderen.

Kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelse utover minimumsstørrelsen.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Vekten må ikke overstige de grenseverdier som kommunen fastsetter som maksimum for den respektive avfallsbeholders volum.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på oppsamlingsenhetene bestemmes av kommunen etter hvor mange som inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter.

Oppsamlingsenheten eller avfallssekker klargjort for henting skal plasseres åpent slik at avstanden til kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten. Ved tvilstilfeller fastsetter kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra. Kommunen kan ved skifte av innsamlingsutstyr fastsette nye krav til henteavstand.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet lengre fra kjøreruta.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Den som samler inn avfall på vegne av kommunen skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00-21.00.

§ 10.Krav til kjørbar veg

I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger kun etter avtale.

Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens Vegvesens kjøretøytype «L». Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum 2 abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, i nærheten av siste abonnent.

Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

Kap. 3. Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

§ 11.Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget hageareal på over 500 m², og som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til eget gjødsellager, kan likestilles med hjemmekompostering. Bruk av gjødsellager forutsetter at dette er i aktiv bruk og at det er utført på forskriftsmessig måte. Bruk av avfallskvern er forbudt med mindre kommunen har gitt spesiell tillatelse til dette via egen kommunal forskrift.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

§ 12.Kompostbingen og drift

Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven 19. november 1982 nr. 66, jf. forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.

Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen, i binge og gjødselkjeller, skal drives hele året i form av varm- eller markkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Kap. 4. Avfallsgebyr m.m.

§ 13.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg.

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt, skal den mengdeavhengige delen av gebyret differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen.

Kommunen gir husholdningsabonnentene valget mellom tre forskjellige størrelser på restavfallsbeholderen:

-Redusert abonnement
-Normalabonnement
-Utvidet abonnement
-Avfallsgebyret for ett normalabonnement husholdning settes lik 100 %.
-Avfallsgebyret for ett redusert abonnement er 0,85 av ett normalabonnement.
-Avfallsgebyret for ett utvidet abonnement er 1,25 av ett normalabonnement.

Abonnenter som deler oppsamlingsenheter med nabo(er) innvilges hver en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement.

-Boligabonnenter som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering m.m. innvilges en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement.

Boligabonnenter kan bestille utvidet beholdervolum for sin gjenvinningsfraksjon, mot ett tillegg på 10 % av ett normalabonnement.

Boligabonnenter som har opprettet serviceavtale om utvidet henteavstand, betaler et hentetillegg på 10 % pr. 10 meter av ett normalabonnement. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50 meter gangavstand og 500 meter kjøreavstand.

For fritidsabonnenter er gebyret fastsatt ut i fra den servicegraden kommunen tilbyr:

-Servicegrad 1 (campingvogner): Betaler 0,75 av gebyret for normalabonnement fritidshus.
-Servicegrad 2 (ordinære hytter): Normalabonnementet fritidshus settes til 100 %.
-Servicegrad 3 (hyttefelt med kildesortering): Betaler 1,25 av gebyret for normalabonnement fritidshus.
§ 14.Renovasjonsavgifter

Gjenvinnbare fraksjoner av husholdningsavfall vil kunne leveres til returpunkt gratis. Ved levering av husholdningsavfall og næringsavfall til gjenbrukstorg og miljøstasjon, må det betales en avgift som er fastsatt av kommunen.

§ 15.Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. Ellers kan avfall tas med mot den tilleggsavgiften som er fastsatt av kommunen.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 16.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningslovens § 34. Tilsvarende gjelder mht. inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som kan delegere sin myndighet til HAMOS Forvaltning IKS, med unntak av kommunestyrets myndighet etter § 6 om fritidsbebyggelse, samt plikt til å fastsette avfallsgebyr, jf. § 13.

§ 18.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til HAMOS Forvaltning IKS sitt styre/klagenemnd.

§ 19.Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79.

§ 20.Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

II

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato. Fra samme tid oppheves forskrift 19. desember 2000 nr. 1702 for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal kommuner, Sør-Trøndelag.