Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms

DatoFOR-2009-10-01-1466
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-02-15-333
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 1. oktober 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

I

§ 1.Gebyrplikt
-Plikten til å betale vann og/eller avløpsgebyr gjelder:

Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 65, § 66, eller § 92 kreves tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

-Ansvarlig:

Eieren er ansvarlig for gebyrene. Fester er ansvarlig når festeforholdet reguleres av lov om tomtefeste.

§ 2.Definisjon av vann- og avløpsledning

Med vannledning forstås i disse forskrifter:

-separate ledninger for drikkevann.

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter:

-separate ledninger fra avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon - spillvannsledninger. Fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
§ 3.Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for avløp
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for avløp.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 5.Grunnlag for reduksjon i gebyrene

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av forpliktelsene, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal abonnenten varsles om dette. Kommunens forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Abonnentens motytelse kan suspenderes dersom forholdet varer mer enn 7 dager.

§ 6.Restriksjoner i vannforbruk
-Kommunen kan innføre restriksjoner i vannforbruk på grunn av tørke og/eller unormalt høyt vannforbruk.
-Vanningsanlegg for landbruksformål skal normalt ikke tilknyttes kommunalt nett.

Driftsansvarlig kan i særlige tilfeller likevel gi enkelt tillatelser i begrenset tidsrom.

§ 7.Arealberegningsmetode

Når gebyrene beregnes etter bebyggelsens størrelse skal bruksareal (BRA) anvendes. BRA beregnes etter NS-3940.

Unntatt fra beregning etter BRA er driftsbygning i landbruket som regnes etter bygningens grunnflate.

Ved seksjonering regnes hver seksjon som et selvstendig bygg.

Separate boenheter på samme eiendom regnes som selvstendige abonnenter.

§ 8.Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyrer for vann og kloakk betales:

-Ved nybygg som tilknyttes kommunal vann- og avløpsnett.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann eller avløpsledning.

Tilknytningsgebyret fastsettes av kommunestyret hvert år. Tilknytningsgebyret skal være likt uavhengig av bygningens størrelse (BRA) og bygningens bruk.

Ved gjenoppføring av bygning etter brann eller riving innen 5 år skal tilknytningsgebyrer ikke betales ved tilknytning til samme ledninger.

Dersom kommunen tidligere har gitt pålegg om å koble den private stikkledningen ifra det kommunale anlegget betales 50 % av ordinært tilknytningsgebyr, jf. § 13.

Tilknytningsgebyret forfaller til betaling før tilknytning til kommunal ledning.

§ 9.Årsgebyr

Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet, eller krevd tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning, jf. § 1. Gebyret består av et fast abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret fastsettes i forhold til 50 % av selvkost ved å administrere vann og avløp, og bygger på siste avlagte regnskap.

Forbruksgebyret baseres på målt eller stipulert vannforbruk og avløpsmengde og gjeldende kubikkpris eller etter byggets størrelse, jf. § 7 og iht. gjeldende satser.

Avløpsmengden settes som hovedregel lik vannmengden.

Rådmannen kan kreve at forbruksgebyret for vann og avløp betales etter målt mengde.

§ 10.Beregning av forbruksgebyret

Stipulert vannforbruk og avløpsmengde fastsettes slik:

1 m³ /m² bruksareal pr. år.

§ 11.Tekniske anlegg
-Abonnenten har plikt til å holde ledningsnett og sanitærutstyr i tilfredsstillende stand. Kommunen kan pålegge utbedring av feil og mangler på abonnentens vannledning, avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på kommunalt nett.
-Gebyrpliktige som nekter å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasje på eiendommens vannledning eller pålegg etter denne forskriftens § 6 pålegges et tilleggsgebyr på 50 % av abonnementsgebyret pr. dag, eller foreta utbedring på abonnentens regning.
-Ubebodd eiendom kan frakoples eller plomberes.
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser, gjelder for abonnenter som kobler seg til kommunens ledningsnett.
§ 12.Bestemmelser for installasjon av vannmåler
-Ved nybygg skal det alltid tilrettelegges for installasjon av vannmåler. Det gjelder også for eiendom som betaler etter byggets størrelse (BRA).
-Utgifter til installasjon, vedlikehold og ev. flytting av måler betales av huseier. Installering av vannmåler skal utføres av godkjent rørlegger, som melder dette til Nordreisa kommune.
-Vannmåler avleses inntil 2 ganger pr. år. Abonnenten plikter å lese av vannmåler etter henvendelse og melde avlesningen til Nordreisa kommune innen fastsatt tid.
-Dersom vannmåleravlesning ikke meldes til fastsatt tid vil vann- og avløpsgebyret bli stipulert etter tidligere oppgitt forbruk, eller etter areal.
§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr fordeles over så mange terminer som øvrige gebyrer og avgifter.

Forbruksgebyret etter måler innbetales etterskuddsvis hvert år. Forbruksgebyr etter måler betales som akontobeløp hver termin, og avregnes etterskuddsvis etter avlesning.

Ved for sein betaling beregnes morarenter etter gjeldende satser. Ved purring påløper gebyr etter gjeldende satser.

Krav på gebyrer er i forhold til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.

Dersom gebyret ikke betales ved forfall kan rådmannen beslutte å frakoble vann- og avløpsledningen til eiendommen, etter at abonnenten er varslet om at slik frakobling vil bli foretatt. Kostnaden for frakobling skal betales av gjeldende abonnent

§ 14.Midlertidige bygg og andre installasjoner

Midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling skjer ved tilknytningspunkt.

§ 15.Opphør av abonnement

Ved midlertidig opphør, under 12 måneder, plomberes vanninntaket. Arbeidet utføres av kommunen. Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, skal leieren omgående meddele dette til kommunen. Kostnadene dekkes av huseier.

Ved varig frakobling må abonnenten frakoble stikkledningen der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som godkjenner dette.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 15. februar 2001 nr. 333 for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, Troms.