Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-12-16-1598
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-19
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort14.01.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Trysil

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommunestyre 16. desember 2008 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

1.0. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av sentrale lover og forskrifter samt av Trysil kommunes reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 16. desember 2008 nr. 1598 om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Sanitærreglement for Trysil kommune.
-Leveringsvilkår for vann- og avløpstjenester i Trysil kommune.
-Bestemmelser for bruk av vannmålere i Trysil kommune. 

1.1 Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 

1.2 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter. 

1.3 Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer, seksjonsnummer eller bygningsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være skriftlig avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Jf. pkt. 2.3.1. 

Boenhet:

Bolig/leilighet med ett eller flere rom, eget bad/WC, kjøkkendel og med separat inngang, enten direkte fra det fri eller via felles inngang/korridor. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger.
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS-3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Felles stikkledning:

Stikkledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles nevnte stikkledning. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbrukt (målt eller stipulert) vann- og/eller avløpsmengde. Jf. pkt. 2.3.2. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyr for manglende oppfylling av sanitærreglementet:

Gebyr som ilegges den eiendom som knytter seg til vann- og/eller avløpstjenesten uten å ha tillatelse til dette eller ikke har betalt engangsgebyr for tilknytning. Tilsvarer et gebyr 2,0 ganger det til enhver gjeldende tilknytningsgebyr. 

Gebyr for tømming av septik:

Gebyr som ilegges hver gang en slamavskiller/tett tank blir tømt. 

Kommunale satser:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Sanitærabonnement

Søknad om tilknytning til offentlige vann og/eller avløp. 

Stipulert forbruk:

Antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal og et spesifikt forbruk (m³ /m² ). 

Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Jf. pkt. 2.2. 

Leveringsvilkår:

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

2.0 Vann- og avløpsgebyrer 

2.1 Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning.
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr).
-Gebyr for leie av vannmåler.
-Tømming av slamavskiller/spyling etc.
-Gebyr for overtredelse av sanitærreglementet. 

2.2 Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyr ilegges alle eiendommer, seksjoner av eiendommer og boenheter som tilknyttes vann- og/eller avløpstjenesten. Om en eiendom seksjoneres/deles etter at et tilknytningsgebyr er betalt for første gang, vil hver ny seksjon/enhet ilegges nytt tilknytningsgebyr etter gjeldende satser. Allerede ilagt tilknytningsgebyr refunderes ikke.

Tilknytningsgebyret skal betales ved opprettelse av nytt sanitærabonnement. Tilknytning skal søkes om iht. kommunens sanitærreglement.

Tilknytningsgebyr for boliger/fritidsboliger er fast.

Tilknytningsgebyr for næringsvirksomhet og offentlig virksomhet fastsettes etter bebyggelsens areal målt som bruksareal (BRA). Ved avtale kan kommunen fastsette avvikende tilknytningsgebyr, dersom tilknytningen krever ekstra høye eller lavere kostnader enn de øvrige. Ved tilbygg eller påbygg over 200 m² kreves det tillegg i tilknytningsgebyret. Tillegg i tilknytningsgebyret kan også kreves ved bruksendring dersom bruksendringen medfører krav om oppdimensjonering av forsyningsnettet. Jf. også pkt. 2.5.

Størrelsen av gebyret fastsettes av kommunestyret. 

2.2.1 Tilkopling uten tillatelse

Dersom en eiendom kopler seg til det kommunale vann- og/eller avløpsnett uten å ha søkt om tillatelse til tilknytning, eller ikke har betalt tilknytningsgebyr, kan Trysil kommune, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen og plugge avløpet til eiendommen. Alle kostnader vedrørende stengingen blir belastet abonnenten. I tillegg vil det bli ilagt et gebyr tilsvarende 2,0 ganger det gjeldende tilknytningsgebyret. Forbruket settes likt tre ganger det totale stipulerte forbruket for de 5 siste år, eller ved mindre tidsperspektiv om eiendommen er av nyere dato enn 5 år. 

2.3 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler: 

abonnementsgebyr 

forbruksgebyr

For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for gebyrberegning eller inngås særlige avtaler. Jf. pkt. 2.5. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte må normalt ikke føre til lavere gebyr enn det som ville bli pålagt etter kommunens ordinære forskrift. Hvis det ikke er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, skal årsgebyret, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt forbruk.

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 1 måned etter at den avgiftspliktige har mottatt annengangs varsel om innbetaling, kan Trysil kommune, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen og plugge avløpsledningen til eiendommen. Alle kostnader vedrørende stengingen blir belastet abonnent. 

2.3.1. Abonnementsgebyr

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en andel av kommunens faste kostnader knyttet til vanntjenesten. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en andel av kommunens faste kostnader knyttet til avløpstjenesten. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori i forsyningsområdet, hhv. boligbebyggelse, fritidsbebyggelse (hytter og leilighetsbygg) og næring.

-Abonnementsgebyr pr. boenhet for boligbebyggelse
-Abonnementsgebyr pr. boenhet for fritidsbebyggelse (hytter, leilighetsbygg og hotell)
-Abonnementsgebyr pr. abonnent for næringsbygg (eiendommer hvor det drives ordinær næringsvirksomhet, som for eksempel forretninger, industri og off. virksomhet.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som framkommer av gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr for ubebygd avgiftspliktig eiendom skal utgjøre 100 % av den ordinære abonnementsavgiften kommunen ville ha fått dersom eiendommen var bebygd. Det samme gjelder der eiendommen er bebygd, men bebyggelsen ikke blir benyttet. Kravet gjelder ikke for kommunens egne eiendommer.

Der denne regelen ikke praktiseres vil årsgebyret beregnes fra og med den dato eiendommen innvilges tilknytning til kommunalt ledningsnett.

Abonnementsgebyret fastsettes av kommunestyret. 

2.3.2. Forbruksgebyr

Forbruksgebyret skal i hovedsak baseres på målt vannforbruk (m³ ). Forbruket måles med installert vannmåler.

For eldre bebyggelse som ikke har installert vannmåler skal forbruksgebyret beregnes etter et stipulert forbruk, basert på beregnet bruksareal (m² ) i henhold til NS-3940. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert som 1.9 m³ /m² .

For boligeiendommer der forbruksgebyr beregnes etter stipulert forbruk, kan både kommunen og/eller abonnenten kreve at det installeres vannmåler og at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

For alle abonnenter gjelder generelt at avløpsmengde settes lik vannmengde. Se også pkt. 2.5.

Trysil kommunestyre fastsetter en pris pr. m³ for vann og avløp. 

2.4 Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder bestemmelser for bruk av vannmålere i Trysil kommune. 

2.5 Ulike gebyrsatser

Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann.

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på stipulert avløpsmengde.

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier.

De begrensninger som framgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av årsgebyret.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og avløpstjenester. 

2.6 Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg, herunder stikkledning og lokale avløpsløsninger, innen en angitt frist, jf. forurensningslovens bestemmelser § 22. Dersom forholdet ikke er utbedret innen fristens utløp kan det gis et forurensningsgebyr iht. forurensningslovens bestemmelser § 76. I tillegg kan kommunen sørge utbedringer på abonnentens bekostning.

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egen stikkledning for vann innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret innen fristens utløp, stipuleres forbruket selv om abonnenten har installert vannmåler 

2.7 Innbetaling av gebyr

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender egen faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som tilknytningstillatelse gis.

Abonnementsgebyr, forbruksgebyr og evt. vannmålerleie innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas etterskuddsvis to ganger pr. år. Ved manglende avlesing og innsending av vannmålerdata blir vannforbruket stipulert.

En eiendom som foretar endringer på sine stikkledninger og foretar ny anboring til det kommunale nettet avkreves ikke nytt tilknytningsgebyr. Anboring skal skje i kum. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. 

2.8 Tømming av septik

Septiktank (slamavskiller/tett tank/biodo etc. heretter kalt septiktank) for boligbebyggelse ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett har pålagt tømming hvert 2. år iht. forurensingsforskriftens § 12-13. Tømming kan skje oftere ved bestilling.

Septiktank for bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett tømmes årlig. Tømming inngår som en del eiendommens avløpsabonnement og skal derfor ikke faktureres til abonnenten.

Fritidsbebyggelse har pålagt tømming hvert 4. år ev. oftere ved bestilling iht. forurensingsforskriftens § 12-13.

Gebyr for tømming, behandling og avvanning av slammet er avhengig av septiktankens størrelse.

Alle gebyrer vedrørende septik (herunder bl.a. tømming av septiktank, tømming av sandfang og sluk og helgetillegg) fastsettes av kommunestyret.

3. Avsluttende bestemmelser 

3.1 Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Ved forsinket betaling tilkommer renter etter lov om morarente. 

3.2 Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen i Trysil kommune. 

3.3 Klage

Avgjørelser fattet som enkeltvedtak etter denne forskriften følger Forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages. Klagen sendes til Trysil kommune.

Vedtak om gebyrenes størrelse er en forskrift fattet av kommunestyret, jf. forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket kan ikke påklages. 

3.4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tid opppheves forskrift 19. desember 20031 om vann- og avløpsgebyrer, Trysil kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.