Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2009-09-03-1349
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse12.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort12.11.2009   kl. 14.25
KorttittelForskrift om tilsyn i brannobjekter, Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. september 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer, eller områder i kommunen:

-Verneverdig tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann
-Bygninger oppført tilsvarende «1890-gårder»
-Boligblokker og rekkehus
-Større kontorbygninger.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2, skal gjennomføres hvert 4. år eller etter egen risikovurdering på det enkelte objekt eller objektgruppe.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av ytterligere sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokale forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.