Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse mindre enn 50 pe, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-02-10-218
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse26.03.2009, § 14 til vurdering
Sist endretFOR-2010-03-16-472 fra 28.04.2010
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort26.02.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift for utslipp av avløpsvann, Melhus

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 10. februar 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 12, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. Endret ved forskrift 16 mars 2010 nr. 472 (i kraft 28 april 2010).

§ 1.Virkeområde for forskriften

Forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften bare dersom det er innlagt vann. Krav i forskriften gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett.

§ 2.Forurensningsmyndighet

Kommunen er forurensningsmyndighet etter denne forskriften og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges.

§ 3.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 5. Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 17.

§ 4.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at

1)det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
a)den ansvarliges navn og adresse,
b)om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 7 til § 12, eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c)dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d)plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:5000 eller større,
e)utslippets størrelse i pe/PE, jf. forurensningsforskriftens kap. 11, § 11-3 bokstav m,
f)beskrivelse av utslippsstedet,
g)interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h)oversikt over hvem som skal varsles, og
i)samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
2)parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
3)søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser.

Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. Kommunen har utarbeidet eget søknadsskjema med veiledning som er tilgjengelig på kommunens nettsider www.melhus.kommune.no under byggesak.

§ 5.Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 7 til § 14 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 7 til § 14 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 7 til § 14, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 7 til § 14, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 6.Definisjoner
-Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom, etc.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg o.l. som gjennom rør er ført innendørs.
-Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende og ikke avløpsvann fra toalett.
-Med sortvann menes avløpsvann fra toalett.
-Med 1 PE forstås i denne forskriften den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 g oksygen per døgn. 15 PE tilsvarer utslipp fra ca. 23 personer. Med boligenhet skal i denne forskrift forstås en boenhet med inntil 3,3 PE (5 pe).
-Med godkjent jordresipient menes grunnmasser som etter infiltrasjonstest er funnet egnet til infiltrasjon av avløpsvannet.
-Som utslipp regnes også utslipp til tett tank.
-Med dobbel rensing menes at utslippet skal renses to ganger før utslippet slippes ut til grunn. Praktisk løsning vil ofte være minirenseanlegg med påfølgende infiltrasjon til grunnen.
-Med følsom sone menes områder avmerket på vedlegg A, B og C.
-Med normal sone menes alle områder som ikke inngår i følsom sone.
-Med avløpsnett menes et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.
§ 7.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)avløpsvannets mengde og egenskaper,
b)forebygging av lekkasjer,
c)begrensning av forurensning av resipienten.
§ 8.Utslipp til normalt område

Sanitært avløpsvann med utslipp til normalt område skal minst etterkomme:

a)90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten,
b)90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller
c)60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering.

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller annen godkjent avløpsløsning.

§ 9.Utslipp til følsomt område
a)Nye og økte utslipp av sanitært avløpsvann til følsom sone A, jf. vedlegg A godkjennes ikke. Dersom det kan dokumenteres at et ev. utslipp ikke har negativ effekt på grunnvannskilder som benyttes som drikkevann kan utslipp likevel tillates innenfor en buffer på 500 meter fra drikkevannsuttaket. Dette gjelder drikkevannskildene Sørheim, Tømmesdalen, Gyllråa, Ler, Kvål og Gimse. Dette gjelder også for drikkevannskilder til godkjenningspliktige vannverk (eks. Krogstad og Hovinåsen) hvor kildene er under registrering.
b)Nye og økte utslipp av sanitært avløpsvann til vann eller vassdrag i følsom sone B, jf. vedlegg B godkjennes ikke. Infiltrasjon til grunn kan godkjennes under forutsetning av at grunnen er egnet og at anlegget ikke er lokalisert i følsom sone A, jf. vedlegg A.
c)Nye og økte utslipp av sanitært avløpsvann til følsom sone C, jf. vedlegg C godkjennes ikke for grunnvannskildene Gåsbakken, Sørheim og Fremo.
d)Nye og økte utslipp av sanitært avløpsvann til følsom sone C, jf. vedlegg C kan godkjennes under forutsetning av dobbel rensing. Dette gjelder for alle avmerkete grunnvannsforekomster i vedlegg C med unntak av Gåsbakken, Sørheim og Fremo.
e)Vedlegg A, B og C er vist på kart tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Kartvedleggene vil kunne endre seg over tid som følge av ny og oppdatert informasjon. 

www.melhus.kommune.no.

0Endret ved forskrift 16 mars 2010 nr. 472 (i kraft 28 april 2010).
§ 10.Dokumentasjon av rensegrad

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.

Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.

§ 11.Utslippssted

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at

a)utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand,
b)utslipp til vassdrag kun forekommer til vassdrag med helårsavrenning, og
c)utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 12.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 13.Krav til planlegging, utførelse og drift av renseanlegg

Renseanlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til VA / miljø - blad.

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne og rensegrad under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Eier av avløpsanlegg med utslipp til vann og vassdrag er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at rensegraden opprettholdes iht. kravene. Det skal føres årlig driftsjournal som viser eiers oppfølging av anlegget og denne skal være tilgjengelig for kommunen ved behov. Undersøkelse av anlegget med tanke på rensegrad skal gjennomføres av nøytral fagkyndig hvert 10. år. Undersøkelsen skal innrapporteres til kommunen. Ved manglende innrapportering betraktes anlegget som ulovlig.

Oppfyllelse av rensekrav, når det gjelder infiltrasjonsanlegg, skal dokumenteres i utslippsøknaden.

Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. vedlegg 2 pkt. 2.3 til kapittel 11. Slamavskillere og samlekummer i tilknytning til helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes i henhold til kommunale tømmeordninger eller i henhold til retningslinjer fra leverandør.

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal ha adgang til anlegget for inspeksjon og ev. prøvetaking.

Kommunen kan gjennom forskrift ilegge anlegg hvor det ikke er gitt utslippstillatelse en tilleggsavgift.

0Endret ved forskrift 16 mars 2010 nr. 472 (i kraft 28 april 2010).
§ 14.Eksisterende utslipp

Undersøkelse av anlegget med tanke på rensegrad skal gjennomføres av nøytral fagkyndig hvert 10. år. Dokumentasjon på tilstand skal rapporteres inn til kommunen.

Alle utslipp til vann og vassdrag eldre enn 10 år må dokumentere en renseevne som tilfredsstiller kravene i lokal forskrift for å være lovlig. Dokumentasjonen må være gjennomført senest innen ett år etter ikrafttreden av denne paragraf. Dersom rensekravene ikke er oppfylt er utslippet å betrakte som ulovlig ett år etter undersøkelsen fra nøytral fagkyndig er gjennomført. Dersom undersøkelsen ikke gjennomføres innen varslet frist er utslippet ulovlig.

Oppfyllelse av rensekrav, når det gjelder infiltrasjonsanlegg, skal dokumenteres i utslippsøknaden ved at det fremlegges dokumentasjon som viser at anlegget er etablert i henhold til gjeldende tekniske krav.

Dersom rensekravene er oppfylt, men anlegget mangler utslippstillatelse, må det søkes om utslippstillatelse.

0Endret ved forskrift 16 mars 2010 nr. 472 (i kraft 28 april 2010).
§ 15.Endring og omgjøring av tillatelse

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet, av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.

§ 17.Forholdet til eksisterende utslipp

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende.

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist, jf. § 14 og § 18.

§ 18.Ikrafttreden.

Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe trer i kraft etter kunngjøringsfristen. Ikrafttredningstidspunktet for § 14 «Eksisterende utslipp», tas opp til vurdering etter vedtak av Hovedplan for vann og avløp.