Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bindal kommune, Nordland

DatoFOR-2009-04-28-1282
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBindal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.10.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Bindal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bindal kommunestyre 28. april 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) kap. 16, kommunale vann- og avløpsgebyrer.
-Forskrift 28. april 2009 nr. 1282 om vann- og avløpsgebyrer, Bindal kommune (dette dokumentet).

Øvrige dokumenter:

-Gebyrregulativ.
-Retningslinjer for tilknytning til kommunale vann- og kloakkledninger og for levering av vann og mottak av kloakk for Bindal kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser for beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jf. definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Boenhet: En boenhet består av ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940: Forenklet kan man si at bruksareal omfatter; Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS-3940. 

Bruksendring: Endring av eiendommens bruk mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidshus/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Gjelder også hvis bare en del av eiendommen endrer kategori. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning/samleledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via en felles privat stikkledning/samleledning. 

Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse registrert som fritidsbolig/hytte i GAB-registeret. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet, herunder også ideelle organisasjoner idrettslag og lignende. 

Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

§ 4.Rettigheter og plikter

Abonnenten har krav på:

-vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt vanntrykk som beskrevet i «Normalreglement for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser» utgitt av Kommuneforlaget.
-sikker bortledning og rensing av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk og som ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på abonnentens eiendom. reduksjon i vann- og avløpsgebyret dersom tjenestene over tid ikke tilfredsstiller lovpålagt kvalitet, mengde eller trykk.

Abonnenten plikter å:

-betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer.
-innrette seg etter kommunens tekniske og administrative bestemmelser.

Kommunen har krav på å:

-få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget.
-kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som leverandør på en god måte.

Kommunen plikter å:

-levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet.
-informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnentene.

Kunder som abonnerer på råvann har selv ansvar for å påse at vannet er av tilfredsstillende kvalitet.

II. Vann og avløpsgebyrer

§ 5.Gebyrtyper

Følgende gebyrer gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning vann
-Engangsgebyr for tilknytning avløp
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) vann
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) avløp.
§ 6.Engangsgebyr for tilknytning

I følge lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2, jf. forskrift om kommunale vann- og kloakkavgifter (kap. 16 i forurensningsforskriften 1. juni 2004 nr. 931) skal det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyr betales:

-for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, også av midlertidig art, dersom bygget blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.
-ved nybygg og ved utvidelse av eksisterende bygg dersom utvidelsen er større enn 50 m² bruksareal, og dersom utvidelsen medfører at bygningen inklusive utvidelsen kommer i en annen arealgruppe enn tidligere.
-når bebygd eiendom blir krevd tilkoblet kommunalt vann- og avløpsanlegg etter plan- og bygningslovens § 92, jf. § 65 og § 66.

For satsene vises det til gebyrregulativet.

Det kan fastsettes avvikende engangsgebyr for tilknytning dersom kommunen påføres ekstra høye eller lave kostnader ved etablering av tjenesten.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr.

Samlede abonnentsgebyrer for vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med den måned eiendommen tilknyttes kommunalt ledningsnett.

Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyr betales etter areal på de bygninger som er tilknyttet.

Abonnementsgebyr skal betales for alle bygninger og vannposter koblet til kommunalt vann- og/eller avløpsnett.

Gebyret differensieres etter kategori, jf. gebyrregulativet. 

Forbruksgebyr:

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler etter målt forbruk eller stipulert forbruk basert på bruttoareal beregnet etter NS-3940, og pris pr. m³ .

Helårsboliger betaler etter målt forbruk eller stipulert forbruk basert på bruksareal beregnet etter NS-3940, og pris pr. m³ .

Gårdsbruk betaler etter målt forbruk eller stipulert forbruk basert på byggets størrelse. I dette arealet inngår arealet i husdyrrom inklusiv melkerom og sanitæranlegg.

Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på nytt, jf. § 3.

Forretninger, institusjoner, industrilokaler, servicestasjoner og forsamlingslokaler betaler etter målt forbruk eller stipulert forbruk basert på byggets størrelse.

Omregningsfaktor for stipulert forbruk er definert i gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, jf. dog § 9.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 8.Installasjon og bruk av vannmåler

Måleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, størrelse og plassering.

Installasjon skal gjøres av godkjent rørlegger, og bekostes av abonnenten. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesing og ev. utskifting.

For anskaffelse, innkjøp og vedlikehold av måleren betales en årlig leie, jf. gebyrregulativet.

Vannmåleren skal ved installasjon plomberes av rørleggeren. Brutt plombering medfører forhøyet gebyr for inneværende termin med 4 x siste terminbeløp for både vann og avløp.

Etter installasjon skal måleren registreres på skjema som sendes til kommunen. Dette gjøres av installatør.

Når måler er montert kan den ikke fjernes uten kommunens samtykke.

Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av måleren. Blir måleren skadd eller borte skal abonnenten uten unødig opphold melde dette til kommunen og sørge for installasjon av ny måler.

Avlesning av måleren gjøres en gang hvert år. Abonnenten leser av, og melder målerstand inn til kommunen innen fastsatt frist. Dersom avlesing ikke utføres til bestemt tid eller data ikke meldes inn til kommunen, stipuleres årsforbruket.

Abonnenten skal til enhver tid holde måleren ren og lett tilgjengelig for tilsyn, vedlikehold, kontroll og avlesning.

Kommunen kan etter skriftlig søknad fra abonnenten gå med på kontroll av måleren. Viser kontrollen mindre avvik enn 5 %, betales kontrollutgiften av abonnenten.

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om, etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesing.

For installasjon og bruk gjelder for øvrig tekniske bestemmelser for sanitæranlegg (sanitærforskriften).

§ 9.Avvik i årsgebyret

Det kan ikke gis reduksjon i årsgebyret for vann selv om det unntaksvis i korte perioder ikke har tilfredsstillende drikkevannskvalitet, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann § 5.

Ved ikke vannforbrukende toalettsystemer kan det gis et fradrag i forbruksgebyret for vann- og avløp på inntil 25 % når forbruket er stipulert. Slikt fradrag i forbruksgebyret innrømmes bare etter skriftlig søknad fra abonnenten. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og påvirker kostnadene ved drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.

Abonnent som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet til den tid ikke er tilfredstillende utført. Tillegget utgjør 100 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr og gebyret beregnes for hver påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

Abonnent som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller kloakkgebyret.

Tilleggsgebyret begynner å løpe ved annen gangs pålegg og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Lengre avbrudd kan av kommunestyret kompenseres med gebyrreduksjon.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygninger/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller skal kun brukes i en begrenset periode. Et eksempel er anleggsbrakker.

Eier av bygget/anlegget skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet bygget/anlegget nyttes til, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales engangsgebyr for tilkobling, og alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier av anlegget/bygget.

Midlertidig tilknytning kan gis for inntil samme periode som midlertidig tillatelse blir gitt for det aktuelle anlegg/bygg etter plan- og bygningsloven.

§ 11.Ulovlig tilknytning

Dersom det oppdages tilkobling til kommunalt vann- og avløpssystem som er utført uten kommunal godkjennelse vil det bli ilagt tilknytningsavgift.

Årsavgifter kan etter foreldelsesloven etterkreves, normalt for 3 år jf. foreldelseslovens § 2. Når fordringshaver (kommunen) har manglet nødvendig kunnskap om fordringen kan foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år, jf. foreldelseslovens § 10.

Forhold av graverende art vil bli vurdert politianmeldt.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Etter plan- og bygningslovens § 89 plikter abonnenter å utbedre egne ledningsanlegg (private vann- og avløpsledninger) innen fastsatt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utløpt, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 116a.

Det kan fastsettes at tvangsmulkt løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som et engangsbeløp.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne vannanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer. Abonnementsgebyret betales også fordelt over 2 terminer. À konto-beløpene blir basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) påfølgende år.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à kontobeløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert, er mottatt fra utførende rørlegger. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning dersom dette skjer innen 5 år.

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning, og av godkjent rørlegger.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter gjeldende satser. Ved purring påløper gebyr etter den til enhver tid gjeldende satser.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen. Håndheving av forskriften utøves av rådmannen på vegne av kommunen.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. mai 19981 for vann- og avløpsgebyrer, Bindal kommune, Nordland

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.