Forskrift om adgang til å føre tilsyn i familiebarnehager, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2009-04-01-434
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse23.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort23.04.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om tilsyn i familiebarnehager, Bærum

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 1. april 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann og redusere konsekvenser av brann i nærmere bestemte bygninger som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett til å føre tilsyn i familiebarnehager i Bærum kommune.

§ 3.Tilsyn

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven og HMS-forskriften er ivaretatt. Tilsynet omfatter også oppfølging og eventuelle reaksjoner etter tilsynet. Formålet med tilsynet er å påse at lovens krav til brannsikkerhet i disse bygningene er ivaretatt, samt at sannsynligheten for brann og konsekvenser av brann i disse bygningene reduseres.

§ 4.Gjennomføring av tilsynet

Tilsyn i bygninger som følger av denne forskrifts § 2 skal minimum gjennomføres hvert 4. år.

§ 5.Tilsynsmyndighet

Den lokale tilsynsmyndigheten, slik den følger av brann- og eksplosjonsvernloven jf. § 32, kan føre tilsyn med bygninger som følger av denne forskrifts § 2.

§ 6.Pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 37.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.