Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2009-10-08-1306
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse09.10.2009
Sist endretFOR-2015-11-26-1870 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2009-01-29-398
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
Rettet30.11.2016, § 5.
KorttittelForskrift om slamtømming, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 8. oktober 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34. Endret ved forskrift 26 nov 2015 nr. 1870 (i kraft 1 jan 2016).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og lignende virksomheter i Nesodden kommune.

§ 2.Definisjon
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Slamavskiller: Renseinnretning for avløpsvann.
-Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp.
§ 3.Pålagt tømming

Kommunen er ansvarlig for tømming av slamavskillere og tette tanker, inkludert ekstratømminger, i henhold til § 1 «Virkeområde». All tømming skal utføres i regi av kommunen.

§ 4.Tømmehyppighet

Følgende tømmehyppigheter gjelder:

-For slamavskillere for alt avløpsvann, som er utført i henhold til VA/Miljøblad nr. 48: Hvert 2. år.
-For andre slamavskillere for alt avløpsvann: 1 gang pr. år.

Dette gjelder også de fleste minirenseanlegg.

-For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 3. år.
-For tette tanker: Etter behov, men minimum 1 gang pr. år.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

§ 5.Tømmegebyr

Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på slamavskiller/tett tank, beregnet etter faktisk tømt volum. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

Tømmegebyr betales som følger:

-For slamavskillere: Tømmegebyr betales som årsgebyr pr. slamavskiller. Dette dekker alle ordinære tømminger i henhold til § 4. Alle tømminger utover dette betales som pris pr. tømming.
-For tette tanker: Tømmes etter behov (minimum 1 gang pr. år). Alle tømminger betales som enkeltgebyr med pris pr. tømming.

Tømming av slamavskillere og tette tanker utover ordinær tømmetid (jf. § 6) bestilt av abonnent, vil bli ilagt et utrykkingsgebyr i tillegg til pris for tømming.

I de tilfeller hvor tømming ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens plikter (§ 7), vil en pris for fremmøte bli fakturert abonnenten.

All fakturering skjer fra kommunen. Faktura fra kommunen sendes hver enkelt hus-/hytteeier.

0Endret ved forskrift 26 nov 2015 nr. 1870 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Gjennomføring av tømming

All ordinær tømming av slamavskillere utføres uten bestilling fra abonnent. Alle tømminger av slamavskillere utover dette bestilles til slamtømmer fra abonnent.

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling til slamtømmer fra abonnent. De som ikke er bestilt tømt pr. 1. august, vil bli tømt innen 1. november.

Ordinær tømmetid for oppsamling av slam fra slamavskillere og tette tanker er: mandag–fredag mellom kl. 07.00–21.00.

§ 7.Abonnentens plikter

Alle slamavskillere og tette tanker skal ha kjørbar atkomst for tømmeutstyr hele året. Atkomstvei skal tåle minst 8 tonns akseltrykk. Maksimal tillatt stigning er 12,5 % (1:8). Bredde og kurvatur skal være egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. Vei og eventuell snuplass skal ikke ha hindringer som vanskeliggjør manøvrering, og skal om vinteren være brøytet og om nødvendig strødd. Veien skal være ryddet for trær, busker og kratt i 3,5 m høyde og 3,5 m bredde.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjørevei og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 10 m lavere enn veien.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

§ 8.Unntak

For å få unntak fra kravet om tvungen tømming, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 9.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 9. oktober 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 29. januar 2009 nr. 398 om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune, Akershus.