Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn, knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-12-18-1560
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse08.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2004-06-01-930, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13-6-§52
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskr. om saksbehandlingsgebyr, avfall, Søgne

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 31, § 32, § 33, § 49, § 51 og § 52a.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyrer til dekning av kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn, i forbindelse med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved rehabiliterings-, bygge- og rivearbeid.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr etter gjeldende satser for bygge- og rivesaker der det etter avfallsforskriften kap. 15 er krav om innsending av avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse. 

For alle nybygg betales et gebyr på kr 2,- pr. m² bruksareal.

Minstegebyr fastsettes til kr 500,-.

Maksimumsgebyr fastsettes til kr 15000,-. 

For endringsarbeider i eksisterende bebyggelse betales et gebyr på kr 5,- pr. m² bruksareal.

Minstegebyr fastsettes til kr 500,-.

Maksimumsgebyr fastsettes til kr 15 000,-. 

For riving av bygning betales et gebyr på kr 10,- pr. m² bruksareal.

Minstegebyr fastsettes til kr 500,-.

Maksimumsgebyr fastsettes til kr 15 000,-. 

For rehabilitering og riving av boliger og fritidsbebyggelse som ikke overstiger 400 m² bruksareal, betales et gebyr på kr 500,- dersom det kan leveres forenklet miljøsaneringsbeskrivelse.

Størrelsen på gebyret reguleres ellers årlig av kommunestyret.

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn.

§ 3.Innbetaling av gebyr

Kommunen sender faktura til tiltakshaver når innsendt avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse er godkjent.

§ 4.Innkreving av gebyr

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven.

Kommunen kan når særlige grunner foreligger, redusere eller frafalle gebyret.

§ 5.Klage

Enkeltvedtak etter § 4 annet ledd om å redusere eller frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.