Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2009-01-29-170
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse29.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om branntilsyn, Meløy

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre 29. januar 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å øke brannsikkerheten i bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder samtlige bygninger og områder innenfor kommunens grenser.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 kan gjennomføres der hvor tilsynsmyndigheten vurderer behov, og med den frekvens som tilsynsmyndigheten bedømmer nødvendig.

Tilsynsmyndigheten skal varsle eier og/eller bruker minimum 4-5 dager før tilsynet, med mindre det er mistanke om overhengende fare.

Den som utfører tilsynet skal vurdere forhold som har betydning for brannsikkerheten, herunder forhold som kan påvirke sannsynligheten for brann og tiltak for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann.

§ 4.Pålegg

Brannsjefen kan etter delegert myndighet gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 5.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 29. januar 2009.