Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-02-03-125
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-930-§11-4
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om gebyrer for avløpsvann, Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 3. februar 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensingsforskriften kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr etter saksbehandling ved

-søknad etter forurensningsforskriftens kap. 12-4
-søknad etter forurensningsforskriftens kap. 13-4
-søknad etter forurensningsforskriftens kap. 15-4
-søknad etter forurensningsforskriftens kap. 15A-4.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknaden.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 3.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr skal betales ved tilsyn som gjennomføres av kommunen eller den som kommunen bemyndiger. Hensikten med tilsynet skal være å sikre at forskrift om utslipp av avløpsvann i Bjugn kommune og forurensningsforskriftens kapitel 12, 13, 15 og 15A eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet, jf. § 8.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kommunen kan kreve at gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til og tillatelse utstedes.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak etter § 5 i etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet etter § 5 i denne forskrift kan påklages til kommunenes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 8.Gebyrsatser 

A: Søknad om utslippstillatelse inntil 15 pe1, jf. forurensningsforskriftens § 12-4

Til Sjøresipient via slamavskillerkr 1.725
Til tett tankkr 1.725
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsningerkr 2.850
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoderkr 3.450
 

B: Søknad om utslippstillatelse >15 pe og inntil 50 pe, jf. forurensningsforskriftens § 12-4

Til Sjøresipient via slamavskillerkr 6.000
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsningerkr 9.000
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoderkr 9.000
 

C: Søknad om utslippstillatelse >50 pe og inntil 2000 pe, jf. forurensningsforskriftens § 13-4

Faktureres etter medgått tid jf. pkt. G
Minstegebyr:kr 15.000
 

D: Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann, jf. forurensningsforskriftens § 15-4

Faktureres med:kr 3.000
 

E: Søknad om tillatelse til påslipp til kommunalt avløpsnett, jf. forurensningsforskriftens § 15A-4

Faktureres med:kr 3.000
 

F: Assistanse til prøvetakinger, sikteprøveanalyser etc. faktureres etter medgått tid etter gjeldende timesats jf. pkt. G 

G: Gebyr som beregnes etter medgått tid regnes etter en timesats på kr 800 

H: Tilsynsgebyr: kr 1.000

1Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. For bolig tilsvarer 1 pe utslipp fra 1 person.
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2009.