Forskrift om standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-06-22-1083
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse21.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrsta kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6, LOV-2003-12-19-124, LOV-1982-11-19-66, LOV-2000-11-24-82, LOV-1974-05-31-17
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om abonnementsvilkår for vatn, Ørsta

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Ørsta kommunestyre 22. juni 2009 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

I

Ørsta kommunestyre har vedtatt det nye regelverket for vatn og kloakk. Dette er standardvilkåra som er utarbeidde av Kommunenes Sentralforbund. Forskrifta ligg på Ørsta kommune sine heimesider www.orsta.kommune.no.

II

Forskrifta gjeld frå kunngjering i Norsk Lovtidend.