Forskrift om regional planbestemmelse i regional plan for handel og sentrumsutvikling, Vestfold

DatoFOR-2009-10-20-1911
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse20.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort18.08.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om plan for sentrumsutvikling, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt av Fylkestinget i Vestfold 20. oktober 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-5. 

Etter behandling av Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold i Fylkestinget i Vestfold 20. oktober 2009 gjelder følgende regionale planbestemmelse:

1.Lokalisering og dimensjonering av store handelsetableringer i sentrum og andre områder for handel

Etablering av handelsvirksomhet* med et samlet bruksareal på over 3000 kvm eller utvidelse til over 3000 kvm samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssoner og andre områder for handel, slik disse er lokalisert og avgrenset i den til en hver tid gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan, jf. retningslinjene 1–8.

2.Forbud mot handelsetableringer langs E18

Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18. Det er unntak for områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er avgrenset i den til en hver tid gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan, jf. retningslinjene 1 til 8.

*Med handelsvirksomhet forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller medlemskort for å få adgang. Som handelsvirksomhet regnes også handel lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.