Forskrift om krav til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, Haugesund kommune, Rogaland

DatoFOR-2009-10-21-1307
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse21.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Haugesund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Haugesund bystyre 21. oktober 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven) § 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

§ 1.(virkeområde)

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE1 til:

-Sone 1 Viksefjordomr. (Førlands-, Saltveit- og Kallandsvassdraget)
-Sone 2 Straumenområdet
-Sone 3 Slettaområdet
-Sone 4 Røvær
-Sone 5 Vibrandsøy
-Sone 6 Stakkastadvassdraget
-Sone 7 Vigdarvassdraget
-Sone 8 Kvalavassdraget
-Sone 9 Ørpetveitsvassdraget
-Sone 10 Byområdet

Avløpssonene er vist i vedlagt kart datert 21. august 2009. Kartet vil også være veiledende ved saksbehandling i forbindelse med forurensingsforskriftens kapittel 13.

For virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften bare dersom det er innlagt vann.

Kravene i denne forskrift gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett.

1Med PE menes den mengde organisk stoff som blir brutt ned med et biologisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn (pr. NS-9426). Enheten er en måleparameter som er tilnærmet lik produsert avløpsvann fra en person.
§ 2.(definisjoner)
a)Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
b)Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.
c)Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.
d)Sone 1-10: Avgrensede nedbørsfelt med avrenning til resipientene Viksefjorden, Straumen, Sletta, Karmsundet, Vigdarvassdraget og Ørpetveitsvassdraget. Nedbørsfeltene og resipientene er vist i vedlagt kart datert 21. august 2009.
e)Følsom sjøresipient: Sjøområder med dårlig vannutskifting.
f)Mindre følsom sjøresipient: Strømførende dyp sjø.
g)Normalområde/ferskvannsresipient: Bekker/elver vann og holveiter.
h)God jordresipient: Jordsmonn som etter målt grunnvannsstand og tilfredsstillende infiltrasjonstest er funnet å være egnet som infiltrasjonsmasse.
i)Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.
j)NS-EN-12566-1: Norsk og Europeisk standard, krav til prefabrikkerte slamavskillere.
k)NS-EN-12566-3: Norsk og Europeisk standard, krav til små avløpsrenseanlegg for opptil 50 personekvivalenter (PE). Prefabrikkert og/eller montert på stedet.
l)Tiltaksklasse: Godkjenning av et foretaks kompetanse, se lov 14. juni 1985 nr. 77, plan- og bygningslov § 98.
§ 3.(søknad om tillatelse)

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at:

1.det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
a)den ansvarliges navn og adresse,
b)om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i denne forskriftens § 5 og § 6,
c)hvordan utslippet skal etableres og drives,
d)plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:5000 eller større,
e)utslippets størrelse i PE (se NS-9426),
f)beskrivelse av utslippstedet,
g)interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser koplet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h)oversikt over hvem som skal varsles, kopi av varslingsbrev og eventuelle uttalelser,
i)samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven,
j)kvittering for at varsel er sendt,
k)kopi av eventuelle uttalelser.
2.parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
3.søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser.

Med vesentlig økning regnes blant annet innlegging av vann og installering av vannklosett.

§ 4.(behandling av søknad)

Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 5 og § 6 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 5 og § 6 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 5 og § 6, herunder fastsette krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 5 og § 6, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter denne forskrift med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 5.(krav til avløpsløsninger i de ulike nedbørsfeltene/sonene)

Krav til utslipp avhenger av resipienten. Ut fra hygieniske og forurensningsmessige betraktninger skal infiltrasjon i stedlige masser benyttes som avløpsløsning for bolig- og fritidsbebyggelse når forutsetningene for infiltrasjon er oppfylt. Det kreves forutgående rensing i slamavskiller. Utslipp til sjø vurderes ut fra stedlige forhold, men ikke mindre enn 50 meter fra land og minst 5 meter dybde.

SoneNedbørsfelt og resipient (se kart)Rensekrav
1
2
Viksefjordområdet (Førlands-, Saltveit- og Kallandsvassdraget) og Straumen
Avrenning til en følsom sjøresipient med brukerinteresser.
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg kl. 1, eller våtmarksanlegg med tilsvarende renseeffekt. Utslipp skal føres gjennom tett ledning til vassdrag, sjø eller videreføring til myr eller infiltrasjon i grunn. Forurensingsforskriften § 12-8, a: 90 % rensing av fosfor og BOF5 .
3
4
Slettaområdet - Røvær
Avrenning til mindre følsom sjøresipient.
Slamavskiller. (Minst tre kammer)
Forurensingsforskriften § 12-9: minimum 20 % reduksjon av SS (Suspended Solids/Slam) og maks årlig middelverdi på 180 mg SS/l.
5Vibrandsøy
Avrenning til følsom sjøresipient med brukerinteresser (Karmsundet)
Det tillates ingen separate utslipp. Alle boliger skal være tilknyttet offentlig nett.
6Stakkastadvassdraget
Avrenning til kommunens drikkevann (klausulbelagt)
Alle avløpsløsninger, inkludert gråvann, er søknadspliktige. Se klausuleringsbestemmelser for nærmere informasjon.
7VigdarvassdragetKrav tilsvarende sone 1.
8Kvalavassdraget
Avrenning til flere normalområder/ferskvannsresipienter med brukerinteresser.
Det godkjennes kun oppgradering av avløpsanlegg i eldre bebyggelse langt fra offentlig avløpsnett. All nybygging skal tilknyttes offentlig nett. For øvrig krav tilsvarende sone 1.
9Ørpetveitsvassdraget
Avrenning til følsom sjøresipient med brukerinteresser.
Krav tilsvarende sone 8
10Byområdet
Avrenning til følsom sjøresipient med brukerinteresser (Karmsundet)
Det tillates ingen separate utslipp. Alle boliger skal være tilknyttet offentlig nett.
§ 6.(krav til planlegging, utførelse og drift av renseanlegget)

Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet det er oppført. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Valgt rensemetode må imøtekomme gjeldene rensekrav for avløpssonen anlegget står oppført i. Renseeffekten til det enkelte anlegg skal dokumenteres.

1.Slamavskiller dimensjoneres etter NS-EN-12566-1. Ut over dette stilles ingen spesielle krav til kompetanse i planlegging.
2.Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det kreves drifts- og vedlikeholdsavtale med med anleggsleverandør. Planlegging og utførelse skal uføres av personell med kompetanse i tiltaksklasse 2. Rapport på drift, vedlikehold og effekt skal sendes Haugesund kommune en gang per år (frist 1. juni) samt ved driftsforstyrrelser/forhold som medfører brudd på utslippstillatelsen. Eventuelle analyser skal utføres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.
3.Infiltrasjonsanlegg skal planlegges og utføres i henhold til VA/miljøblad nr. 59 og av personell med kompetanse i tiltaksklasse 2. For å etterstrebe en optimal fordeling av kloakkvannet over infiltrasjonsarealet må vannet føres inn i infiltrasjonsledningen via pumper. Søknad om infiltrasjonsanlegg skal ha vedlagt dokumentasjon som tilfredsstiller forurensingsforskriftens § 12-10.
4.Våtmarksanlegg skal planlegges og utføres i henhold til VA/miljøblad nr. 49 og av personell med kompetanse i tiltaksklasse 2. Det kreves drift- og vedlikeholdsavtale med anleggsleverandør. Rapport på drift, vedlikehold og renseeffekt skal sendes Haugesund kommune hvert 4. år, samt ved driftsforstyrrelser/forhold som medfører brudd på utslippstillatelsen. Analyser skal utføres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.
5.Sandfilteranlegg aksepteres kun i helt spesielle tilfeller, og er ikke å regne som en vanlig godkjent avløpsløsning.
6.Tett tank aksepteres kun i helt spesielle tilfeller og er ikke å regne som en vanlig godkjent avløpsløsning. (Tett tank aksepteres ikke i sone 6, Stakkastadvassdraget).
7.Typegodkjent biologisk klosett aksepteres. Det kreves ingen spesiell kompetanse til planlegging eller driftsoppfølging. Gråvann renses i henhold til krav i hver enkelt avløpssone.

Personell med kompetanse i tiltaksklasse 1 kan søke lokal godkjenning for å tilfredsstille krav i punkt 2, 3 og 4.

§ 7.(kjørbar vei)

Ved installering av anlegg som krever tømming, herunder slamavskiller, tett tank eller andre anlegg som krever tømming, stilles det krav om kjørbar vei. Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke for å tåle tyngre kjøretøy.

Høyden fra vei til bunn tank må ikke overstige 5 meter. Anlegget som skal tømmes må ligge max. 25 meter fra kjørbar vei. Dersom avstanden fra vei er større en 5 meter må ikke høydeforskjellen overstige 3 meter.

§ 8.(eksisterende utslipp)

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake. Dersom det i ettertid av bygging av separat avløpsanlegg bygges offentlig avløpsledning ved eller i nærheten av eiendommen kan huseier pålegges å knytte seg til offentlig nett, jf. plan- og bygningsloven § 66.

§ 9.(dispensasjon)

Rådmannen kan i kurante enkeltsaker etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Rådmannen kan utarbeide egne retningslinjer for behandling av slike søknader. Saker av prinsipiell betydning behandles av fast utvalg etter plan- og bygningsloven og brannloven.

§ 10.(driftsansvar)

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges, se § 6. Eieren er også ansvarlig for tilbakerapportering til kommunen samt å påkoste prøvetaking/analyse av renset avløpsvann etter pålegg fra forvaltningsmyndigheten.

§ 11.(klage, virkemidler og straff)

Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak. Vedtak truffet av kommunen i medhold av bestemmelsene i denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen.

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten eller iverksetting av tiltak for eiers regning, jf. forurensingsloven § 73 og § 74.

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, straffes etter forurensningsloven kapittel 10 eller produktkontrolloven § 12 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse (jf. forurensningsforskriften § 41-5 og § 41-7).

§ 12.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 21. oktober 2009. 

Kartvedlegg 

pdf.gif