Forskrift for nedgravde oljetanker, Løten kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-02-25-1886
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse25.02.2009
Sist endret
EndrerFOR-1999-11-10-1546
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Løten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Løten kommunestyre 25. februar 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

I

§ 1.Virkeområde, jf. forurensningsforskriften § 1-2

Sentral forurensningsforskrift om nedgravde oljetanker (kap. 1) gjelder for alle nedgravde tanker uavhengig av størrelse. Forskriften gjelder i hele kommunen. I tillegg gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 2.Definisjoner, jf. forurensningsforskriften § 1-3

I tillegg til forurensningsforskriftens § 1-3 annet ledd gjelder følgende presisering av «nedgravd»: Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på bakken slik at bunnen ikke er tilgjengelig for inspeksjon, regnes som nedgravd.

Nedgravd røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken.

§ 3.Særlige bestemmelser, jf. forurensningsforskriften § 1-12
3-1.Flom og høy grunnvannsstand

Alle tanker som plasseres med bunn lavere enn 126 m.o.h. er flomutsatte. Disse skal forankres. I øvrige områder med varierende eller høyt grunnvannsnivå, skal det gjennomføres tilstrekkelig forankring.

3-2.Større tanker

Det stilles særskilte krav ved plassering av tanker som er større enn 6 m³ . Se 3-4.

3-3.Nærhet til vassdrag

Det stilles særskilte krav ved plassering av alle tanker nærmere enn 100 meter fra følgende vassdrag: Mjøsa, Flagstadelva, Finsalbekken, Lageråa, Svartelva, Vingerjessa, Rothagabekken, Rokosjøen, Fura, Starelva, Vikselva, Labbelva, Fosselva og Harasjøen. Se 3-4.

3-4.Særskilte krav

For større tanker og tanker i nærhet til vassdrag stilles følgende krav: 

Enkeltbunnet tank tillates ikke. Det må enten benyttes dobbeltvegget tank med tilhørende overvåkning, eller overgrunnstanker som kan godkjennes av kommunen. 

Alle tanker skal ha overfyllingsvern.

3-5.Særlige utsatte områder

Kommunen kan i særlige utsatte områder vedta strengere regler enn fastsatt ovenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

§ 4.Periodiske tilstandskontroller, jf. forurensningsforskriften § 1-6
4-1.GUP-tanker

Dersom det ikke er gjennomført trykktesting om lag 2 år etter nedgraving, jf. sentral forskrift § 1-6, bokstav d, skal denne kontrollen utføres snarest. Kontrollintervall etter første gangs kontroll er 20 år.

4-2.Dobbeltvegget tank

Dokumentasjon av kontroll utført i samsvar med sentral forskrift § 1-7 hvert 5. år, skal sendes Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB).

II

Forskriften trer i kraft straks.