Forskrift om tildeling av subsidierte arbeidslokaler, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-12-18-1601
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse18.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort14.01.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om subsidierte arbeidslokaler, Oslo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Oslo 18. desember 2008 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

I.

Med hjemmel i bystyrets sak 78/06 av 15. mars 2006 vedtar byrådet i Oslo følgende forskrift om tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer:

§ 1.Formål

Kunstnere bosatt i Oslo kommune kan søke om tildeling av arbeidslokaler med subsidiert husleie. Oslo kommune vil med utleie av subsidierte kultureiendommer i Oslo legge til rette for at byens kunstnere gis gode arbeids- og rammevilkår innen både tradisjonelle og eksperimentelle kunstuttrykk. Forskriften skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av kunstnere som søker om subsidierte arbeidslokaler.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for subsidierte arbeidslokaler (heretter også kalt atelier) i kultureiendommer som Oslo kommune til enhver tid stiller til disposisjon, til billedkunstnere, kunsthåndverkere og brukskunstnere. Denne forskriften gjelder ikke for kunstnere i en grunnutdanningsfase.

§ 3.Tildelingsutvalget

Forskriften forvaltes av tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer. Tildelingsutvalget reguleres av en egen instruks.

Det organ som til en hver tid forvalter kultureiendommene i Oslo kommune er tildelingsutvalgets sekretariat. Sekretariatet utformer husleiekontrakt, som skal benyttes ved all utleie etter forskriften.

§ 4.Krav til ateliersøker

Atelier kan tildeles billedkunstnere, kunsthåndverkere og brukskunstnere som til enhver tid har folkeregistrert adresse i Oslo og som har sitt virke i Oslo. Kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon skal være søkers hovedbeskjeftigelse. Søkere må kunne dokumentere et høyt kunstnerisk nivå. Aktiviteten skal synliggjøres gjennom dokumentert deltagelse på ulike utstillinger og andre utmerkelser som stipend og deltagelse på ulike kunstarenaer.

For søkere til gjesteatelier gjelder ikke kravet om folkeregistrert bostedsadresse og virkeplikt i Oslo, se § 6.

For kunstnere i etableringsfasen kan tildelingsutvalget vurdere minsket krav til aktivitet, se § 7.

§ 5.Leietid

Ved tildeling av subsidierte lokaler skal leiekontrakt inngås for fem år, normalt med rett til fem års forlengelse av kontrakten. Etter ti år må den enkelte søke på nytt om tildeling av subsidierte lokaler. Denne forlengelsen inngås for fem år - med mulighet for en maksimal forlengelse på fem år. Det er en øvre grense på til sammen 20 års leietid.

Hovedregelen er at ingen kan beholde sine lokaler lenger enn til fylte 70 år, men leiekontrakten kan etter søknad forlenges for inntil to år.

Ved søknaden om kontraktsforlengelse gjelder vilkårene under § 4 og søknaden skal inneholde samme opplysninger som ved tildeling av atelier. Det vises for øvrig til § 8.

Kunstnere som har inngått leieavtale i ett av de subsidierte lokalene har ikke fortrinnsrett ved tildeling av ledige lokaler i en av de andre subsidierte kultureiendommene. Slik søknad vil bli vurdert i forhold til gjeldende tildelingsregler. Dette innebærer inngåelse av ny leiekontrakt, samtidig som tidligere leieforhold opphører i samsvar med oppsigelsestiden i leiekontrakten.

§ 6.Krav til gjesteateliersøker

Gjesteatelier leies normalt ut for en periode på maksimalt to år, men i særskilte tilfeller, og etter begrunnet søknad, kan hele eller deler av arealet leies ut for en lengre periode. Leieperioder ut over to år skal knyttes opp mot mottatt stipend eller avtalt samarbeid med kunstinstitusjon med varighet ut over to år.

Tildelingsutvalget kan sette som krav ved tildeling av gjesteatelier at kunstneren fremviser sine arbeider ved separatutstilling, eller annen tjenlig visningsform. Innenfor rammen av gjesteatelier kan både kunstnere fra utland og Norge søke eller få tildelt atelier for en nærmere definert periode.

§ 7.Unge kunstnere i etableringsfasen

Unge kunstnere i etableringsfasen, som har fått minsket krav til aktivitet, har som leier av atelier ingen rett på forlengelse av kontrakten, knyttet til leiekontrakten. Tildelingsutvalget vurderer leietid, men leietiden er maksimalt fem år. Leietaker har rett til å søke på andre ledige lokaler, men har ingen fortrinnsrett fremfor andre søkere.

§ 8.Søknad om forlengelse av kontrakt

Leietaker har et selvstendig ansvar for å søke om kontraktsforlengelse, jf. leietid i § 5. Søknaden om kontraktsforlengelse må sendes til det organ som til enhver tid forvalter kultureiendommene i Oslo kommune, senest 6 måneder før kontrakten opphører.

§ 9.Krav til bruk av atelier - oppsigelse

Atelier skal brukes i henhold til leiekontrakten og krav til bruk som fremgår av denne forskriften. Det er brudd på leiekontrakten dersom atelier ikke brukes i tråd med forskriften og dette gir grunnlag for oppsigelse av leieforholdet.

Tildelingsutvalget skal kreve rapport for bruk av lokalene dersom det er grunn til å anta at kravene til bruk ikke lenger er oppfylt.

§ 10.Fremleie - leietakers plikter ved søknad om fremleie

I forbindelse med utenlandsopphold, oppdrag andre steder i landet eller lignende, kan leietaker søke det organ som til en hver tid forvalter kultureiendommene i Oslo kommune om tillatelse til å fremleie de leide lokalene for inntil ett år. Fremleie forutsetter at lokalet utleies i tråd med leiekontrakten og kravene til bruk som fremgår i denne forskriften.

Leietaker skal sende inn skriftlig søknad om fremleie minst 3 måneder før fremleieforhold planlegges å inntre. Leietaker skal ved søknad om fremleie informere om hvem som skal fremleie atelier. Opplysningene skal ha samme innhold som om fremleier er søker på atelier, jf. § 4.

Ved all fremleie er det krav om at fremleietaker har bosted i Oslo. Dokumentasjon av folkeregistrert bostedsadresse skal fremlegges.

§ 11.Sykdom

Ved sykdom som medfører at leietaker i en periode er arbeidsufør kan tildelingsutvalget etter søknad lempe på kravet til bruk av atelier.

Medfører sykdom en permanent arbeidsuførhet, vil ikke lenger vilkår til bruk anses oppfylt.

Ved sykdom som medfører at leietaker i en periode er arbeidsufør kan tildelingsutvalget etter søknad utvide retten til fremleie.

§ 12.Husleie

Husleien skal beregnes på følgende måte:

Husleien for hvert arbeidslokale skal beregnes ut fra det nettoarealet som leietaker har til disposisjon. Husleien beregnes innenfor en ramme på maksimalt 250 kroner per kvadratmeter per år, med en årlig regulering som følger konsumprisindeksen.

I tillegg kommer hver enkelt leietakers strøm- og oppvarmingsutgifter.

Hver leietaker skal betale sin del av utgifter til fellesarealene og beregningene av dette skal tydelig fremgå av leiekontrakten.

§ 13.Klageadgang

Tildelingsutvalgets avgjørelser fattet i medhold av denne forskriften anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd. Klagen skal sendes vedtaksorganet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

§ 14.Kunngjøring

Ledige atelier kunngjøres ved utlysning i dagspressen og eller andre egnede medier/internett. Ved utlysning av ledige atelier skal det fremkomme hvilken kunstform de ulike arealene er best egnet for, kultureiendommens særskilte profil, adressat for søknaden og søknadsfrist.

§ 15.Ikrafttredelse - overgangsordninger

Forskriften får kun anvendelse på leiekontrakter som inngås etter forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft fra samme dato som byrådet fatter vedtak i saken.

Leiekontrakter som er inngått før forskriftens ikrafttredelse, varer så lenge det følger av kontrakten. Dersom kunstneren ønsker ny leiekontrakt ved leietidens utløp, må det søkes om dette. Forskriftens krav kommer da til anvendelse. Subsidierte leiekontrakter inngått før forskriftens ikrafttredelse regnes ikke med i vurderingen av hvor lang leiekontrakt som kan inngås og mulighetene for forlengelse.

II.

Med hjemmel i bystyrevedtak 51/97 opprettes en komité etter kommuneloven § 10 nr. 5. Komiteen heter tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer.

III.

Det vedtas følgende instruks for tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer: 

Instruks av 18. desember 2008 for tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer

Fastsatt av byrådet i Oslo 18. desember 2008. 

1. Tildelingsutvalget

Tildelingsutvalget skal bestå av totalt fire medlemmer med personlige varamedlemmer for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer. Oslo kommune velger to medlemmer hvorav ett av medlemmene skal ha kunstfaglig bakgrunn. Det velges to kunstsakkyndige medlemmer. De to kunstsakkyndige skal foreslås henholdsvis av hovedorganisasjonen til Norske Kunsthåndverkere og hovedorganisasjonen til Norske Billedkunstnere, som innstiller ett medlem hver. Oslo kommune oppnevner leder av tildelingsutvalget.

Ved tildeling av arbeidslokaler i Kirkeristen skal tildelingsutvalget suppleres med to ekstra medlemmer med personlig varamedlem, hvorav ett medlem innstilles av hovedorganisasjonen til Norsk Brukskunstnere og ett medlem innstilles av Oslo kommune.

Tildelingsutvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år.

Utvalgets medlemmer honoreres etter reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune § 7, Utvalgskategori B. Honorar skal ikke utbetales dersom utvalgsmedlemmet er fast ansatt i Oslo kommune.

Det organ som til en hver tid forvalter kultureiendommene i Oslo kommune er tildelingsutvalgets sekretariat. Sekretariatet utformer husleiekontrakt, som skal benyttes ved all utleie etter forskriften. 

2. Arbeidsutvalg

Tildelingsutvalget kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av inntil tre representanter blant tildelingsutvalgets medlemmer, slik at et medlem velges blant medlemmene oppnevnt av kommunen og et medlem blant medlemmene fra kunstnerorganisasjonene.

Arbeidsutvalget har den myndighet tildelingsutvalget gir det, men kan ikke gis myndighet til å fatte vedtak om tildeling av lokaler, kontraktsforlengelse eller fremleie. 

3. Tildelingsutvalgets virkeområde

Tildelingsutvalget har følgende myndighet i forhold til subsidierte arbeidslokaler i kultureiendommer som Oslo kommune til enhver tid stiller til disposisjon, til billedkunstnere, kunsthåndverkere og brukskunstnere:

a)tildele ledige arbeidslokaler,
b)avgjøre søknader om kontraktsforlengelse, og
c)behandle og avgi innstilling av søknad om fremleie som avviker fra kontraktens og de til enhver tid gjeldende bestemmelser om fremleie.

Tildelingene og forlengelse skal skje i henhold til fastsatt tildelingsprofil for de angjeldende arealer og de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Tildelingsutvalget har vedtaksrett i forhold til boliger som er fastsatt knyttet til kunstnersentre.

Næringslokaler knyttet til eiendommene/bygningene ligger utenfor tildelingsutvalgets mandat. 

4. Søknadsbehandling, innstilling og tildeling

For gyldig vedtak kreves at tre av fire medlemmer er til stede. Er tildelingsutvalget utvidet må fem av seks medlemmer være tilstede. Av kommunens representanter må lederen være tilstede.

Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Tildelingsutvalget skal føre protokoll fra sine møter. Av protokollen skal det fremgå:

a)når møtene er holdt
b)hvem som var til stede
c)habilitet
d)hvilke innstillinger som er behandlet
e)resultatet av behandlingen
f)hva som for øvrig måtte være behandlet.

IV.

I medhold av bystyresak 51/97 delegeres til byråden med ansvaret for kulturområdet fullmakt til å oppnevne medlemmene i tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer, i henhold til gjeldende instruks.

V.

I medhold av bystyresak 78/06 punkt 1 delegeres til byråden med ansvar for kulturområdet fullmakt til nærmere å foreta mindre vesentlige endringer i forskrift om tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer og i instruks for tildelingsutvalget for tildeling av subsidierte arbeidslokaler i Oslo kommunes kultureiendommer, i samsvar med de av bystyret til enhver tid fastsatte prinsipper og kriterier for disponering av kunst- og kultureiendommer.

VI.

I medhold av bystyresak 78/06 punkt 1 delegeres til byråden med ansvar for kulturområdet fullmakt til å konkret definere eiendommer og arealer som kultureiendommer og til nærmere fastsette tildelingskriterier og å inngå nye leiekontrakter for alle eiendommer som faller inn under og til enhver tid omfattes av kultureiendomsprinsippene.