Forskrift om tømming av slam etc., Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2009-05-14-1464
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om tømming av slam etc. Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 14. mai 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet ledd og tredje ledd og § 34.

I

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig tilfredsstillende innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer med helårsboliger eller hytter, fritidseiendommer eller andre bygg som nyttes som fritidsbolig i kommunen, og der det er slamanlegg. Forskriften gjelder grunneiere, festere og andre som benytter seg av kommunens slamtømmeordning.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale gebyr for tømmingen.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftenes bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller fester av eiendommen som omfattes av den kommunale slamtømmingen. 

Rejektvann: Se slam. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra menneskelig aktivitet som for eksempel fra bad, kjøkken, vaskemaskin, toalett etc. 

Slamanlegg: Mindre oppsamlings- eller behandlingsanlegg for sanitært avløpsvann som produserer slam, for eksempel slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg, slamtørkeanlegg etc eller en kombinasjon av dette. 

Slam: Ved tømming av slamanlegg blir innholdet sugd opp og separert. Det faste stoffet kalles slam, mens den flytende delen kalles rejektvann.

§ 4.Tvungen slamtømming

Kommunen skal sørge for tømming av slamanlegg som omfattes av denne forskriften, jf. § 26 i forurensningsloven. Ingen må utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

§ 5.Krav til adkomstveg for tømmebil

Det må være kjørbar adkomstvei for slambilen frem til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar adkomstvei regnes i dette tilfellet vei som er fremkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som hindrer kjøring. Veien må ha en fri høyde på minst 4 m. Adkomstveien skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil. Maksimal høydeforskjell mellom bunn av slamanlegget og oppstillingsplass for slambilen er 5 meter.

Ved tvist om en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Om vinteren må veien og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slambilen, skal abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort på en helse- og miljømessige god måte. Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsling ikke har klargjort slamanlegget inkl adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv. som beskrevet over, blir ikke slamanlegget tømt. Alle ekstrautgifter som kommunen påføres dekkes av abonnenten etter regning.

Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å melde tømming av anlegg i god tid før selve tømmedagen.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne bestemmelsen i tråd med tømmehyppighet beskrevet i § 8.

Kommunen har rett til å tilbakeføre evt rejektvann fra slambil til slamanlegg som tømmes.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal slamanlegget forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at slamavskiller mv. som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil, jf. § 4.

Abonnentene plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Dersom adkomstforhold eller andre forhold tilsier at aktuell tømmedag er upassende, plikter abonnenten å melde dette til kommunen for å avtale ny dato for tømming.

Abonnenten plikter å holde tilsyn med slamanlegget. Kommunen er ikke under noen omstendighet ansvarlig på skader og ulemper pga. tiltetting etc.

Ved lekkasje fra anlegget plikter eier å utbedre disse omgående.

Dersom slamanlegget ikke tømmes med foreskreven tømmehyppighet, skal eieren av anlegget ta initiativ til at dette blir utført. Abonnenter plikter å holde tilsyn med anlegget slik at oversvømmelse ikke skjer. Bestilling av tømming for tette tanker må gjøres i god tid.

§ 8.Tømmehyppighet

Kommunen sørger for tømming etter en tømmeplan. Tømming vil i hovedsak bli utført på snøbar mark. Varsel om når tømming skal finne sted, vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Tømming vil bli foretatt områdevis.

Tømmefrekvens for slamanleggene:

-Tette tanker, med eller uten vannklosett tilknyttet, skal tømmes hvert år
-Slamanlegg tilknyttet boliger og fritidsboliger med vannklosett skal tømmes hvert år
-Øvrige slamanlegg skal tømmes hvert tredje år

Kommunen kan for enkelte anlegg tillate/kreve andre tømmefrekvenser. Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Tømming av slamanlegg oftere enn angitt, må abonnenten bestille hos kommunen og selv bekoste.

§ 9.Ekstraordinær tømming

Hvis abonnenten ikke overholder bestemmelser i eller vedtak i henhold til disse forskrifter, kan kommunen sørge for at slammet blir hentet utenom ordinær tømming. Ekstrakostnader i forbindelse med slik avhenting må bekostes av abonnenten.

§ 10.Gebyr

For tømming, mottak, behandling etc. av slammet, skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen. Kommunens kostnader skal fullt ut dekkes gjennom gebyret.

Abonnenter tilknyttet det kommunale ledningsnettet og som er pålagt å bruke slamavskiller, skal likevel ikke betale et slikt gebyr.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse og betalingsbetingelser.

§ 11.Innkreving, renter mv.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling gjelder forsinkelsesrenteloven.

Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil tilbakebetales med renter.

§ 12.Dispensasjon

Eiendom som blir stående ubebodd i mer enn 6 måneder sammenhengende, kan etter søknad innvilges fritak fra forskriften for en nærmere angitt periode.

Kommunen kan, etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften for spesielle tilfeller.

§ 13.Sanksjoner og straff

Dersom slamanlegg er overfylte eller ikke tilgjengelig for tømming i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. For å unngå eventuelle problemer knyttet til helse eller forurensning, kan kommunen i slike tilfeller sørge for separat ekstra tømming for abonnentens regning.

Dersom slamanlegget etter melding enda ikke er tilgjengelig for tømming, kan kommunen iverksette tiltak for å gjøre slamanlegget tilgjengelig for abonnentens regning.

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

§ 14.Klage

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 28 og forurensingslovens § 85.

Klagen sendes kommunen.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.