Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Eidsberg kommune, Østfold

DatoFOR-2009-06-18-1916
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-28-1824
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 18. juni 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter (nå lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg).
2.Forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer (nå forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
3.Forskrift 18. juni 2009 nr. 1916 om vann- og avløpsgebyrer, Eidsberg kommune, Østfold (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Gjeldende sanitærreglement i Eidsberg kommune vedtatt i 1988
-Retningslinjer for hovedledninger for vann og avløp i Eidsberg kommune
-Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse i Eidsberg kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester

-Boenhet:

Det er en bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

-Borettslag/Andelslag

Hver andel utgjør en abonnent

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Egne avløpsanlegg

Sanitæranlegg, stikkledninger og felleseide private stikkledninger til og med tilknytningspunktet på kommunens hovedledning.

-Egne drikkevannsanlegg

Sanitæranlegg, stikkledninger og felleseide private stikkledninger til og med anboringsklammeret på kommunens hovedledning.

-Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter målt forbruk.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Kombinerte bygg (næringsvirksomhet - bolig):

Kombinerte bygg består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter

-Næringsenhet:

Det er et selvstendig lokale (egen enhet som er utleid til næringsvirksomhet.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for kontroll av vannmåler
-Purregebyr
-Avlesningsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Det kan inngås særavtaler med næringsvirksomheter om avvikende engangsgebyr for tilknytning der etablering av tjenesten medfører ekstra høye eller lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en del av kommunens faste årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en del av kommunens faste årskostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet. Abonnementsgebyret betales etterskuddsvis.

-Abonnementsgebyr for næringsenhet

Betales av alle abonnenter som driver næringsvirksomhet/offentlig virksomhet.

De ulike kategoriene er:

Kategori 1: betaler 1 x ab.gebyrForbruk < 500 m³
Kategori 2: betaler 5 x ab.gebyrForbruk = 501–5 000 m³
Kategori 3: betaler 10 x ab.gebyrForbruk = 5 001–25 000 m³
Kategori 4: betaler 15 x ab.gebyrForbruk = 25 001–50 000 m³
Kategori 5: betaler 20 x ab.gebyrForbruk = 50 001–75 000 m³
Kategori 6: betaler 25 x ab.gebyrForbruk = 75 001–100 000 m³
Kategori 7: betaler 30 x ab.gebyrForbruk > 100 000 m³
-Abonnementsgebyr i kombinerte bygg betales pr. enhet
-Abonnementsgebyr i borettslag/andelslag betales pr. enhet
-Abonnementsgebyr for boligenhet

Betales av øvrige abonnenter, ref. definisjoner § 3. 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret baseres på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i § 7. I særlige tilfeller kan forbruksgebyret baseres på stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.

Pris pr. m³ fremkommer av gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

§ 7.Bruk av vannmåler

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
-Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres frostfritt og slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og kontroll.
-Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Plomberte målere kan kun åpnes etter tillatelse fra kommunen.
-Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
-Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen et avvik på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren. I motsatt fall kan abonnenten belastes med omkostningene (Gebyr for kontroll av vannmåler).
-Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.
-Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
-Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen blir et purregebyr fakturert abonnenten. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr).
-Størrelsen på gebyr for kontroll av vannmåler, purregebyret og avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser, gjeldende sanitærreglement, jf. I. Generelle bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten gjennom årsgebyret.

§ 8.Avvik i årsgebyret

For gårdsbruk eller andre abonnenter hvor avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, må måling anordnes slik at gebyr kan beregnes så vel for vann som for avløp. Det vil kunne være nødvendig å måle på flere steder. Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan, når dette er teknisk gjennomførbart innenfor en på forhånd avtalt kostnadsramme, kreve en egen måling av vannmengde når det er lite samsvar mellom vannforbruk og avløpsmengde. Forbruksgebyret for avløp kan i særlige tilfeller baseres på stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Hver abonnent er ansvarlig for egne avløps- og drikkevannsanlegg, jf. § 3. Dersom abonnenten også har «privat» vann, skal dette være fysisk adskilt fra kommunalt vann (hygieniske grunner).

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille til abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket. Kostnader i forbindelse med lekkasjer bæres av abonnenten. Herunder også betaling for vann og avløp. Dersom lekkasjevannet beviselig ikke belastes kommunens avløpsnett, kan deler av forbruksgebyret frafalles.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Innbetaling av årsgebyret fordeles på to terminer. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyr innkreves på egen faktura første termin basert på fjorårets forbruk. Purregebyr (jf. § 7) og avlesningsgebyr (jf. § 7) innkreves på samme faktura første termin. Abonnementsgebyr for inneværende år innkreves i andre termin.

Gebyr for kontroll av vannmåler (jf. § 7) og gebyr for midlertidig tilknytning (jf. § 9) faktureres særskilt.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når mottatt melding om at anboringspunktet er plombert (jf. § 7), er bekreftet av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. Dette innebærer at forskrift 18. desember 1987 nr. 977 om rentegodtgjørelse når eiendomsskatt blir betalt for sent eller tilbakebetalt, også gjelder for vann- og avløpsgebyrer.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av administrasjonssjefen eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 15.Overgangsregler

Overgang fra dagens ordning til ny gebyrmodell for engangsgebyr for tilknytning (jf. § 5), vil skje trinnvis over en periode på 3 år. § 5 trer i kraft 1. januar 2008.

Gjeldende modell og størrelse på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Samtidig oppheves forskrift 28. april 2005 nr. 1824 om vann- og avløpsgebyrer, Eidsberg kommune, Østfold.