Forskrift om renovasjon, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2009-05-14-1463
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2005-02-10-307
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om renovasjon, Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 14. mai 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

I

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig tilfredsstillende oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall.

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, og de mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende tiltak og håndtering av avfall for øvrig.

Forskriften skal også være kommunens styringsredskap for å realisere overordnede miljøpolitiske retningslinjer overfor alle avfalls- og renovasjonsaktører i Sarpsborg kommune.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer som ligger i Sarpsborg kommune, og der det oppstår husholdningsavfall. Den omfatter kildesortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfallet. Forskriften gjelder grunneiere, festere og andre som benytter seg av kommunens avfallsordning.

I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i avfallsforskriftens kap. 11.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Forskriften gjelder både for helårsboliger og for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidsbolig i kommunen.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for etablering av avfallsløsninger samt gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller langsiktig fester av grunneiendom som er omfattet av kommunal renovasjon for husholdninger, samt bedrifter og organisasjoner som deltar i kommunens avfallsordning. Abonnent plikter å betale renovasjonsgebyr. 

Avfall: (jf. forurensingslovens § 27) Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Avfallssug: Sentrale anlegg for flere husholdninger med rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter. 

Bringesystem: Kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, for eksempel et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. 

Dypoppsamling: Sentrale anlegg for flere abonnenter med nedgravde beholdere/storsekk som tømmes med en gitt tømmefrekvens. 

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Fritidsbolig: Bolig der regulert bruksformål ikke er helårsbolig, men kun opphold i fritid. 

Gjenvinningsstasjon: Betjent avfallsmottak for kildesortert og blandet avfall fra en ubestemt gruppe abonnenter/brukere, tilgjengelig for alle kommunens husholdningsabonnenter. En gjenvinningsstasjon skal særlig tilby mottak for fraksjoner som ikke hentes av renovatør, og for større avfallsmengder enn det husholdningene vanligvis produserer. 

Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget gårds- og bruksnummer, ev. også feste- eller seksjonsnummer i offentlig eiendomsregister. 

Hageavfall: Løv, gress og planterester og annet nedbrytbart avfall som oppstår i en hage. 

Hentested: Sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Hentesystem: Kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Kombieiendom: Grunneiendom som benyttes for både bolig- og næringsformål. 

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, dvs. avfall fra profesjonelle aktører som oppstår som følge av deres virksomhet. 

Oppsamlingsenhet: Container eller beholder, herunder sekk, dypoppsamling eller avfallssug til oppsamling av avfall. 

Renovasjonsrett: Stedfestet plikt/rettighet som innebærer at en bestemt grunneiendom har rett til å plassere sin enhet for avfallsoppsamling på en annen grunneiendom. Hovedregel ved etablering av ny bebyggelse i kommunen er at dersom en eiendoms renovasjonsbehov ikke lar seg løse ved oppsamling av avfall på eiendommen, må renovasjonsrett på annen eiendom avtales og dokumenteres senest i forbindelse med fradelings- eller byggesak. 

Renovasjonsteknisk plan: Dokument som viser hvordan oppsamling og henting av husholdningsavfall planlegges utført i et reguleringsområde eller for en grunneiendom. 

Renovatør: Virksomhet som samler inn og kjører bort avfall. Samme uttrykk brukes også om operatør som utfører dette arbeidet. 

Restavfall: Avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner. 

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, metall, farlig avfall etc. 

Smitte-, risiko- og/eller problemavfall: Smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinær og lignende. Patologisk avfall regnes ikke inn under denne kategorien. 

Utbyggingsavtale: En avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtale gjelder gjennomføring av kommuneplanens arealdel og har sitt grunnlag i kommunens rolle som planmyndighet (pbl. § 64). 

Våtorganisk avfall: Lett nedbrytbart organisk avfall så som matavfall, planterester og vått husholdningspapir.

§ 4.Renovasjonsteknisk planlegging
1.Plikt til renovasjonsteknisk plan

Enhver som fremmer forslag til regulerings- eller bebyggelsesplan i kommunen, plikter å utarbeide en renovasjonsteknisk plan for det området planforslaget omfatter.

Enhver ansvarlig søker som søker om tillatelse til bygging eller fradeling av grunneiendom, plikter å fremlegge renovasjonsteknisk plan for den eiendom/de eiendommer som omfattes av det omsøkte tiltaket.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder uavhengig av om det finnes en renovasjonsteknisk plan som del av regulerings- eller bebyggelsesplan som grunneiendom allerede er omfattet av.

2.Omfang av og innhold for renovasjonsteknisk plan

En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses fysisk for det området eller den grunneiendom planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres av den foreslåtte løsningen. Dette gjøres ved kart eller tegning og beskrivende tekst.

Følgende forhold skal beskrives:

1.Kategori avfallsbesittere i eiendommens driftsfase, dvs. hvorvidt avfallsbesitterne som skal ha tilhold på grunneiendommen eller området er husholdninger, næringsvirksomheter, kommunale virksomheter eller kombinasjoner av disse
2.Teknisk løsning for oppsamling av avfall, dvs. beholder, container, nedgravd container, avfallssug etc.
3.Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet dimensjoneringsgrunnlag
4.Plassering av oppsamlingsenheter
5.Eventuelle utvidelsesmuligheter ved senere overgang til større eller flere oppsamlingsenheter
6.Adkomst og stoppested for renovasjonsbil
7.Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevante for renovasjon
8.Hvordan nabo- og gjenboeiendommer berøres av foreslått løsning.

Dersom en boligeiendom ikke kan betjenes direkte med ordinær renovasjonsbil, skal stedfestet renovasjonsrett på annen eiendom avtales før eller i forbindelse med fradelings- eller byggesak.

3.Veileder for renovasjonsteknisk planlegging

Kommunen skal utarbeide og publisere en kommunal veileder til bruk ved utarbeidelse og saksbehandling av renovasjonstekniske planer. Samme veileder skal også dekke utarbeidelse og saksbehandling av renovasjonsmessige aspekter ved fradelingssaker og reguleringsplaner.

4.Krav til teknisk løsning for oppsamling av husholdningsavfall

Kommunen kan gjennom særskilte bestemmelser i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, kommunedelplan eller utbyggingsavtale stille krav til teknisk løsning for oppsamling av husholdningsavfall i hele eller deler av det området planen eller avtalen omfatter.

Adgangen til å stille slike krav er begrenset til de tilfeller der dette er nødvendig for å sikre at arealbruk og bebyggelse tilrettelegges slik at det blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet, jf. plan- og bygningsloven § 2 og § 26. Adgangen til å stille slike krav i utbyggingsavtale må være forankret i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan.

Krav om at utbygger skal bekoste hele eller deler av områdets infrastruktur for husholdningsavfall, må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, kommunens plikter etter avtalen og bidrag til gjennomføringen, samt den belastning utbyggingen påfører kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 64 b.

§ 5.Kommunal innsamling av avfall

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven § 30. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

For kombieiendommer der man ikke skiller næringsavfall fra husholdningsavfallet, eller der det av plassmessige årsaker ikke kan plasseres oppsamlingsenheter for begge avfallstypene, anses alt avfall som husholdningsavfall.

For å ha en samfunnsøkonomisk, sikker, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering av avfallet, kan kommunen ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet.

Ingen kan uten kommunens godkjenning samle inn husholdningsavfall i Sarpsborg kommune. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall.

§ 6.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av denne forskriften med mindre den ansvarlige for avfallet selv velger å delta i kommunens avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg.

For næringsavfall som i art og mengde tilsvarer husholdningsavfall og som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfallet, kan kommunen tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet. Kommunen avgjør om det hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfallet

§ 7.Krav til sortering m.m.

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal innsamling av avfall plikter å kildesortere avfallet i henhold til kommunens anvisning. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

§ 8.Hageavfall og kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage når dette ikke er til sjenanse for andre, alternativt leveres til kommunens ordning for hageavfall.

Abonnenter som ønsker det og har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik avtale og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av kommunen. Abonnenten må selv skaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra kommunen skal følges, og det blir ført kontroll med at avtalen etterleves.

I utgangspunktet er åpen brenning av avfall inkl hageavfall utendørs og i småovner ikke tillatt. Dette er imidlertid nærmere regulert i egen kommunal forskrift.

§ 9.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter tilhører kommunen, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Enhetene er av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og utskiftinger etter behov. Dersom en abonnent forsettelig eller uaktsomt skader, taper eller ødelegger en enhet, vil han selv måtte bekoste reparasjon eller utskifting. Hver enkelt enhet er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Ingen må anlegge søppelsuganlegg eller dypoppsamlingsanlegg for husholdningsavfall uten kommunens godkjenning. Kommunen skal inkluderes i planlegging av slike anlegg. Eventuelle slike anlegg skal bekostes og etableres av utbygger, det aktuelle borettslag eller brukere av anlegget. Når anlegget tas i bruk, overtas det kostnadsfritt av kommunen for drift og vedlikehold.

Kommunen kan pålegge flere abonnenter å ha felles oppsamlingsenhet.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenheter

Enhver eiendom der det oppstår husholdningsavfall skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for avfallet som oppstår. Abonnenten skal sørge for at det finnes tilstrekkelig areal for plassering av oppsamlingsenhetene.

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter kommunens anvisning slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre (så langt det er mulig), dette gjelder både ved oppbevaring og i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå.

Som kjørbar vei regnes i dette tilfellet vei som er fremkommelig og har bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som hindrer kjøring. Veien må ha en fri høyde på minst 4 m. Veien skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene renovasjonsbil.

Ved tvist om en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen inn på egen eiendom.

Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedag må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, biler, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholderen som skal tømmes enn i resten av året.

Renovatøren skal forlate beholderen i oppreist og lukket posisjon på hentestedet.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse.

Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre innsamlingen vanskelig. I bygninger med søppelnedkast må gårdeieren sørge for at avfallet kommer opp i de fastsatte oppsamlingsenheter til den tid disse skal tømmes. Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø, om nødvendig være sandstrødd etc slik at renovatørene får utført tømmingen. Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Evt endringer av kommunens innsamlingssystem kan medføre behov for endret plassering av oppsamlingsenhetene. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge kommunens anvisning mht. plassering.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, spisse, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

I oppsamlingsenheten skal det ikke legges flytende avfall, større metallgjenstander, hvitevarer, kuldemøbler, møbler, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal leveres til kommunens ordning for det.

Oppsamlingsenheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som kommunen til enhver tid bestemmer.

Det er ulovlig å hensette avfall utenfor oppsamlingsenhetene.

Oppsamlingsenheten skal ikke fylles mer enn at lokket lett kan lukkes for at hygieniske ulemper unngås. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.

På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested.

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

§ 12.Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Hytterenovasjon, omfatter hytter, fritidsboliger og andre bygg/enheter som nyttes som fritidsbolig i de områder i kommunen som bystyret til enhver tid bestemmer. Ordningen gjelder ikke fastboende, eller eiendommer som deltar i den kommunale helårsrenovasjon.

Kommunen avgjør årlig varighet for renovasjon av hytter og fritidsboliger.

Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en trygg og forsvarlig måte slik at ikke hygieniske ulemper oppstår. Det er ikke tillatt å grave ned avfall eller etablere egne private «avfallsplasser».

Den enkelte abonnent må sørge for å få brakt sitt avfall til en av de utplasserte kommunale oppsamlingsenheter for hytteavfall. Avfallet må emballeres forsvarlig under transport til oppsamlingsenhet. Er det ikke plass til avfallet i oppsamlingsenheten, må eieren ta med seg avfallet tilbake eller finne en annen oppsamlingsenhet med ledig plass.

Kriterier for fastsettelse av avfallsgebyr:

a)Eiendom med hytte og med eventuell tilhørende anneks, sjøbu etc. betaler en avgift.
b)Eiendom med flere selvstendige hytter betaler avgift for hver enkelt hytte.
§ 13.Kommunens plikter

Kommunen plikter å informere abonnentene om den til enhver tid gjeldende renovasjonsordningen.

Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av kommunen.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 14.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for:

At plassering tilfredsstiller kravene til kjørbar vei, og at bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med denne forskriften.

Nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested,

Melde eventuelle endringer i abonnementsforholdet omgående til kommunen

Å unngå skader på oppsamlingsenhetene på grunn av feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Å holde seg orientert om midlertidige endringer i hentedager.

§ 15.Gebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir gebyr regnet fra dato da endringen trer i kraft.

Abonnent som har husholdningsavfall plikter straks å melde fra til kommunen dersom abonnenten ikke mottar faktura med renovasjonsgebyr eller oppdager feil i denne.

Kommunen skal fastsette gebyrer som dekker alle kostnader kommunen har med renovasjonen. Gebyrsatser fastsettes av kommunen gjennom årlige vedtak. Gebyrsatser for ulike tilleggstjenester som for eksempel levering av avfall på gjenvinningsstasjoner eller behandlingsanlegg, betales separat og i tråd med den utførte tjeneste.

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning skal kommunen innføre differensierte gebyrsatser. Differensieringen skal skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstype, materialgjenvinning, kostnadsbesparende innsamlingssystemer (avfallssug), mv.

§ 16.Dispensasjon

Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad gi dispensasjon fra ordningen for særskilte eiendommer. Slike søknader om dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gårdsnr./bruksnr.

Abonnenter som kan dokumentere at en bolig står ubebodd i mer enn 6 md. av gangen, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Dette gjelder også ved eierskifte. Abonnenten plikter å gi melding straks boligen/eiendommen blir tatt i bruk på nytt. Unnlates slik melding kan kommunen kreve gebyr for den perioden eiendommen/boenheten ikke deltok i ordningen.

Fritidseiendommer kan ikke dispenseres fra ordningen eller betalingsplikten på grunnlag av at ordningen ikke brukes, at bruken anses tungvint, anses som unødvendig eller av lignende grunner.

§ 17.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1, 2. ledd. Om renteplikt ved for sen betaling gjelder forsinkelsesrenteloven.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil tilbakebetales med renter.

§ 18.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 28 og forurensingslovens § 85.

Klagen sendes kommunen.

§ 19.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle problemer knyttet til helse eller forsøpling kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, har avfall hensatt på utsiden eller på andre måter er i strid med bestemmelsene i denne forskriften.

Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.

§ 20.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven med forskrifter, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves renovasjonsforskrift 10. februar 2005 nr. 307 for Sarpsborg kommune, Østfold.