Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Lavangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-02-19-276
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort12.03.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift for tømming av slamavskillere, Lavangen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lavangen kommunestyre 19. februar 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling og tømming av slamavskillere, privet, tette tanker fra de områder av kommunen som omfattes av den denne ordning. Forskriftene gjelder også gebyr.

§ 2.Definisjoner

Kommunen skal selv tømme slamavskillere, privet mv. som omfattes av disse forskrifter. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for utførelsen av tjenesten.

Kap. 2. Tømming av slam fra slamavskillere mv.

§ 3.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil/traktor. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

For eiendommer med fast bosetting og for fritidsbebyggelse med toalett og som ikke har etablert slamavskiller, skal etablere slike iht. forskriftene i forurensningsloven. Det gis en rimelig frist for slik etablering.

§ 4.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy med akseltrykk på 3 tonn. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Om vinteren må vegen og eventuelt snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 5.Tømming av slamavskilleren mv.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes en gang hvert annet år.

For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes ev. låses.

§ 6.Unntakelse for slamgebyr

For eiendommer med septiktanker tilknyttet det kommunale kloakknett og som betaler annen kloakkavgift, skal det ikke betales slike avgifter, jf. kommunestyrets vedtak i sak 88/82.

Kap. 3. Avfallsgebyr

§ 7.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen, som hvert år fastsettes av Lavangen kommunestyre. Fritidsboliger betaler et årlig renovasjonsgebyr fastsatt av kommunestyret. Huseier hefter for gebyr uansett hvor mange leiligheter bygningen måtte inneholde. Gebyr for slamtømming for fritidsboliger betales etter egne satser fastsatt av kommunestyret.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 8.Innkreving og renter

Årlig avfallsgebyr med påløpende renter og kostnader er sikret i lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale for hver abonnementsenhet, jf. § 2.

§ 9.Delegering

Kommunens myndighet og oppgaver etter disse forskriftene kan delegeres og/eller overføres til andre. Vedtak om slik delegering eller overføring fattes av kommunestyret.

§ 10.Forholdet til helsemyndigheter

De lokale helsemyndigheter har ansvaret for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 11.Retningslinjer med hjemmel i forskriftene

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal fastsette utdypende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av disse forskriftene.

§ 12.Innkreving, renter mv.

Gebyr med påløpende renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverk i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen kan sendes til Lavangen kommune.