Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2009-02-19-1923
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort14.08.2014   kl. 13.15
KorttittelForskrift om gebyr for avløpsanlegg, Østre Toten

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 19. februar 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del IV § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Virkeområde og formål

Denne forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg.

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner 

Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er eier som søker om utslippstillatelse, eller omgjøring av utslippstillatelse. Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av mindre avløpsanlegg. 

Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes ikke avløpsvannet som kommunalt avløpsvann. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Innlagt vann: Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket «rør eller ledning» (aktiv oppfylling av innvendig tank). Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom takrenne og videre inn i bygningen (passiv oppfylling av innvendig tank). Små innvendige tanker (20–25 liter) oppfattes ikke som cisterneanlegg. 

Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for å motta avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 2000 personenheter (pe). 

Personenhet (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det betales engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse
-endring/omgjøring av utslippstillatelse.

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger, hytter etc. der søknad om utslippstillatelse kreves.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal framskaffes og bekostes av søkeren.

Ved avslag og for saksbehandling av tiltak som ikke kommer til utførelse, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Kontrollgebyr (årsgebyr)

Kontrollgebyret skal betales årlig for alle eksisterende avløpsanlegg som omfattes av forskrift om begrensning av forurensning del 4, kap. 12. Betalingsplikten gjelder uavhengig om det er gitt utslippstillatelse for anlegget.

Samlede inntekter fra kontrollgebyret skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn med anleggene.

Årsgebyret skal beregnes fra samme tidspunkt som søknad om utslippstillatelse er godkjent. Det kan søkes om utsettelse av betalingsstart ved vesentlig forsinket igangsetting av driften.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og de framkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er mottatt med forfall innen 30 dager fra fakturadato.

Kontrollgebyrer faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskriften fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegasjonsvedtak.

§ 8.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskriften, skal partene informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven og i forurensningsforskriften kap. 12, § 15. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2009.