Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Verdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-04-27-525
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse27.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort20.05.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Verdal

Hjemmel: Fastsatt av Verdal kommunestyre 27. april 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 annet ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med utsalgsstedene. Forskriften gjelder for Verdal kommune.

§ 3.Gebyr

Til dekning av kommunens faktiske utgifter med oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II, III og IV skal det betales gebyrer:

1.Gebyr for behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr).
2.Gebyr for gjennomført tilsyn/kontroll.
3.Gebyr for egenmelding.

Ved førstegangs behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri skal det betales ordinært gebyr. Ved bruk av egenmelding for søknad påfølgende år skal det betales gebyr for egenmelding. Ved avslag på søknad skal det betales 50 % av ordinært gebyr.

Eget gebyr skal betales ved gjennomført tilsyn/kontroll.

Størrelse på gebyrene fastsettes av kommunestyret.

§ 4.Betaling

Gebyrpliktig er ansvarlig for betaling av de aktuelle gebyrer etter § 3 innen forfall. Uteblir betaling vil tillatelse til handel med fyrverkeri bli trukket tilbake.

§ 5.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av brannsjef.

§ 6.Klage

Vedtak om gebyrlegging kan påklages til kommunens klagenemnd (formannskapet). Selve gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 27. april 2009.