Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-02-04-128
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse12.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Ringsaker

Hjemmel: Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 4. februar 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet. Forskriften skal forenkle kommunens saksbehandling ved utslipp fra mindre avløpsanlegg og stiller krav til utslipp og tekniske løsninger. Formålet er å ta vare på resipienter, drikkevannsanlegg og andre brukerinteresser på en miljømessig forsvarlig måte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig, fritidsbebyggelse og annen virksomhet med innlagt vann i Ringsaker kommune, hvor utslippet ikke overstiger 50 personekvivalenter (pe). Forskriften gjelder også utslipp av svartvann fra bebyggelse uten innlagt vann. Unntatt fra forskriften er bebyggelse som er tilkoblet kommunalt avløpsanlegg. Denne forskriften erstatter kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. For øvrig gjelder § 12-1 til § 12-6 og § 12-14 til § 12-17 i forurensingsforskriften.

§ 3.Definisjoner 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, borehull eller liknende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank, cisterne eller lignende (innvendig eller utvendig). 

Utslipp: Avløpsvann ført ut av bygning til tett tank, slamavskiller, infiltrasjon i grunnen, annen renseløsning eller direkte til resipient. 

Personekvivalent (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram pr. døgn. 1 pe tilsvarer utslippet fra 1 personer. 

Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller liknende. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. 

Tot-P: Totalinnhold av fosfor. 

BOF5 : Mål på innholdet av organisk stoff i vann. 

Ansvarlig søker: Etter forurensningsforskriften er dette tiltakshaver eller et foretak med nødvendig ansvarsrett, som konsulent, rørlegger eller graveentreprenør. 

Overordnet avløpsplan: Plan som kartlegger brukerinteresser, drikkevannsforsyning og forurensningssituasjonen i resipientene eller delområdene. Planen skal være utarbeide av faglig kompetent firma. Planen angir avløpsløsninger, utslippsverdier og utslippspunkt. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

§ 4.Krav til utslippssøknad og planlegging

Ved etablering av nytt avløpsanlegg eller rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende utslipp skal det søkes om tillatelse. Ansvarlig søker skal benytte kommunens eget søknadsskjema.

Ansvarlig søker skal først skriftlig varsle naboer og eventuelt andre parter om søknaden, og de skal ha minst fire ukers frist til å uttale seg. Uttalelser fra naboer og andre berørte parter skal legges ved søknaden når denne sendes til kommunen.

Søknaden med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at berørte parter kan ta stilling til utslippet og for kommunens behandling av saken, bl.a.:

a.Grunnundersøkelse skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering av anlegg.
b.Ved etablering av nye utslipp, skal den prosjekterende foreta en vurdering av forurensningssituasjonen i nærområdet/nabolaget. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet vann- og avløpsplan for området der det omsøkte anlegget ligger. Kommunen bestemmer områdets avgrensning.
c.Det skal alltid innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes vil bli berørt av utslippet. Drikkevannskildene skal avmerkes på kart. Det skal vurderes om drikkevannet vil bli påvirket av utslippet.
d.Resipientundersøkelse må gjennomføres før det anlegges avløpsanlegg med utslipp til overflatevann. Resipienten skal ha helårs vannføring, og utslippet skal ikke påvirke eller forverre vannkvaliteten i nevneverdig grad ved minstevannføring.

Fullstendig utslippsøknad skal behandles av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt.

Tiltaket er også søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 93. Plan- og bygningslovens skjema skal benyttes til søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tiltaket.

§ 5.Krav til kompetanse

Foretak som utfører planlegging og bygging av mindre avløpsanlegg, skal ha ansvarsrett på sine godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen vil kreve følgende kompetanse:

a.Prosjekterende for infiltrasjonsanlegg minimum ADK1-kurs, kurs i prosjektering/bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende kompetanse.
b.Prosjekterende for avløpsanlegg med utslipp til overflatevann minimum ADK1-kurs, kurs i prosjektering/bygging av mindre avløpsanlegg eller tilsvarende kompetanse. Resipientundersøkelsen krever fagkunnskaper innen geologi, hydrologi og vannkjemi på høyskolenivå. Undersøkelsen og vurderingen skal være vedlegg til prosjekteringen.
c.Prosjekterende for overordnet avløpsplan i Ringsakerfjellet skal utføres av personell med fagkunnskaper innen geologi, hydrologi og vannkjemi på høyskolenivå.
d.Utførende for alle typer anlegg skal ha utdannelse som maskinentreprenør/rørlegger, samt tilleggsutdannelse på ADK1-kurs eller tilsvarende.
§ 6.Utslippskrav.

Avløpsanleggene skal tilfredsstille rensekrav satt i forurensingsforskriftens del IV kap. 12-8 (utslipp til følsomt og normalt område, bokstav a). Utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, omregnet til årlig middelverdi, skal være:

Parameter:Utslippskonsentrasjon:Renseeffekt:
Tot-P (total-fosfor)< 1,0 mg/l> 90 %
BOF5 (biologisk oksygenforbruk)< 25 mg/l> 90 %

Analyser skal utføres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Kommunen kan stille krav om at anleggseier regelmessig tar prøver av restutslippet. Unntatt er infiltrasjonsanlegg der det normalt ikke kan tas prøver.

I henhold til kommunens hovedplan for avløp, er det satt mål for vannkvaliteten i vassdragene. Kommunen kan sette strengere krav til utslippet, slik at ønsket tilstand oppnås og andre brukerinteresser ivaretas.

§ 7.Godkjente løsninger
a.Utslippet skal så fremt de stedlige forholdene tillater det, infiltreres i stedlige jordmasser.

Slamavskiller dimensjoneres i samsvar med VA-miljøblad nr. 48. Infiltrasjonsanlegget skal ha peilerør for kontroll av vannivå i fordelingslag, anlegget forøvrig bygges og drives i samsvar med VA-miljøblad nr. 59. Anlegget plasseres i samsvar med MD T616, retningslinjer for utforming, kap. 2.

b.Der grunnforholdene ikke tillater infiltrasjon av alt eller deler av avløpsvannet, kan det tillates våtmarksfilter, typegodkjent minirenseanlegg klasse 1 eller tett tank.
(i)Våtmarksfilter: Bygges og drives i samsvar med VA/Miljøblad nr. 49.
(ii)Minirenseanlegg: Bygges og drives i samsvar med VA/Miljøblad nr. 52. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller den europeiske standarden NS-EN-12566-3.
(iii)Tett tank: For bolig kan toalettvannet føres til tett tank, mens gråvannet skal renses forskriftsmessig. For fritidsbolig tillates tett tank bare som midlertidig løsning i visse områder merket i kartvedlegg1 eller i områder hvor det foreligger offentlig godkjente planer om vann- og avløpstilknytning. Løsningen tillates også i de tilfeller hvor hyttene fikk innlagt vann før 15. mai 1972 og ikke kan velge annen avløpsløsning. Hytta må ha helårsadkomst, jf. § 7 pkt. d. Der tett tank tillates, skal normalt både svartvann og gråvann samles og mellomlagres, men etter søknad kan forurensningsmyndigheten tillate gråvannsrensing, for eksempel ved jordinfiltrasjon.

Dersom renset avløpsvann fra våtmarksfilter eller minirenseanlegg skal etterpoleres ved infiltrasjon i løsmasser på stedet, skal dette også baseres på grunnundersøkelser.

Bruk av utedo, biodo eller annen type tørrklosett krever ikke utslippstillatelse.

c.Avløpsledninger skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap. Takvann, drensvann eller annet fremmedvann tillates ikke ført i ledning til avløpsanlegg.
d.Alle typer tanker som krever slamtømming, skal plasseres og utformes slik at tømming av slam er mulig med tankbil. Dette medfører at det ikke må være mer enn 30 meter til helårsvei dimensjonert for tyngre kjøretøy.

For tømmerutiner, henvises til kommunens forskrift for septikrenovasjon.

e.Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam, skal utløpet være dykket til enhver tid, minst 2 m under laveste vannstand.
f.Kjøkkenavfallskvern tillates ikke knyttet til avløpsanlegg.
g.Avløpsanleggene skal anlegges og drives slik at omgivelsene ikke blir utsatt for sjenerende lukt.
h.Kommunen kan kreve boliger og annen virksomhet med innlagt vann tilknyttet offentlig avløpsledning i henhold til plan- og bygningsloven § 66 nr. 2 eller privat fellesanlegg i henhold til forurensningsloven § 23.
1Kartvedlegg er tilgjengelig hos Ringsaker kommune, hjemmeside www.ringsaker.kommune.no .
§ 8.Særskilte utslippsregler

For utslipp av avløpsvann innenfor angitt område i Ringsakerfjellet, se eget vedlegg1 , og som omfattes av § 2 og § 3, tillates følgende:

a.For hvert område som er definert som byggeområde for fritidsbebyggelse i Ringsakerfjellet, jf. vedlagt kart, kreves en overordnet avløpsplan godkjent av kommunen før det gis tillatelse til enkeltutslipp.
b.For resten av Ringsakerfjellet må det søkes om utslippstillatelse i hvert enkelt tilfelle, jf. § 7.
1Kartvedlegg er tilgjengelig hos Ringsaker kommune, hjemmeside www.ringsaker.kommune.no .
§ 9.Unntak

Kommunen kan tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i § 7. Kapittel 12 (også § 12-7 t.o.m. § 12-13) i forurensningsforskriften legges til grunn ved behandling av søknader om unntak.

§ 10.Drift og tilsyn

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i lokal forskrift følges. Ringsaker kommune fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. Kumlokk skal alltid være utildekket og lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegget kan utføres.

Minirenseanlegg og våtmarksfilter krever skriftlig service- og driftsavtale. Kopi av avtalen sendes kommunen. Kopi av driftsjournal som viser oppfølging av anlegget, samt eventuell dokumentasjon av rensekrav, skal sendes kommunen en gang i året. Minirenseanlegg med våtslam skal tømmes av kommunens renovatør, jf. kommunens tømmeforskrift.

§ 11.Gebyr

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskriften fastsettes av kommunestyret i medhold av Forurensningsforskriften § 11-4.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.