Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-06-25-1049
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse13.09.2009
Sist endretFOR-2017-03-02-341 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34 FOR-2004-02-01-931-§15-6og§15-a4
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om tømming av tanksystem, Ringerike

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 3. ledd og § 34.
Tillagt hjemmel: Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 § 15-6 og § 15-A4.
Endringer: Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og lignende virksomheter i Ringerike kommune.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Definisjoner.
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann.
-Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige forurensninger og partikler.
-Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp.
0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Pålagt tømming

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen.

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle ekstratømminger av øvrige tanksystem.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Tømmehyppighet

For de ordinære tømmingene gjelder følgene tømmehyppigheter:

-For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år
-For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år
-For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år.
-For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én gang årlig.

Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som ordinær tømming.

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Tømmegebyr

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Fakturering

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i henhold til § 4 og § 5.

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Gjennomføring av tømming

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær tømming.

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og ekstratømminger fra kompetent firma.

Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som dekker dette.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Abonnentens plikter

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen.

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Tømming av olje- og fettutskillere

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men ikke sjeldnere enn 2 ganger per år.

Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen tømmefrekvens.

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av tømming av sine anlegg.

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig godkjenning.

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Ringerike kommune innen 1. mars hvert år.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10.Unntak

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 9.
§ 11.Klage

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 10.
§ 12.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

0Endret ved forskrift 2 mars 2017 nr. 341 (i kraft 1 jan 2017), tidl. § 11.