Forskrifter for vann- og kloakkavgifter, Lavangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-02-19-275
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort12.03.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om VA-avgifter, Lavangen

Hjemmel: Fastsatt av Lavangen kommunestyre 19. februar 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11. 

1. Fellesbestemmelser

Utgifter til graving, nødvendig materiell etc. som forlanges av kommunen til stikkledninger for tilknytningssted til bolig, dekkes av abonnenten. Kommunen koster anboringsklave og skal montere denne. Ansvar for stikkledninger:

Ansvar for tining, staking og annet vedlikehold for stikkledning til vann og avløp tilligger den enkelte abonnent. 

1.0 Avgiftsplikt
1.1 Plikten til å betale vann- og kloakkavgifter gjelder:
-Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samledning.
-Eiendom som bygningsrådet i medhold av bygningslovens § 65, § 66 eller § 92, har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning. 
2. Definisjon av kloakkledning

Med kloakkledning forståes i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledninger) og ledninger for tak-, drens- og overvann(overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper. 

3. Avgiftsform

Avgiftene omfatter:

Tilknytningsavgift for vann.

Tilknytningsavgift for kloakk.

Årsavgift for vann.

Årsavgift for kloakk og slam. 

4. Avgiftssatser

Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 

5. Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av vann og kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. 

6. Arealberegningsmetode

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse skal avgiftspliktig areal beregnes etter følgende regler:

Areal for bolighus beregnes etter registert bruksareal i henhold til Miljøverndepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementets veileder om grad av utnytting av mai 2007. Øvrige bygg beregnes etter brutto utvendig målt grunnflate ganger med antall etasjer med tillegg for brutto gulvflate av oppholdsrom i kjeller. Garasjer i tilknytning til bolighus tas ikke med i avgiftspliktig areal. 

7. Tilknytningsavgifter
7.1 Tilknytningsavgifter for vann og/eller kloakk skal betales:
-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, og
-når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning.
-Unntatt fra tilknytningsavgift er fjøs/husdyrrom.
7.2 For boliger fastsettes tilknytningsavgiften etter antall leiligheter og evt, hybelleiligheter. For øvrige bygg fastsettes tilknytningsavgiften i forhold til bebyggelsens størrelse. Kommunestyret kan fastsette minimumsavgift.
7.3 Tilknytningsavgiften forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse herunder graving og fylling - må ikke settes i gang før avgiften er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter bygningslovens § 93 eller melding etter § 84 eller § 85. Formannsskapet kan dispensere fra denne bestemmelse. 
8. Årsavgifter
8.1 Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:
-For eiendom som er tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning.
-Fjøs/husdyrrom er unntatt fra avgiftsplikt.
8.2 Årsavgiften skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter.
8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende pris.

Dersom kloakkavgiften er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av formannskapet.

For eiendom som betaler etter målt vannforbruk, gjelder en minste årlig avgift som fastsettes av kommunestyret. Det kan fastsettes ulike minsteavgiftssatser for forskjellige kategorier av avgiftspliktige.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder bestemmelsen i pkt. 11.

8.4 Eiendom som ikke betaler avgift etter målt vannforbruk, skal betale årsavgift for vann og/eller kloakk etter gjeldene m² pris, etter den sats kommunestyret bestemmer.
8.5 For eiendom som betaler etter m² pris gjelder minsteavgift tilsvarende som 80 m² areal.
8.6 Årsavgiften for ubebygd avgiftspliktig eiendom skal utgjøre 25 % av hva ordinær årsavgift ville ha utgjort om eiendommen hadde vært bebygd.
8.7 Avgifter beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis. 
9. Fradrag i årsavgiften
9.1 Der grunnlaget for beregningen av de nye vann- og kloakkavgiftene virker urimelige, kan dette etter søknad endres.
9.2 Dersom helårsbolig fraflyttes for et tidsrom på mer enn 3 måneder, kan eieren søke om omklassifisering av boligen til fritidsbolig. Vedkommende vil da kunne innrømmes 50 % reduksjon i vannavgiften. Slamavgift betales etter egne satser for fritidsbolig. 
10. Tillegg i årsavgiften
10.1 For eiendom som er avgiftspliktig bare for vann eller kloakk, kan beregnes en tilleggsavgift til årsavgiften på 25 % av den beregnede avgift etter pkt. B.

Tillegget gjelder bare for bebygd eiendom og i områder hvor kommunen har bygd ut både vann og kloakk.

10.2 Avgiftspliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften som begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredstillende. Tillegget utgjør 25 % av eiendommens ordinære kloakkavgift, og avgiften beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
10.3 Avgiftspliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved kloakkledning eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 20 % av eiendommens ordinære vann- og/eller kloakkavgift og beregnes for hvert påbegynte kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
10.4 For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk betales en tilleggsavgift for vann og/eller tilsvarende et årlig vannforbruk:

på 50 m³ for bassengvolum inntil 20 m³

på 100 m³ for bassengvolum mellom 20 og 40 m³

på 150 m³ for bassengvolum over 40 m³ .

Basseng under 5 m³ er fritatt for avgift.

Bestemmelsen gjelder for så vel fastmontert som demonterbare bassenger.

10.5 For bensin- og servicestasjoner med vaskeplass og som ikke betaler etter målt forbruk, betales en tilleggsavgift for vann og/eller kloakk tilsvarende årsforbruk på 500 m³ pr. vaskeplass (tappekran). 
11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
11.1 Eiendommer som ikke hovedsaklig benyttes til boligformål, skal betale årsavgift for vann og kloakk etter målt vannforbruk.

Formannskapet kan likevel i det enkelte tilfelle tillate eller kreve betaling etter stipulert vannforbruk.

Eiendommer som hovedsakelig nyttes til boligformål, og hvor vannavgiften kan virke urimelig høy pga. boligens størrelse og arealberegning, kan søke om å få installert vannmåler. Bestemmelsene for installasjon og bruk av vannmålere gjelder også for disse.

11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:
-Måleren er abonnentens eiendom, men teknisk sjef bestemmer typer, plassering og størrelse på måleren.
-Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning, og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående meddele dette til teknisk sjef.
-Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full betaling for tap eller fjerning av måleren
-Teknisk sjef avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt flytting, bygging eller fjerning av måleren.
-Utgifter til installsjon eller eventuell flytting av måleren, betales av abonnenten.
-Teknisk sjef kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåler. Viser kontrollen en feil avlesing på minst 5 %, utføres justering, eventuelt utskifting av måleren, uten kostnader for kommunen. I motsatt fall bestemmer formannsskapet hvem som skal betale omkostningene.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste av lesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
-For installasjon og bruk av vannmåler gjelder forøvrig kommunens tekniske bestemmelser. 
12. Innbetaling av årsavgift
12.1 Avgiftene fordeles i så mange terminer som for øvrige eiendomsavgifter bestemt.
12.2 Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 30 dager etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling kan teknisk etat når helserådets ordfører ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vann forsyning til eiendommen.

For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den avgiftspliktige betale en tilleggsavgift på kr 100,-.

12.3 Krav på avgifter er med hensyn til pantsikkerhet og inndrivelse likestilt med eiendomsskatt. 
13. Særlige beregningsregler og avtaler
13.1 For avgiftspliktig virksomhet, som har særlig stort eller lite vannforbruk og/eller kloakkmengder, eller som har et kloakkvann som i sammensetning avvikler nevneverdig fra vanlig husholdningskloakk, skal tilknytnings- og årsavgifter avtales med kommunen, hvis reglene etter disse forskrifter ellers ikke kan anvendes eller ikke gir et rimelig resultat.

Dersom avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftens størrelse av formannsskapet.

Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel.

13.2 Så vel kommunen som den avgiftspliktige i henhold til pkt. 13.1 kan kreve årsavgift for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge partere kreve årsavgiften for både vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsavgiften for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart. 
14. Opphør av vannabonnement
14.1 Ved opphør av avgift - huset revet - permanent fraflytting o.l. - må abonnenten koste frakopling av stikkledning på vannverkets hovedledning der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal utføres av godkjent rørlegger som sender melding til teknisk etat.

Det betales full vann- og kloakkavgift inntil frakopling av stikkledning har funnet sted. 

15. Ansvar for stikkledninger
15.1 Ansvar, tining, staking og annet vedlikehold for stikkledninger til vann og avløp tilligger den enkelte abonnent. Som stikkledning regnes ledning fra hovedledning fram til abonnent. 
16. Ikrafttreden

Disse forskriftene trer i kraft så snart de er blitt godkjent av Lavangen kommunestyre og til angitt dato. Avgiftene i medhold av forskriftene blir å regne med virkning fra 1. januar 2009. Fra samme tidspunkt opphører den tidligere avgiftsordningen.