Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-02-03-126
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-930-§15-9
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om gebyrer for avfallsplaner, Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 3. februar 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyrer til dekning av kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn i forbindelse med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeid.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr etter gjeldene satser for bygge- og rivesaker der det etter avfallsforskriften kap. 15 er krav om innsending av avfallsplaner og ev. miljøsaneringsbeskrivelse. 

For alle nybygg mellom 300-500 m² bruksareal betales et gebyr på kr 600,-.

Det betales et tillegg på kr 2,-/m² bruksareal på bygg over 500 m² .

Maksimumsgebyr fastsettes til kr 15.000,-. 

For rehabilitering i eksisterende bebyggelse mellom 100-300 m² bruksareal betales et gebyr på kr 600,-.

Det betales et tillegg på kr 5,- /m² bruksareal på bygg over 300 m² .

Maksimumsgebyr fastsettes til kr 15.000,-. 

For riving av bygninger mellom 100-300 m² bruksareal betales et gebyr på kr 1000,-.

Det betales et tillegg på kr 10,-/m² bruksareal på bygg over 300 m² .

Maksimumsgebyret fastsettes til kr 15.000,-, 

For konstruksjoner og anlegg som genererer mer enn 10 tonn bygge- og rivningsavfall betales ett gebyr på kr 2000,-.

For rehabilitering og riving av boliger og fritidsbebyggelse som ikke overstiger 400 m² bruksareal betales et gebyr på kr 500,- dersom det kan leveres forenklet miljøsaneringsbeskrivelse. Dette gjelder også for boliggarasjer/uthus knyttet til bolig- og fritidseiendom og uthus/små fjøs på fradelte gårdstun.

Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn.

§ 3.Innbetaling av gebyr

Kommunen kan kreve at gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til og godkjenning utstedes.

§ 4.Innkreving av gebyr

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven.

Kommunen kan når særlige grunner foreligger redusere eller frafalle gebyret.

§ 5.Klage

Enkeltvedtak etter § 4 annet ledd om å redusere eller frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunens klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2009.