Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2009-09-21-1875
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort18.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om tilsyn i brannobjekter, Storfjord

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 21. september 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekt.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer eller områder i kommunen:

-Omsorgsboliger; boliger som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, hvor beboer trenger assistanse til å evakuere boligen ved en brannsituasjon.
-Statlige asyl- og flyktningemottak, uavhengig av bygningskategori.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2, skal gjennomføres hvert år.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Leder av brannvesenet kan etter delegert myndighet, jf. § 4, gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.