Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland

DatoFOR-2009-01-29-123
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer og Lillehammer kommuner, Oppland.
HjemmelFOR-2002-06-26-847-§7-3, LOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskr om feie- og tilsyn, Øyer Lillehammer

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer og Øyer kommunestyrer 29. januar 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd. 

Målsettingen for feie- og tilsynsvirksomheten, er å oppnå best mulig brannsikkerhet i kommunene. 

Med hjemmel i lov om brannvern, og tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, har Lillehammer og Øyer kommuner vedtatt følgende supplerende bestemmelser: 

Tilsyn i fritidsboliger med total infrastruktur:

I medhold av brannlovens § 13, 4. ledd: Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk enn de som er omfattet av første ledd.

Følgende bestemmelse gjøres gjeldende:

Fritidsboliger med fyringsanlegg, og som er tilknyttet offentlig infrastruktur i form av veg, vann og avløp skal ha feie- og tilsynstjeneste, i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike fritidsboliger skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse.

Eiere av andre hytter kan bestille feiing, eller leie utstyr for egenhendig feiing. 

Generelt for tilsyn i kommunene:

Vedrørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 2-3 Rømning av personer, og § 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig:

Pålagt varslingsutstyr, slokkeutstyr og rømningsveier, skal ved tilsyn bekreftes skriftlig av eier å være i orden.

Denne utvidede forskriften er vedtatt i kommunestyrene i Øyer og Lillehammer med hjemmel i brannloven, og iverksettes fra og med 2009, og utøves av LØB i begge kommunene.