Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av avfalls- og miljøsaneringsbeskrivelser, Sandnes kommune, Rogaland

DatoFOR-2009-02-17-1668
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-930-§15-9
Kunngjort28.12.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om avfallssaneringsgebyr, Sandnes

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 17. februar 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunes kostnader knyttet til behandling av avfalls- og miljøsaneringsbeskrivelser.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Den ansvarlige for prosjektene skal levere avfalls- eller miljøsaneringsbeskrivelse til kommunen og skal betale gebyr for å få søknaden behandlet.

§ 3.Gebyr(er)

Gebyrene fastsettes etter følgende oppsett: 

Avfallsplan

-Tiltak større enn 300 m² BRA (oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg) Bolig, fritidsbebyggelse. 

Forenklet miljøsaneringsbeskrivelse

-Tiltak større enn 100 m² BRA (riving, rehabilitering bolig og fritidsbebyggelse). 

Fullstendig miljøsaneringsbeskrivelse

-Næringsbygg større enn 100 m² BRA eller bolig/fritidsbebyggelse større enn 400 m² BRA ved riving, rehabilitering med mer.
-Mer enn 10 tonn bygge- og rivningsavfall fra konstruksjoner og anlegg.
§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009.