Forskrift om gebyrer for kontroll av utslipp av avløpsvann, Askøy kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-06-17-1305
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om gebyrer for avløpssaker, Askøy

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 17. juni 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens kontroll av utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann.

§ 2.Definisjoner

I samsvar med forurensningsforskriften § 11-3 gjelder følgende definisjoner: 

Sanitært avløpsvann:

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, og lignende. 

Kommunalt avløpsvann:

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2.000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 

Avløpsanlegg:

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

Personekvivalent (pe):

Med personekvivalent (pe) forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

§ 3.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand skal belastes med gebyr. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av avløpsanlegg. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.

For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Kontrollgebyr faktureres årlig og samordnes med øvrige kommunale avgifter.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 3 og § 5 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2009.