Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2009-03-30-400
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse30.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-05
Gjelder forAurskog-Høland, Akershus
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort07.04.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 30. mars 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter kapittel 16. Oppheves ved forskrift 20 juni 2016 nr. 1077 (i kraft 1 jan 2017).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover, forskrifter og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Kapittel 16.
2.Forskrift 5. desember 2002 om vann- og avløpsgebyrer i Aurskog-Høland, Kap. 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
3.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for vann og avløp i Aurskog-Høland kommune
-Bestemmelser for bruk av vannmålere i Aurskog-Høland kommune
-Plan- og bygningsloven (spes. kap. IX refusjonsbestemmelser)
-Delingsloven.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Arealberegning

-Bruksareal: Bruksareal omfatter nettoareal og areal av innvendige vegger.
-Boligareal: Bruksareal av bygningens hoveddel innenfor den enkelte eiendom, utenom kjeller, boder og garasje.
-Bruttoareal: Areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside.
-For detaljer NS-3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr og det kan derfor ikke kreves nytt gebyr ved ominnredning av bygningsareal som forelå på tilknytningspunktet, eller hvis bruken av bygningen blir endret. 

Enhet:

En enhet betyr en boenhet (for eksempel i et borettslag) eller en næringsenhet (for eksempel i kjøpesentre og i kombinerte bygg).

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel.

En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet) som er utleid til næringsvirksomhet. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyr:

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

-Gebyrregulativ for vann og avløp:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Avløpsledning:

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Engangsgebyr for tilknytning av vann og/eller avløp:

Gebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret skal betales:

-For nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 20 m² . Ved utvidelse av eksisterende bygg som ikke tidligere har betalt tilknytningsgebyr, skal denne betales fullt ut.
-For bebygd eiendom uten tidligere tilknytning til kommunal avløpsledning, vannledning eller privat vannverk som kommunen overtar eller har overtatt. Engangsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.

For nybygg gjelder et minimumsgebyr som tilsvarer 150 m² boligareal for boliger og 150 m² bruttoareal for andre bygg.

Engangsgebyret skal beregnes for hele eiendommen under ett, men for boliger skal avgiften beregnes separat for den enkelte boenhet. Ved beregning av engangsgebyr for boliger/leiligheter i borettslag, blokkbebyggelse, seksjoneringsleiligheter, feltutbygging uten deling i forkant og lignende utbyggingsformer skal tilknytningsgebyr beregnes for hver boenhet. Tilknytningsgebyr for leiligheter under 40 m² reduseres med 50 %. Boliger på gårdsbruk og boenheter på selveiertomter for småhusbebyggelse beregnes for eiendommen under ett.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

Engangsgebyret forfaller til betaling innen byggearbeidet finner sted eller senest ved tilknytning.

Kommunen har rett til å stenge vanntilførsel umiddelbart dersom engangsgebyret ikke er innbetalt jf. bestemmelsen.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Avvik i tilknytningsgebyr

For eiendom med næringsvirksomhet, og annen virksomhet som har særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde i forhold til byggets areal, for eksempel kaldt lager tilknyttet industribygg og lignende bygninger, kan tilknytningsgebyret reduseres med 0-60 % i forhold til ordinært gebyr.

Frittstående bygninger for kaldtlager reduseres gebyret med 80 %.

Lagerhaller av duk og lignende som ikke tilknyttes vann/avløp belastes ikke med tilknytningsgebyr.

Driftsbygninger i landbruket reduseres med 50 % for isolerte bygningsdeler samt areal beregnet for husdyrhold. For øvrig uisolert del av driftsbygg belastes ikke med tilknytningsgebyr.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

For ny bebyggelse skal årsgebyret beregnes fra og med måneden etter at innflytting er skjedd eller brukstillatelse/ferdigattest er gitt.

For eksisterende bebyggelse skal årsgebyret innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp. 

Abonnementsgebyr

Abonnenter med færre enn 2 enheter (bolig med maks. 1 utleieleilighet eller virksomhet) betaler kun ett abonnementsgebyr.

Abonnenter med flere enn 2 enheter betaler pr. enhet, dvs. at abonnenten faktureres for det antall enheter som finnes på eiendommen.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp. 

Næringsabonnenter er inndelt i følgende brukerkategorier:

-Abonnementsgebyr for sykehjem, pleiehjem
-Abonnementsgebyr for skoler, barnehager mv.
-Abonnementsgebyr for hoteller, pensjonater, campingplasser mv.
-Abonnementsgebyr for tørr industri, forretninger, kontorer mv.
-Abonnementsgebyr for næring med sprinkleranlegg
-Abonnementsgebyr for ekstra vannkrevende næring

For eksempel bensinstasjon med vaskehall, gartneri, industri med høyt vannforbruk

-Abonnementsgebyr for gårdsbruk

Betales av abonnenter som har driftsbygninger som er tilkoblet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

-Abonnementsgebyr for annen næring

Betales av øvrige næringsabonnenter, for eksempel restauranter, catering mv. 

Boligabonnenter er inndelt i følgende brukerkategorier

-Abonnementsgebyr for borettslag

Betales av abonnenter som er medlemmer i borettslag/boligsameie (med en tilknytning)

-Abonnementsgebyr for hytter/fritidsbolig

Betales av abonnenter som er tilknyttet sommerledning

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige boligabonnenter. 

Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) forbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles da med installert vannmåler.

Unntaksvis kan slike virksomheter også betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Egen avtale om størrelsen på gebyret må da inngås.

Driftsbygninger som er tilkoblet kommunal vann- og/eller avløpsledning betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) vannforbruk, og pris pr. m³ .

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eventuelt etter stipulert forbruk basert på beregnet boligareal, og pris pr. m³ .

For boliger, hytter, fritidsboliger og boliger i borettslag som betaler etter stipulert vannforbruk, fastsettes forbruket til 1,4 m³ pr. m² beregnet boligareal.

Opp til 400 m² settes følgende gebyrtrinn:

0-70 m²

71-150 m²

151-220 m²

221-270 m²

271-320 m²

321-400 m²

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, det vil si med installert vannmåler.

Fastsettes forbruksgebyret etter målt forbruk, må ordningen gjelde for minst ett år.

§ 8.Drift og vedlikehold av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Gebyr for målerleie fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Se for øvrig «Bestemmelser for bruk av vannmålere i Aurskog-Høland kommune».

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For bolighus (helårsboliger) med toalettsystem som ikke innebærer vannforbruk/avløp, eller dersom toalettsystemet forbruker en vesentlig mindre vannmengde i forhold til vanlige vannklosetter, kan det gjøres et fradrag i årsgebyret for vann og avløp.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Enheter som benyttes som fritidsbolig eller har vesentlig begrenset bruk kan etter søknad innvilges 50 % reduksjon av forbruksgebyret. Dette gjelder kun for eiendommer som betaler etter stipulert forbruk.

Enheter som står ubenyttet og tomme i minst 1 år, kan etter søknad innvilges 75 % reduksjon av forbruksgebyret. Dette gjelder for eiendommer som betaler etter stipulert forbruk.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomheten fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Engangsgebyr betales dersom tilknytningen opprettholdes utover kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 11.Tilleggsgebyr

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende et årlig vannforbruk på 

40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³

80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³

120 m³ for bassengvolum over 40 m³ 

Basseng under 3 m³ er fritatt for gebyr. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterte bassenger.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Gebyret forfaller til betaling innen byggearbeidet finner sted eller senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over to terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over to terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Gebyr for leie av vannmåler innkreves på 1. termin.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Eiendom som er tilknyttet kommunalt avløpsnett, men som av tekniske årsaker ikke har anledning til å få kortsluttet septiktanken, går inn under «Vedtekter for tømming av slam fra septiktanker, slamavskillere mv.» Tømmekostnadene bæres av kommunen. Denne ordning opphører fra samme tidspunkt som det er blitt tilrettelagt for kortslutning i septiktank.
§ 14.Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på ny og abonnenten plikter å medvirke til dette.
§ 15.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 16.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av Aurskog-Høland kommunestyre.

Kommunestyret kan delegere denne myndighet til annet organ.

§ 17.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven.

Klagen fremmes overfor kommunens klagenemnd.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget.

§ 18.Overgangsregler

Overgang fra dagens ordning til ny gebyrmodell for engangsgebyr for tilknytning (jf. § 5), vil skje trinnvis over en periode på 3 år. § 5 trer i kraft 1. januar 2005.

Gjeldende modell og størrelse på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativ for vann og avløp.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 30. mars 2009.

Fra samme tid opppheves forskrift 5. desember 20051 om vann- og avløpsgebyrer, Aurskog-Høland, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.