Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-06-25-1050
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse14.09.2009
Sist endretFOR-2015-11-26-1900 fra 03.03.2016
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om gebyrer for avløpsvann, Ringerike

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 25. juni 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012), 26 nov 2015 nr. 1900 (i kraft 3 mars 2016).

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader ved følgende:

1.Saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann.
2.Saksbehandling og utgifter i forbindelse med terrenginngrep i forurenset grunn.
0Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012).
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens kap. 2, 12, 13, 15 og 15A.

0Endret ved forskrift 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012).
§ 3.Gebyr

For saksbehandling som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Kommunen sender faktura for saksbehandling når vedtaket er fattet eller etter godkjenning av sluttrapport.

For tilsyn på anlegg som utføres av kommunen eller etter oppdrag fra kommunen skal anleggseier betale gebyr etter gjeldende satser. Tilsynsgebyret betales årlig av eiere av eksisterende avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 12.

Størrelsen på gebyrene i denne bestemmelsen fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012), 26 nov 2015 nr. 1900 (i kraft 3 mars 2016).
§ 4.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 6), 26 nov 2015 nr. 1900 (i kraft 3 mars 2016 - tidl. § 5).
§ 5.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak i henhold til § 5 i denne forskrift fattes av kommunen.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7), 26 nov 2015 nr. 1900 (i kraft 3 mars 2016 - tidl. § 6).
§ 6.Klage

Enkeltvedtak etter § 6 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2012 nr. 1053 (i kraft 15 nov 2012 - tidl. § 7), 26 nov 2015 nr. 1900 (i kraft 3 mars 2016 - tidl. § 7).