Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Leirfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2008-12-18-1632
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort29.01.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Leirfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Leirfjord kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av avfallstrevirke i vedovn.
c)Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)Sankthansbål.
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
g)Halmbrenning i jordbruket.
h)Brannøvelser i regi av Leirfjord brannvesen.
§ 6.Dispensasjon

Leirfjord formannskap kan, etter søknad, i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av formannskapet i medhold av denne forskrift kan påklages særskilt klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2009.

Kommentarer til forskriften 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften kan tillate eller forby åpen brenning av forbruksavfall, definert etter forurensningsloven, men vil ikke kunne tillate eller forby åpen brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Forskriften kan heller ikke tillate brenning av produksjonsavfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall. I slike tilfeller krever ovnen utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner, herunder også brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i «bakgårdsovner» etc. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Nedenfor kommenteres de enkelte unntak fra det generelle forbudet som er definert i § 4.

-Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv

Unntaket ventes ikke å gi vesentlig helse- eller miljøvirkning. Aktivitetene foregår hovedsaklig for mattilvirkning om sommeren med lav forurensningsbelastning. Det anses som en del av det sosiale liv, og er uhensiktsmessig å forby.

-Brenning av papir og rent avfallstrevirke i vedovn

Brenning av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke tillates ikke, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Brenning av papir vil være nødvendig ved opptenning og derfor lite hensiktsmessig å forby, men papirbrenningen skal ikke fungere som en erstatning for de etablerte returordningene.

-Sankthansbål

Kommunen kan tillate Sankthansbål og liknende «kulturbål». Bålet skal bestå av rent brensel, og avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke forekomme på slike bål.

-Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall

Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall tillates kun i ikke tettbygde områder. (For tettbygde områder brukes SSBs definisjon). Åpen brenning av organisk avfall bidrar til røyk og sotpartikler i nærmiljøet som kan utgjøre et helse- og trivselsproblem for folk med kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer

-Ranke- og flatebrenning i skogbruket

Unntaket gjelder kun åpen brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32.

-Halmbrenning i jordbruket

Unntaket gjelder kun brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32. Generelt er det ikke ønskelig med utstrakt og vedvarende brenning av halm da bruk av halm som jordforbedring ved nedpløying vil føre organisk materiale og næringsstoffer tilbake til jorden, og dermed være en bedre ressursutnyttelse av halmen.

-Brannøvelser i regi av Leirfjord brannvesen

Gjelder brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Dette vil bare kunne gjøres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. 

Til § 6 Dispensasjon

I foreliggende forskrift er det lagt inn mulighet for kommunen til å dispensere fra forskriften, etter søknad.

Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11, en myndighet kommunen ikke har. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

Forholdet til annet lovverk

Andre forskrifter gir også bestemmelser som kommer til anvendelse, og denne forskriften skal ikke innskrenke virkeområdet for disse. Brannvesenet har ikke hjemmel til på generelt grunnlag å forby åpen brenning, halmbrenning eller småbrenning av avfall, men kan stanse konkrete tilfeller ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Siden planlagt brenning skal meldes den lokale brannvernmyndigheten på forhånd, foreligger det her en mulighet til å gripe inn i enkeltsaker.