Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-06-25-1048
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse13.09.2009
Sist endretFOR-2017-03-02-340 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Ringerike

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Endringer: Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (ikr. 1 jan 2017). 

I tillegg til denne forskrift gjelder bestemmelser i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017).
§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg i Ringerike kommune, slik at hensynet til vannmiljø og brukerinteresser ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, som ikke er tilkoblet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Forskriften gjelder bare for virksomheter som har innlagt vann eller utslipp fra toalettavløp.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Forhold til annet regelverk

Søknader om utslippstillatelse skal også behandles etter plan- og bygningsloven.

Tømming av avløpsanlegg er regulert av forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

-Avløpsanlegg: Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
-Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig).
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Gråvann: Alt avløpsvann som ikke kommer fra toalettavløp.
-Tot-P: Total fosfor.
-BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.
-E-coli (Escherichia coli): En type TKB (tarmbakterier) som forekommer i mennesker og dyr. Kan være sykdomfremkallende.
-Personekvivalent, (pe): 1 pe er tilsvarende lik utslipp fra én person. Den tekniske definisjonen er den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn.
-Resipient: Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.
-Steinsfjordens nedbørsfelt: Avgrensninger som vist på kart, vedlegg 1.
0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 3.
§ 5.Krav til planlegging

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante.

Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av avløpsanlegg skal kunne dokumentere nødvendig hydrogeologisk kompetanse og erfaring.

Kommunen kan kreve at det før utslippstillatelse gis skal utarbeides en samlet avløpsplan for området der det omsøkte anlegget ligger. Kommunen bestemmer områdets avgrensing. Kommunen kan kreve at det etableres fellesløsning for hele eller en del av området.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på situasjonsplan.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg, herunder infiltrasjonsareal. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 4.
§ 6.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)
BOF5<25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (E-coli) skal være <1 000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre steder der det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, fiske etc.) eller spesielt følsomme resipienter som blir berørt, stilles det krav til utslipp av bakterier.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 5.
§ 7.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige.

Følgende renseløsninger kan godkjennes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norsk vann- rapport 178/2010 «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.
-Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Minirenseanlegg for hytter må dokumentere oppnåelse av rensekravene ved testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til anlegget.
-Tett tank. Dette er en løsning som kun vil godkjennes der det ikke er forhold som tilsier at andre løsninger enn tett tank vil kunne benyttes. Godkjennes bare for toalettavløp, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tankvolum skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545. Det skal benyttes vannbesparende toalett.
-Biologisk filter. Godkjennes bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.
-Sandfilter. Godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no.

Annen renseløsning kan også vurderes. Det må i søknaden dokumenteres at denne oppfyller rensekravene.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Filterpose istedenfor slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 6.
§ 8.Utslippssted

Utslippssted plasseres slik at brukerkonfliktene blir minst mulige.

Følgende metoder for utslipp etter rensing kan tillates:

-Utslipp til overflateresipient med årssikker vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Ved utslipp til innsjø eller tjern skal utløpet være minst 1,5 m under laveste vannstand. Det tillates å kople utløpsledning til samleledning for jordbruksdrenasje dersom denne har akseptabel standard og munner ut i resipient med årssikker vannføring.
-Infiltrasjon i grunnen. Dette forutsetter at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Kravene i § 4 foran om at den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse gjelder.
0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 7.
§ 9.Krav til utførelse

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 3-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter eller NMBU, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Det skal være mulighet for prøvetaking på utløp på alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 8.
§ 10.Krav til drift, vedlikehold og kontroll

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier er ansvarlig for dette.

Eiere av alle anlegg bortsett fra sandfilter og tett tank skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller firma som etter Ringerike kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. Utkast til avtale skal vedlegges søknad om utslippstillatelse. Firma som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3, minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultat av eventuelle vannprøver.

Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

Ved alle anlegg unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen tas representativ stikkprøve på utløp minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5. Der det er satt krav til rensing av bakterier, skal det også tas prøve som analyseres på E-coli. Første prøve skal tas når anlegget er nytt. For sandfilteranlegg som ikke har drifts- og vedlikeholdsavtale, skal tilsvarende prøve tas av firma som etter Ringerike kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

For filteranlegg skal filtermasse skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 9.
§ 11.Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 10.
§ 12.Eldre utslipp

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt før 1. januar 2007 (dato for ikrafttredelse av forurensningsforskriften kapittel 12) er fortsatt gjeldende.

Utslipp etablert på tidspunkt hvor det ikke var krav om utslippstillatelse, i praksis anlegg etablert før 1972, er ulovlige fra 1. januar 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. Pålegg om opprydding kan være pålegg om nytt anlegg eller tilkobling til offentlig kloakk. Dette er søknadspliktig.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 11.
§ 13.Unntak

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 2017 nr. 340 (i kraft 1 jan 2017).

Vedlegg: Kart over Steinsfjordens nedbørfelt. 

pdf.gif