Vedtekter for barnehagene, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-02-11-175
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse02.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-64
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelVedtekter for barnehagene, Orkdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Orkdal kommunestyre 11. februar 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).

I

Eierforhold

Barnehagene eies av Orkdal kommune og drives i samsvar med lov om barnehager, rammeplanen for barnehager, og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt årsplan for den enkelte barnehage.

Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Opptak

Orkdal kommune er ett opptaksområde. Orkdal kommune er opptaksmyndighet og det er styrer for hver barnehage som foretar opptaket i en samordnet opptaksprosess.

Orkdal kommune har to opptak i året - ett hovedopptak og ett suppleringsopptak.

For opptak til nytt barnehageår i august-september er søknadsfristen 1. mars.

For suppleringsopptak i januar-februar er søknadsfristen 1. oktober.

Orkdal kommune har som målsetting at alle søkere som søker innen fristen for hovedopptak og som ønsker plass fra barnehageårets begynnelse, får plass. Tilsvarende for søkere som søker innen fristen for suppleringsopptak og som ønsker plass fra januar-februar.

Opptak av barn til ledige plasser mellom opptakene skjer etter søknad.

Barnehagene tar imot barn som er bosatt i Orkdal kommune. Bestemmelsen kan fravikes under spesielle omstendigheter.

Rett til barnehageplass

Ny § 12 A i lov om barnehager lyder:

Barn som har fylt ett år seinest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få barnehageplass fra august.

For øvrig har følgende søkere rett til prioritet etter barnehagelovens § 13.

1. Barn med funksjonshemninger.

Det fysiske miljøet må være egnet til å ta imot det funksjonshemmede barnet. Det er derfor en mulighet at barnet får tilbud i en annen barnehage enn det har søkt. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge.

2.Barn som skal vurderes etter særskilte kriterier.

Barn som vurderes i denne prioriteringsgruppe, er barn fra familier hvor foresatte av ulike årsaker har redusert mulighet/evne til å gi omsorg og stimulering til barnet. Skriftlig dokumentasjon fra en sakkyndig instans må foreligge.

Barn som ikke kommer inn under lovens bestemmelser kan tildeles barnehageplass ved ledig kapasitet etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

3.Barn som søker endret oppholdstid.
4.Barn som søker overflytting og som skal begynne på skolen neste år.
5.Barn av asylsøkere, flyktninger og andre fremmedspråklige barn.
6.Barn som har søsken i barnehagen.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli.

Oppstart av nye barn ved hovedopptak skjer i august-september.

Oppstart av nye barn ved suppleringsopptak skjer i januar-februar.

Barn som får plass i barnehage får beholde plassen inntil den sies opp eller til det året barnet begynner på skolen.

Plassen kan sies opp av begge parter-foreldre og kommunen, med 1 måneds oppsigelse.

Oppsigelse av plass i barnehage skal være skriftlig og rettes til barnehagen.

Kontingenten betales ut oppsigelsestiden.

Oppsigelsestiden gjelder også de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Oppsigelse av plassen kan vanligvis ikke skje etter 1. april.

Ønskes det en annen oppholdstid, må det søkes om dette.

Det skal være minimum 40 % endring av plasstilbudet. Mindre endringer skal innvilges kun hvis et annet barn kan benytte plassen.

Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende foreldrebetaling og gjentatte brudd på vedtektene.

Foreldrebetaling

Opphold i barnehagen betales etter de satser og regler som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret.

Det betales for 11 måneder pr. år.

-Orkdal kommune har gradert foreldrebetaling i heldagsbarnehager. Husstandens samlede inntekt skal telle med i grunnlaget for fastsetting av foreldrebetaling. Med husstandens samlede inntekt, regnes også samboer som ikke har foreldreansvar for barnet som går i barnehagen. Uriktige opplysninger vedrørende sivil status kan medføre tap av barnehageplass.
-Foreldrebetalingen beregnes ut fra alminnelig inntekt i følge skatteligningen fra året før.
-Betaling av kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstype. Samarbeidsutvalget kan vedta et utvidet kosttilbud.

Moderasjonsordninger

Bestemmelser om søskenmoderasjon gjelder også når barna i de kommunale barnehagene har søsken i private barnehager.

a)Søskenmoderasjon.

For familier med 2 barn i barnehage gis det 30 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen. For familier med 3 barn eller flere i barnehage, gis det 50 % for barn nr. 3 osv.

b)Moderasjon for barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.

Det gis moderasjon for de timene barnet gis spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

c)Fritak for betaling ved barns sykdom.

Det kan innvilges fritak for betaling i barnehage ved barns sykdom, eller annet nødvendig fravær som følge av sykdom hos foresatt, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn 1 måned. Det må foreligge legeerklæring. Fritak innvilges kun månedsvis, og styrer behandler søknaden.

d)Friplass for multihandikappede barn.

Foreldre med multihandikappede barn kan søke om friplass. Styrer vil vurdere dette ut fra familiens totale hjelpebehov, og kan fatte vedtak om friplass.

Åpningstider

Barnehagens daglige åpningstid skal være i samsvar med den godkjenning som er gitt for den enkelte barnehage, og innenfor rammen som for øvrig gis.

Personalet har avsatt 5 dager til felles planlegging og etterutdanning. Barnehagene har da stengt for barna.

Permisjon

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Det er styrer som behandler søknad og fatter vedtak om permisjon. Søknad om permisjon sendes til barnehagen minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Permisjonen vil gjelde ut barnehageåret eller kalenderåret.

Barn med permisjon vil fortrinnsvis få igjen plass i gjeldende barnehage men må være forberedt på å motta plass i annen barnehage.

Ferie

Barn i barnehage skal avvikle 5 uker ferie i løpet av året. Planleggingsdager utgjør den femte ferieuka. Barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie om sommeren. Samarbeidsutvalget kan ta stilling til stengning i 1-2 uker i fellesferien. Brukere som ikke kan tilpasse seg ordningen tilbys barnehageplass ved en av de større barnehagene i nærheten. En skal tilstrebe at personale overføres fra stengt barnehage til den barnehage brukerne velger.

Barn som slutter 1. august eller starter på skolen skal avvikle ferie før 1. august.

Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 m² pr. barn. For barn under 3 år skal leke- og oppholdsarealet være 5,3 m² pr. barn.

Samarbeidsutvalg.

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av 5 medlemmer hvorav 2 representanter for foreldrene, 2 representanter for ansatte og en representant for barnehageeier. Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst 3 medlemmer av samarbeidsutvalget møte.

II

Vedtekten trer i kraft 2. mars 2009.