Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-10-21-1907
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.11.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Molde

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommune v/drifts- og forvaltningsstyret 21. oktober 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs.

Med småovner menes forbrenningsovner som har til hensikt å destruere avfall og som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn, fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning, brenning av avfall i småovner og ildsted i hus er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Generelt er det også i henhold til § 8-2 i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn forbud mot åpen ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra brannsjefen.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

-Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
-Brenning av avfallstrevirke i ildsted i hus med unntak av impregnert trevirke.
-Sankthansbål av avfallstrevirke med unntak av impregnert trevirke. Bålplass skal godkjennes av rådmannen.
-Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
-Halmbrenning i jordbruket.
-Brannøvelser i regi av Molde brannvesen, eller annen offentlig etat.
§ 6.Dispensasjon

Molde kommune v/rådmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Molde kommune v/rådmannen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet som klagenemnd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. november 2009.