Forskrift om Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2009-09-23-1350
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.11.2009
Sist endret
EndrerFOR-1996-09-25
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort12.11.2009   kl. 14.25
KorttittelForskrift om Oslos tilskudd til mangfoldstiltak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 23. september 2009 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

I

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder Oslo kommunes tilskuddsordning for integrerings- og mangfoldstiltak.

§ 2.Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse.

§ 3.Organisasjoner og virksomheter som er omfattet av forskriften

Det kan gis tilskudd som fremmer formålet beskrevet i § 2, til

-frivillige organisasjoner i Oslo
-virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål.

Organisasjoner og virksomheter kalles heretter søkere. Det gis ikke tilskudd til tiltak med et kommersielt formål.

§ 4.Kunngjøring og informasjon til søkere om tilskudd

Tilskuddsordningen kunngjøres i dagspressen, på kommunens web-portal eller annet egnet medium. Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden skal sendes. Kunngjøringen skjer én måned før den fastsatte søknadsfristen.

§ 5.Kriterier for tildeling av tilskudd

Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter og gjennomføring av tiltak i Oslo. I vurderingen av søknader, skal kommunen prioritere å gi støtte til søkere med aktiviteter som

A.motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å lære og prestere i skolen, og foreldre til å engasjere seg for barnas utdanning
B.bidrar gjennom hjelp til selvhjelp til sosial mobilitet og økt deltakelse i samfunnet
C.bidrar til nettverksbygging og til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere
D.fremmer interkulturelle relasjoner og styrker mangfoldskompetansen i samfunnet
E.stimulerer til frivillig innsats og sivilt engasjement for integrering og mangfold.

I vurdering av søknader skal kommunen prioritere å gi støtte til søkere som har en interkulturell profil med kontakter og aktiviteter i flere etniske miljøer, og som kan vise til vedvarende flerårig innsats på områder omtalt under § 5 A, B, C, D og E.

§ 6.Søknad om tilskudd og krav til dokumentasjon

Søknad om tilskudd til aktiviteter og tiltak skal inneholde beskrivelse av tiltaket, samt budsjett. Søkes det om midler til drift, skal søknaden inneholde beskrivelse av organisasjonen eller virksomhetens formål og aktivitetsplaner, samt budsjett og finansieringsplan.

Det skal framgå av søknaden, at aktivitetene til organisasjonen eller virksomheten er i tråd med krav om demokrati, likestilling og toleranse. Standarden for dette er verdidokumentet «Oslo - en by for alle».

Søknaden må være undertegnet av bemyndiget leder for organisasjonen eller virksomheten, med bruk av søknadsskjemaet for ordningen.

Søknadsfristen kunngjøres i dagspressen og på kommunens nettsider, og overfor Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.

§ 7.Saksbehandling

Tilskuddets størrelse bestemmes etter en skjønnsmessig vurdering, hvor det tas hensyn til aktivitetens eller tiltakets omfang, kostnader og relevans for tilskuddsordningens formål. I vurderingen av tilskudd til drift legges det til grunn om søkeren over tid står for omfattende aktiviteter og større tiltak, med særlig relevans for formålet i § 2.

Kommunen skal avslå søknader fra søkere som ikke har brukt tilskudd tildelt tidligere år etter forutsetningene.

Underretning om vedtak skjer skriftlig. Tilskuddet utbetales som et engangsbeløp til oppgitt bank- eller postgironummer.

§ 8.Vilkår for utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskudd betinger at rapport og regnskap for tidligere mottatt tilskudd er innsendt. Det skal av rapporten klart fremgå at midlene er brukt etter sin forutsetning.

Kommunen kan stille krav om at innsendt dokumentasjon kan brukes til etterprøving og kontroll av opplysninger relevant for søknaden. Dokumentasjon skal sendes inn i en slik form at slik kontroll er enkelt å gjennomføre, og vise at søknaden tilfredsstiller ordningens formål og kriterier for tildeling av tilskudd, jf. § 2, § 5 og § 6. Kravet til dokumentasjon gjelder også for søkere som ikke har mottatt tilskudd før.

For tilskudd på kr 100 000 eller mer stilles det krav om revisorbekreftet og signert rapport. For beløp under kr 100 000 kreves det at leder av organisasjonen undertegner regnskap og rapport, sammen med et medlem av styret e.l.

§ 9.Kontroll av bruk av midler

Oslo kommune skal foreta kontroll med bruken av kommunens tilskudd. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder gi relevante opplysninger mv.

Søkere som har mottatt midler skal levere rapport og regnskap om bruken av midlene.

§ 10.Tilbakebetaling

Dersom midlene ikke brukes etter sine forutsetninger skal kommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbake.

§ 11.Saksbehandling og klageadgang

Vedtak om tildeling og avslag er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav a) og b), og saksbehandles etter forvaltningslovens regler.

Vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

§ 12.Økonomisk ramme

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes av Oslo bystyre hvert år gjennom de årlige budsjettvedtak.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. november 2009.

II

Byrådet gis fullmakt til å treffe vedtak etter forskrift 23. september 2009 nr. 1350 om Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak.

III

Byrådet gis fullmakt til å foreta mindre vesentlige endringer i forskrift 23. september 2009 nr. 1350 om Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak.

IV

Bystyrets vedtak 25. september 19961 i sak 625 - Instruks (retningslinjer) for tilskudd etter søknad til integreringstiltak, oppheves fra 1. november 2009.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.